เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8470 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9008 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7299 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองพะอง

รหัสวัด
02740204001

ชื่อวัด
วัดหนองพะอง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
-

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 05 เดือน พฤษภาคม ปี 500

ที่อยู่
-

เลขที่
64

หมู่ที่
7

ซอย
-

ถนน
พุทธสาคร

แขวง / ตำบล
สวนหลวง

เขต / อำเภอ
กระทุ่มแบน

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74110

เนื้อที่
15 ไร่ 1 งาน 27 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

เว็บไซต์
คลิกดู

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)
เป็นมูลนิธิมูลนิธิสุตาธิการี

จำนวนเข้าดู : 1242

ปรับปรุงล่าสุด : 4 เมษายน พ.ศ. 2566 19:41:24

ข้อมูลเมื่อ : 15 กันยายน พ.ศ. 2564 00:00:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ที่ตัั้ง : วัดหนองพะอง ตั้งอยู่ บ้านเลขที่ ๖๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

อาคารเสนาสนะ : มีอุโบสถ ศาลาการเปรียญ วิหารสุตาธิการี มณฑป กุฏิสุตาธิการี  กุฏิพระทรงไทย ศาลาพระพุทธเมตตา เมรุ ศาลาสวดพระอภิธรรม ๒ หลัง หอกลอง หอระฆัง ห้องน้ำ ๓๔ ห้อง

อาณาเขต : ทิศเหนือ ติดกับหมู่บ้านลีนะวัฒนา  ทิศใต้ ติดกับคลองภาษีเจริญ  ทิศตะวันออก ติดกับหมู่บ้านลีนะวัฒนา  ทิศตะวันตก ติดกับคลองสหราษฎร์บูรณะ

ประวัติความเป็นมา   :   วัดหนองพะอง  ชาวบ้านมักเรียกกันติดปากว่า “วัดใหม่”   สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ก่อสร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๒๕ โดยได้รับถวายที่ดินเพื่อสร้างวัดจาก  คุณแม่เปราะ จุลสิงห์ จำนวน  ๑๒  ไร่ ๒ งาน ๗๘ ตารางวา และนายจีนเล็กได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานเป็นที่วิสุงคามสีมา ดังมีพระราชโองการประกาศแก่ปวงชนว่า
            ...พระเจ้าแผ่นดินสยามได้ทรงยินดีอนุโมทนา อนุญาตแล้ว โปรดให้กรรมการกำหนดเขตตามประสงค์ ทรงพระราชอุทิศให้เป็นที่วิสุงคามสีมา ยกขึ้นเป็นแผนกหนึ่ง จากพระราชอาณาเขตรเป็นที่วิเสสสำหรับพระสงฆ์ มาแต่จตุรทิศทั้ง ๔  ทำสังฆกรรม มีอุโปสถกรรมเป็นต้น เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธสาสนกาล ๒๔๓๗ พรรษา เป็นวัดที่ ๙๖๗๒ ในรัชกาลปัจจุบัน รัตนโกสินทร์ศก ๒๘ ปีที่ ๑๑๔
             เขตอุโบสถวัดสร้างใหม่ ตำบลบ้านหนองพะอง หลักสี่ในคลองภาษีเจริญ แขวงเมืองนครไชยศรี มีเขตวิสุงคามสีมา  กว้าง ๑๖.๕๐ เมตร ยาว ๒๙ เมตร
             
ตามประวัติ เคยมีบุคคลสำคัญ เสด็จทางชลมารค(ทางน้ำ) คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี ได้เสด็จขึ้นพักที่ศาลาท่าน้ำวัดหนองพะอง  ซึ่งในกาลครั้งนั้นทางวัดกำลังก่อสร้างอุโบสถ สมเด็จพระราชินีจึงพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อร่วมสร้างอุโบสถด้วยเป็นเงิน ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ครั้งหนึ่งขณะที่กำลังสำราญพระอิริยาบถอยู่นั้น นกยูงของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้หลุดออกจากกรงไป บรรดาข้าราชบริพารช่วยกันดักจับแต่ก็จับนกยูงตัวนั้นไม่ได้ ต่อมากำนันปุ่น  ชมปรารภ ซึ่งเป็นกำนันอยู่ที่ตำบลหนองแขม (เก่า) จับนกยูงตัวนั้นได้  จึงนำมาทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานนามให้กำนันปุ่น ชมปรารภ  เป็นขุนหนองแขมเขมกิจ ตำบลหนองแขมเป็นต้นมา เมื่อก่อสร้างอุโบสถเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้จัดงานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๕


การบริหาร : ทางวัดดำเนินกาปกครองภายในวัดตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ระเบียบ คำสั่ง และมีระเบียบข้อบังคับของวัด มีพระภิกษุสามเณรทำหน้าที่ภายในวัด

การปกครอง : วัดหนองพะอง มีเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจำนวน ๙ รูป ดังนี้
๑. หลวงพ่อคง                                   พ.ศ. ๒๔๒๕-๒๔๒๖
๒. หลวงตาทอง                                 พ.ศ. ๒๔๒๖-๒๔๓๔
๓. หลวงพ่อกล่อม                              พ.ศ. ๒๔๓๔-๒๔๓๙
๔. หลวงพ่อพูล                                  พ.ศ. ๒๔๓๙-๒๔๔๖
๕. หลวงพ่อท้วม                                พ.ศ. ๒๔๔๖-๒๔๖๑
๖. พระอาจารย์เหนี่ยง                         พ.ศ. ๒๔๖๑-๒๔๖๔
๗. หลวงพ่อแห ปญฺจสุวณฺโณ              พ.ศ. ๒๔๖๔-๒๔๗๓
๘. พระครูสุตาธิการี (ทองอยู่ ยโส)       พ.ศ. ๒๔๗๓-๒๕๒๖ 
๙. พระครูสีลาธิการี (ถวิล ฉนฺทสีโล)     พ.ศ. ๒๕๒๖-ปัจุบัน

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสีลาธิการี (ถวิล) ฉนฺทสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-04-2566

พระยุทธพงษ์ ธมฺมวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระธีระ วิทูโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระศุภโชค เมธิโน

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระสมุห์สุรัตน์ สุจิณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-10-2565

พระมหาณรงค์ทรรศน์ กิตฺติสุขุโม

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-04-2566

พระมหาพูลสวัสดิ์ มหิทฺธิโก

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระเล็ก กตคุโณ

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระสัมพันธ์ ฌานรโต

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระมหาชัยวัฒน์ อิสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระไพศาล จนฺทสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-03-2565

พระเสาร์แก้ว โอภาโส

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระวินัย วินโย

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระนัจกรสรพัศ อรุโน

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระวัฒนา ธีรปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระโอ กตสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 02-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 16-04-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ปฏิทินงานบุญวัดหนองพะอง

ข้อมูลเมื่อ : 24-02-2566

เปิดดู 14 ครั้ง

การประชุมพหุภาคี ของอำเภอกระทุ่มแบน

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2565

เปิดดู 47 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น