เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8532 รูป
สามเณร
318 รูป
แม่ชี
88 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9064 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7347 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

โครงการและกิจกรรมเด่น

วัด ประชา รัฐ สร้างสุข

โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข เป็นโครงการที่ขยายแนวคิดหลัก 5ส. ซึ่งประกอบ ไปด้วย สะสาง สะดวก สะอาด และสร้างนิสัย เพื่อพัฒนาสังคมไทยสู่ความยั่งยืน โดยมีวัด เป็นศูนย์กลาง ในการถ่ายทอดแก่ประชาชนทั่วไป และเพื่อสร้างกลไกการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมให้มีวินัยสามารถ ขับเคลื่อนไปได้ด้วยตนเอง วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่กิจกรรม 5 ส ไปสู่ประชาชน ๒. เพื่อให้วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน คนในชุมชนเกิดความรักความสามัคคี ๓. เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำลบลองค์พระผู้นำชุมชน เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลองค์พระมีความเสียสละและรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ๔. เพื่อให้เกิดการพัฒนาภูมิทัศน์ที่สะอาด ร่มรื่น มีพื้นที่เหมาะสมภายในวัด ๕. เพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ของคนในชุมชนและทำกิจกรรมร่วมกัน

โดย : วัดองค์พระ

ที่อยู่ : ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 377

ปรับปรุงล่าสุด : 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 14:35:19

ข้อมูลเมื่อ : 1 เมษายน พ.ศ. 2565 11:51:01

 
 
 
 

โครงการและกิจกรรมเด่น 10 อันดับ

กิจกรรมทำบุญตักบาตรปฎิบัติธรรม

โดย วัดศีรษะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2566

เปิดดู : 6

สาธารณสงเคราะห์

โดย วัดขุนไทยธาราม

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2566

เปิดดู : 11

ประขุมพระสังฆาธิการ

โดย วัดขุนไทยธาราม

ข้อมูลเมื่อ : 27-09-2566

เปิดดู : 12