เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8546 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9087 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7378 รูป
ลาสิกขา
25 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

โครงการและกิจกรรมเด่น

โครงการ วัด บ้าน ปันน้ำใจแก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และทุพพลภาพ

1. เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และทุพพลภาพ ในด้านการดำรงชีพด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค ในพื้นที่ตำบลวังคัน เขต 2 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และทุพพลภาพ ในพื้นที่ตำบลวังคัน เขต 2 3. เพื่อเป็นการบริการและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่

          ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตีย ผู้พิการ และทุพพลภาพ เป็นสถานะทางสุขภาพอย่างหนึ่ง ซึ่งแสดงออกมาในลักษณะของการสูญเสียความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆในการดำรงชีวิตในสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาสุขภาพอื่นๆ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการจัดหาและการให้บริการที่สนับสนุนการดำรงชีวิต การเสริมสร้างสมรรถภาพหรือการเสริมสร้างความสามารถของ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตีย ผู้พิการ และทุพพลภาพ แต่ในทางปฏิบัติ ยังไม่ได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและยังไม่ได้รับการฟื้นฟูสุขภาพทุกด้านอย่างจริงจังจากภาครัฐและสังคม ถึงแม้ภาครัฐจะมีโครงการต่างๆ มากมายเพื่อช่วยเหลือ แต่บางครั้งอาจไม่ตรงตามความต้องการของผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และทุพพลภาพอย่างแท้จริง จึงไม่เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตที่แท้จริง บางคนอยู่ห่างไกล มีฐานะยากจน ขาดผู้ดูแล เข้าไม่ถึงความช่วยเหลือจากภาครัฐด้วยบริบทของพื้นที่เป็นสังคมชนบท ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร และรับจ้างรายวัน แบบไปเช้า เย็นกลับ ช่วงกลางวันจะมีแต่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตีย ผู้พิการ และทุพพลภาพ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้อยู่บ้านเพียงลำพัง ได้ส่งผลต่อชีวิตประจำวัน คือ ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้เองทั้งหมด ทำให้ต้องอยู่ในภาวะพึ่งพิงญาติ บางคนต้องถูกทอดทิ้งให้อยู่บ้านคนเดียวในตอนกลางวัน โดยญาติเตรียมหาอาหาร ข้าวของเครื่องใช้วางไว้ใกล้ๆ ที่สามารถหยิบเองได้ การเข้าถึงการให้บริการด้านสุขภาพมีจำกัด ประกอบกับฐานะยากจน ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ถ้าเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ ก็จะรักษากันเอง ส่วนใหญ่ขาดการฟื้นฟูด้านจิตใจ การได้รับการดูแลเยี่ยมบ้านจากวัดและชุมชน ถือเป็นความห่วงใยในคุณภาพชีวิตของ ผู้ด้อยโอกาสขาดผู้ดูแลที่ต้องได้รับการช่วยเหลือตลอดเวลา และการดูแลช่วยเหลือจากวัดและชุมชน ถือเป็นกระบวนการส่งเสริมสุขภาพใจที่ยั่งยืนวิธีหนึ่ง

โดย : วัดดงรัง

ที่อยู่ : ต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 33

ปรับปรุงล่าสุด : 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 08:19:20

ข้อมูลเมื่อ : 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 08:19:20

 
 
 
 

โครงการและกิจกรรมเด่น 10 อันดับ

เวียนเทียนวันมาฆบูชา

โดย วัดหนองกระทู้

ข้อมูลเมื่อ : 20-03-2566

เปิดดู : 3

งาน อปต

โดย วัดหนองพงษ์เจริญสุข

ข้อมูลเมื่อ : 18-03-2566

เปิดดู : 10