เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8600 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9146 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7427 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ธรรมกถาพรรษากาล ๒๕๖๔ ตอนที่ ๓ รักษาธรรมชาติไว้ให้งามให้ดี คนจะมีความสุขที่ยั่งยืน

รายละเอียด
ธรรมกถาพรรษากาล ๒๕๖๔ 
ตอนที่ ๓ รักษาธรรมชาติไว้ให้งามให้ดี คนจะมีความสุขที่ยั่งยืน
โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
วัดญาณเวศกวัน
 
พูดแก่คณะที่ไปพบในชนบท โดยปรารภแนวทางดำเนินงานพุทธศาสนา
ในวาระครบรอบ ๑๐ ปี หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
บันทึกเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔
 
0:01:18 รมณีย์เป็นจุดเริ่มต้น เป็นเส้นทาง เป็นจุดหมาย
               [1. จุดเริ่มต้น = รมณีย์]
0:03:30 ธรรมะพื้นฐานคือสร้างถิ่นรมณีย์
0:04:28 ธรรมะสำคัญคือสังคหวัตถุ ๔ (ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา สมานัตตา)
              [2. เส้นทาง = รมณีย์]
0:07:15 จำพรรษา : วัดนี้รมณีย์
0:08:21 จาริกสู่ป่า : ป่านี้รมณีย์
              [3. จุดหมาย = รมณีย์]
0:12:53 เถรคาถา : พระอรหันต์คู่กับรมณีย์
0:13:42 พระมหากัสสปะคาถา : เส้นทางบิณฑบาตนี้รมณีย์
0:15:12 พระกาฬุทายีคาถา : เส้นทางราชคฤห์ถึงกบิลพัสดุ์นี้รมณีย์
0:19:51 พระอรหันต์ไปอยู่ที่ไหน ที่นั่นไซร้เป็นรมณีย์
0:21:42 ร่วมกันฟื้นประเทศไทย ให้เป็นถิ่นรมณีย์
 
ติดตามรับชม ธรรมกถาพรรษากาล ๒๕๖๔
https://youtube.com/playlist?list=PL3...

โดย : วัดญาณเวศกวัน

ที่อยู่ : ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม

จำนวนเข้าดู : 39

ปรับปรุงล่าสุด : 25 กันยายน พ.ศ. 2564 10:40:34

ข้อมูลเมื่อ : 25 กันยายน พ.ศ. 2564 10:40:34

 
 
 
 

วีดีโอพระพุทธศาสนาล่าสุด 10 อันดับ

กรรมของเขาไม่ใช่ของเรา

โดย วัดลาดน้ำขาว

ข้อมูลเมื่อ : 02-02-2566

เปิดดู : 21

ธรรมะคลายทุกข์

โดย วัดโสภาวราราม

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2566

เปิดดู : 22

ธรรมะคลายทุกข์

โดย วัดโสภาวราราม

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2566

เปิดดู : 9

ธรรมะ

โดย วัดโสภาวราราม

ข้อมูลเมื่อ : 31-01-2566

เปิดดู : 11