เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8685 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9232 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7505 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

สาระธรรม

มารู้จัก "เนื้อนาบุญ" กัน..

รายละเอียด

มารู้จัก "เนื้อนาบุญ" กัน.. -
เนื้อนาบุญ หมายถึง บุคคลที่ช่วยทำให้บุญนั้นแผ่ขยายกว้างขวาง ดุจนาดีที่หว่านเมล็ดข้าวลงไปแม้ไม่กี่เมล็ด ก็กลายเป็นต้นข้าวที่ออกรวงมากมาย จากเมล็ดข้าวไม่กี่เมล็ดก็ขยายกลายเป็นหมื่นเป็นแสนเมล็ด
ผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญที่ดีก็คือ ผู้ที่ประพฤติธรรม เห็นแก่ตัวน้อย มีชีวิตเพื่อผู้อื่นยิ่งกว่าเพื่อตัวเอง บุคคลประเภทนี้เมื่อเราให้ทานแก่ท่าน ทานนั้นย่อมไม่ได้ถูกใช้ไปเพื่อปรนเปรอตนเองหรือสนองกิเลส แต่เป็นไปเพื่อส่งเสริมธรรมให้มีผลกว้างขวาง
ผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญที่ดีก็คือพระอริยสงฆ์ เพราะท่านมีกิเลสน้อยหรือไม่มีเลย จึงบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นได้มากมาย การทำบุญให้ทานของเรา ก็คือการให้กำลังแก่ท่านในการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นมากขึ้น เช่น เผยแผ่ธรรมให้แพร่หลายยิ่งขึ้น
แม้เนื้อนาบุญที่ดีอย่างนี้จะหายาก แต่ก็ยังมีเนื้อนาบุญอีกมากมายที่ดีรองลงมา การทำบุญกับท่านเหล่านั้น ย่อมได้บุญเช่นกัน
พระพุทธองค์ทรงแบ่งลำดับของเนื้อนาบุญ ลำดับอานิสงส์ ต่ำสุดไปสูงสุด ดังนี้
1. ทำทานแก่สัตว์เดรัจฉาน 100 ครั้ง
ผลบุญ ยังไม่เท่ากับ ให้ทาน คนทุศีล เพียงครั้งเดียว
2. ทำทานแก่มนุษทุศีล(ไม่มีศีล) 100 ครั้ง
ผลบุญ ยังไม่เท่ากับ ให้ทาน ผู้ที่มีศีล 5 เพียงครั้งเดียว
3. ทำทานแก่ผู้ที่มีศีล5 100 ครั้ง
ผลบุญ ยังไม่เท่ากับ ให้ทาน ผู้ที่มีศีล 8 เพียงครั้งเดียว
4. ทำทานแก่ผู้ที่มีศีล 8 100 ครั้ง
ผลบุญ ยังไม่เท่ากับ ถวายทาน สามเณร เพียงครั้งเดียว
5. ถวายทานแก่สามเณร 100 ครั้ง
ผลบุญ ยังไม่เท่ากับ ถวายทาน พระสมมติสงฆ์ เพียงครั้งเดียว
6. ถวายทานแก่พระสมมติสงฆ์ 100 ครั้ง
ผลบุญ ยังไม่เท่ากับ ถวายทาน พระโสดาบัน เพียงครั้งเดียว
7. ถวายทานแก่พระโสดาบัน 100 ครั้ง
ผลบุญ ยังไม่เท่ากับ ถวายทาน พระสกิทาคามี เพียงครั้งเดียว
8. ถวายทานนแก่พระสกิทาคามี 100 ครั้ง
ผลบุญ ยังไม่เท่ากับ ถวายทาน พระอนาคามี เพียงครั้งเดียว
9. ถวายทานนแก่พระอนาคามี 100 ครั้ง
ผลบุญ ยังไม่เท่ากับ ถวายทาน พระอรหันต์ เพียงครั้งเดียว
10. ถวายทานแก่พระอรหันต์ 100 ครั้ง
ผลบุญ ยังไม่เท่ากับ ถวายทาน พระปัจเจกพุทธเจ้า เพียงครั้งเดียว
11. ถวายทานแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า 100 ครั้ง
ผลบุญยังไม่เท่ากับ ถวายทาน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงครั้งเดียว
12. ถวายทานแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 100 ครั้ง
ผลบุญยังไม่เท่ากับ ถวายสังฆทานที่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน เพียงครั้งเดียว
13. ถวายสังฆทานที่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน100 ครั้ง ผลบุญยังไม่เท่ากับ การถวายวิหารทาน เพียงครั้งเดียว
14. ถวายวิหารทาน 100 ครั้ง ผลบุญยังไม่เท่ากับการ ให้ธรรมทาน ให้ธรรมะ เพียงครั้งเดียว
15. การให้ธรรมทาน 100 ครั้ง ผลบุญ ยังไม่เท่ากับ การให้อภัยทาน แม้เพียงครั้งเดียว
-มีอะไรที่อานิสงส์มากกว่าสิ่งที่กล่าวมานี้อีกใหม
พระพุทธองค์ตอบว่ามี คือ มหาทาน
งดเว้นจากการเบียดเบียน ไม่ทำให้ตนเอง
และ ผู้อื่นเดือดร้อน มีศีลบริสุทธิ์ ด้วยตนเอง
เป็นมหาทาน อานิสงส์มากกว่าที่กล่าวมาทั้งหมด
และ มีอะไรอานิสงส์มากกว่ามหาทานอีกใหม
พระพุทธองค์ตอบว่ามี คือ การเห็นโลกตามความเป็นจริง
มีสัมมาสติ สัมมาสมาธิ เข้าสู่ญาณขั้นตามลำดับ จนถึงขั้นของวิปัสนาญาณ รู้แจ้งอริยสัจ 4 อานิสงส์มากที่สุด
ในสมัยพุทธกาลมีบุคคลมากมายที่มีโอกาสได้ทำความดีกับพระพุทธองค์โดยตรง บ้างก็ให้ทาน นิมนต์พระพุทธองค์ไปฉันอาหารที่บ้าน ที่ราชวัง ฟังธรรม บ้างก็ร่ำรวยจากยาจกเป็นมหาเศรษฐีในชั่วข้ามคืน ขณะที่บางคนทำความดีทั้งชีวิตแต่แทบไม่เห็นผลในชาตินั้นเลยก็เพราะหลายๆ องค์ประกอบกัน "เนื้อนาบุญ" เจตนา ก่อนทำ ขณะทำ หลังทำ ทรัพย์ที่หามาได้โดยความสุจริต ถ้าหากสมบูรณ์ดีแล้วย่อมเห็นผลเร็ว หากเนื้อนาบุญน้อย ก็ย่อมเห็นผลช้า อย่างไรก็ตาม "ความดีก็คือความดี"เมื่อทำดีแล้วก็เสร็จสิ้นในความดีนั้นแล้ว หากยิ่งไม่หวังผลในความดีนั้น ผลดียิ่งบังเกิดเร็วขึ้นอีก ผู้ที่ประพฤติธรรม รักษาความดีแล้ว ความดีนั้นย่อมรักษาท่าน
ขอบุญแห่งการทำความดีจงสำเร็จผลแด่ทุกๆ ท่าน

ผู้แต่ง
หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

โดย : วัดวังสำเภาล่ม

ที่อยู่ : ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 45

ปรับปรุงล่าสุด : 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 21:36:59

ข้อมูลเมื่อ : 26 สิงหาคม พ.ศ. 2565 21:36:59

 
 
 
 

สาระธรรม 10 อันดับ

การวางกำลังใจในการภาวนา

โดย วัดท่าขนุน

ข้อมูลเมื่อ : 08-12-2565

เปิดดู : 6

เกิดอีกก็ทุกข์อีก

โดย วัดท่าขนุน

ข้อมูลเมื่อ : 06-12-2565

เปิดดู : 11

สมาธิตกเป็นเรื่องธรรมดา

โดย วัดท่าขนุน

ข้อมูลเมื่อ : 03-12-2565

เปิดดู : 7