เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8348 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8863 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7196 รูป
ลาสิกขา
34 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

โครงการและกิจกรรมเด่น

กิจกรรมเวียนเทียน "วันวิสาขบูชา" ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

เนื่องในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ตรงกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา คือ"วันวิสาขบูชา" ทางวัดท่านางเริงจึงจัดกิจกรรมเวียนเทียนเพื่อให้ พุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้มาร่วมกันน้อมระลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระเมตตาสั่งสอนหมู่สัตว์ให้หลุดพ้นจากกองทุกข์ พร้อมทั้งเป็นการรักษาและสานต่ออายุของพระศาสนาสืบต่อไปในภายภาคหน้า ประวัติวันวิสาขบูชาและความสำคัญ วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา โดยเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อกว่า 2,500 ปีมาแล้ว ในห้วงระยะเวลาที่ต่างกันคือ ครั้งแรก เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ เมื่อพระพุทธเจ้าประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ โอรสพระเจ้าสุทโธธนะ และ พระนาง สิริมหามายาแห่งกรุงกบิลพัสดุ์ โดยประสูติที่ป่าลุมพินีวัน ณ เขตแดนรอยต่อระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์ของฝ่ายพระราชบิดากับกรุงเทวทหะของฝ่ายพระราชมารดา ครั้งที่สอง เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณ เกิดเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะ ออกทรงผนวชได้ 6 ปี พระชนมายุ 35 พรรษา ได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นอรหันตพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ริ่มฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ประเทศมคธปัจจุบันคือที่ตั้งพุทธคยา ครั้งที่สาม เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน เกิดเมื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จดับขันธปรินิพพาน เมื่อพระชนมายุ 80 พรรษา ณ เมืองกุสินารา เหตุการณ์สำคัญทั้ง 3 ประการนี้ เกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกัน ทางจันทรคติ ซึ่งนับวันขึ้นแรม ตามวิถีการโคจรของดวงจันทร์ เป็นหลักในการกำหนดวัน เดือนและปีซึ่งยังคงใช้กันมาอยู่จนถึงทุกวันนี้ ควบคู่กันไปกับการกำหนดวัน เดือน และปีทางสุริยคติ ซึ่งเป็นไปตามวิถีการโคจรของดวงอาทิตย์ นับเป็นเรื่องอัศจรรย์ซึ่งยังไม่เคยมีการประจวบกันเช่นนี้แก่ผู้หนึ่งผู้ใด และเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดมาก่อนจนตราบเท่าปัจจุบัน

ไฟล์แนบเพิ่มเติม

ไฟล์แนบ 1
(154.56 kb)

ไฟล์แนบ 2
(153.54 kb)

โดย : วัดท่านางเริง

ที่อยู่ : ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 63

ปรับปรุงล่าสุด : 5 มิถุนายน พ.ศ. 2566 10:40:37

ข้อมูลเมื่อ : 5 มิถุนายน พ.ศ. 2566 10:40:37

 
 
 
 

โครงการและกิจกรรมเด่น 10 อันดับ

การบริหารกิจการคณะสงฆ์

โดย วัดบัลลังก์ (ป่ารัง)

ข้อมูลเมื่อ : 19-04-2567

เปิดดู : 7

สรุปงานอปต.เดือนมีนาคม

โดย วัดดอนไก่ดี

ข้อมูลเมื่อ : 05-04-2567

เปิดดู : 14