เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8380 รูป
สามเณร
309 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8903 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7225 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

โครงการและกิจกรรมเด่น

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

ในการประชุมพระสังฆาธิการระดับ เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ วัดดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี คณะสงฆ์ภาค ๑๔ โดยเจ้าคณะภาค ได้มีนโยบายให้จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนทุกตำบลในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ เพื่อช่วยกันอบรมเยาวชนให้เป็นคนดี และเป็นการชักจูงพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองของสามเณรได้เข้าวัด ซึ่งปัจจุบันประชาชนและเยาวชนจะห่างไกลจาดวัด และสิ่งแวดล้อมเป็นอันตรายต่อเยาวชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะยาเสพติด ในนามคณะสงฆ์ตำบลย่านยาว มีอยู่ ๕ วัดด้วยกัน ต้องพร้อมใจและร่วมมือกันจัดการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ตามนโยบายภาค ๑๔ อย่างเต็มที่ โดยตำบลย่านยาว ได้กำหนดตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม ถึง ๖ เมษายน ๒๕๖๐ และขอให้คณะสงฆ์ตำบลย่านยาวทำงานนี้อย่างเต็มความสามารถ ในการนี้ คณะสงฆ์ภาค ๑๔ มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างศาสนทายาทให้ครอบคลุมทั้ง ๔ จังหวัด ปีละ ๑ บันฑิต ต่อ ๑ ตำบล และให้จัดส่งเข้าศึกษานักธรรมและบาลี เพื่อพัฒนาให้เยาวชนรุ่นหลังมีความรู้ความสามารถที่จะรักษาพระพุทธศาสนาและเป็นการช่วยสืบต่อพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
๑. ชื่อโครงการ
                   โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
                   ด้วยเยาวชนเป็นทรัพยากรของชาติที่สำคัญที่สุด และเยาวชนในวันนี้จะต้องเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า จะเป็นคนดีหรือคนเลวอยู่ที่สถาบันครอบครัวเป็นตัวกำหนด สถาบันครอบครัวจึงมีบทบาทต่อเยาวชน และสืบต่อไปถึงสังคม ก่อนอื่นต้องเริ่มที่บิดามารดาเป็นคนดี บุตรหรือเยาวชนย่อมเป็นคนดีตามไปด้วยหรือที่เรียกว่าสิ่งแวดล้อม สถาบันทางพระพุทธศาสนาจึงมีบทบาทอบรมบ่มนิสัยให้เยาวชนเหล่านั้นเป็นคนดีได้ในปัจจุบัน และในวันข้างหน้า จะได้เป็นเยาวชนที่มีคุณค่าต่อชาติในอนาคต ควรได้รับการศึกษาอบรมและได้รับการพัฒนาที่ถูกต้องทั้งทางร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งด่านศีลธรรม ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและจริยธรรม เมื่อเยาวชนได้รับการศึกษาจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติได้ อันจะเกิดสติปัญญาสามารถนำมาพัฒนาชีวิตและเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าต่อครอบครัวและนำพาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไป
                   ดังนั้น จึงได้จัดทำโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่ออบรมศีลธรรมและจริยธรรมอันดีงามอันนี้ขึ้นมาให้ได้เรียนรู้คำสอนของพระพุทธศาสนา และเป็นคนดีของสังคม ทั้งครอบครัว ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภฟพ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ ต่อไป
                   ๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
                   ๒ เพื่ออบรมเยาวชนให้มีความรู้ ประพฤติดี ตามหลักศีลธรรมของพระพุทธศาสนา
                   ๓ เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
                   ๔ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักหน้าที่ มีระเบียบวินัย ใฝ่ใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
                   ๕ เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนได้รู้จักโทษของยาเสพติด
                   ๖ เยาวชนเข้าบรรพชา

โดย : วัดท่าพิกุลทอง

ที่อยู่ : ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 66

ปรับปรุงล่าสุด : 19 มีนาคม พ.ศ. 2565 13:06:46

ข้อมูลเมื่อ : 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 17:23:12

 
 
 
 

โครงการและกิจกรรมเด่น 10 อันดับ

ทำบุญวันมาฆบูชา

โดย วัดหนองน้ำขุ่น

ข้อมูลเมื่อ : 22-03-2566

เปิดดู : 54

ลงรักปิดทองพระธานในอุโบสถ

โดย วัดหนองหลอด

ข้อมูลเมื่อ : 27-02-2567

เปิดดู : 5

ิอปต เดือนกุมภาพันธ์

โดย วัดดอนไก่ดี

ข้อมูลเมื่อ : 24-02-2567

เปิดดู : 12