เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8512 รูป
สามเณร
317 รูป
แม่ชี
88 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9043 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7331 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดหนองพะอง

รหัสวัด
02740204001

ชื่อวัด
วัดหนองพะอง

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
-

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 05 เดือน พฤษภาคม ปี 500

ที่อยู่
-

เลขที่
64

หมู่ที่
7

ซอย
-

ถนน
พุทธสาคร

แขวง / ตำบล
สวนหลวง

เขต / อำเภอ
กระทุ่มแบน

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74110

เนื้อที่
15 ไร่ 1 งาน 27 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

เว็บไซต์
คลิกดู

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)
เป็นมูลนิธิมูลนิธิสุตาธิการี

จำนวนเข้าดู : 1606

ปรับปรุงล่าสุด : 20 กันยายน พ.ศ. 2566 21:15:42

ข้อมูลเมื่อ : 15 กันยายน พ.ศ. 2564 00:00:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ที่ตัั้ง : วัดหนองพะอง ตั้งอยู่ บ้านเลขที่ ๖๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

อาคารเสนาสนะ : มีอุโบสถ ศาลาการเปรียญ วิหารสุตาธิการี มณฑป กุฏิสุตาธิการี  กุฏิพระทรงไทย ศาลาพระพุทธเมตตา เมรุ ศาลาสวดพระอภิธรรม ๒ หลัง หอกลอง หอระฆัง ห้องน้ำ ๓๔ ห้อง

อาณาเขต : ทิศเหนือ ติดกับหมู่บ้านลีนะวัฒนา  ทิศใต้ ติดกับคลองภาษีเจริญ  ทิศตะวันออก ติดกับหมู่บ้านลีนะวัฒนา  ทิศตะวันตก ติดกับคลองสหราษฎร์บูรณะ

ประวัติความเป็นมา   :   วัดหนองพะอง  ชาวบ้านมักเรียกกันติดปากว่า “วัดใหม่”   สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ก่อสร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๒๕ โดยได้รับถวายที่ดินเพื่อสร้างวัดจาก  คุณแม่เปราะ จุลสิงห์ จำนวน  ๑๒  ไร่ ๒ งาน ๗๘ ตารางวา และนายจีนเล็กได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานเป็นที่วิสุงคามสีมา ดังมีพระราชโองการประกาศแก่ปวงชนว่า
            ...พระเจ้าแผ่นดินสยามได้ทรงยินดีอนุโมทนา อนุญาตแล้ว โปรดให้กรรมการกำหนดเขตตามประสงค์ ทรงพระราชอุทิศให้เป็นที่วิสุงคามสีมา ยกขึ้นเป็นแผนกหนึ่ง จากพระราชอาณาเขตรเป็นที่วิเสสสำหรับพระสงฆ์ มาแต่จตุรทิศทั้ง ๔  ทำสังฆกรรม มีอุโปสถกรรมเป็นต้น เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พุทธสาสนกาล ๒๔๓๗ พรรษา เป็นวัดที่ ๙๖๗๒ ในรัชกาลปัจจุบัน รัตนโกสินทร์ศก ๒๘ ปีที่ ๑๑๔
             เขตอุโบสถวัดสร้างใหม่ ตำบลบ้านหนองพะอง หลักสี่ในคลองภาษีเจริญ แขวงเมืองนครไชยศรี มีเขตวิสุงคามสีมา  กว้าง ๑๖.๕๐ เมตร ยาว ๒๙ เมตร
             
ตามประวัติ เคยมีบุคคลสำคัญ เสด็จทางชลมารค(ทางน้ำ) คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระราชินี ได้เสด็จขึ้นพักที่ศาลาท่าน้ำวัดหนองพะอง  ซึ่งในกาลครั้งนั้นทางวัดกำลังก่อสร้างอุโบสถ สมเด็จพระราชินีจึงพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อร่วมสร้างอุโบสถด้วยเป็นเงิน ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ครั้งหนึ่งขณะที่กำลังสำราญพระอิริยาบถอยู่นั้น นกยูงของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้หลุดออกจากกรงไป บรรดาข้าราชบริพารช่วยกันดักจับแต่ก็จับนกยูงตัวนั้นไม่ได้ ต่อมากำนันปุ่น  ชมปรารภ ซึ่งเป็นกำนันอยู่ที่ตำบลหนองแขม (เก่า) จับนกยูงตัวนั้นได้  จึงนำมาทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานนามให้กำนันปุ่น ชมปรารภ  เป็นขุนหนองแขมเขมกิจ ตำบลหนองแขมเป็นต้นมา เมื่อก่อสร้างอุโบสถเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้จัดงานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๕


การบริหาร : ทางวัดดำเนินกาปกครองภายในวัดตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ระเบียบ คำสั่ง และมีระเบียบข้อบังคับของวัด มีพระภิกษุสามเณรทำหน้าที่ภายในวัด

การปกครอง : วัดหนองพะอง มีเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจำนวน ๙ รูป ดังนี้
๑. หลวงพ่อคง                                   พ.ศ. ๒๔๒๕-๒๔๒๖
๒. หลวงตาทอง                                 พ.ศ. ๒๔๒๖-๒๔๓๔
๓. หลวงพ่อกล่อม                              พ.ศ. ๒๔๓๔-๒๔๓๙
๔. หลวงพ่อพูล                                  พ.ศ. ๒๔๓๙-๒๔๔๖
๕. หลวงพ่อท้วม                                พ.ศ. ๒๔๔๖-๒๔๖๑
๖. พระอาจารย์เหนี่ยง                         พ.ศ. ๒๔๖๑-๒๔๖๔
๗. หลวงพ่อแห ปญฺจสุวณฺโณ              พ.ศ. ๒๔๖๔-๒๔๗๓
๘. พระครูสุตาธิการี (ทองอยู่ ยโส)       พ.ศ. ๒๔๗๓-๒๕๒๖ 
๙. พระครูสีลาธิการี (ถวิล ฉนฺทสีโล)     พ.ศ. ๒๕๒๖-ปัจุบัน

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูสีลาธิการี (ถวิล) ฉนฺทสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-04-2566

พระยุทธพงษ์ ธมฺมวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระธีระ วิทูโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระศุภโชค เมธิโน

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระสมุห์สุรัตน์ สุจิณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-10-2565

พระมหาณรงค์ทรรศน์ กิตฺติสุขุโม

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-04-2566

พระมหาพูลสวัสดิ์ มหิทฺธิโก

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระเล็ก กตคุโณ

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระสัมพันธ์ ฌานรโต

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระมหาชัยวัฒน์ อิสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระไพศาล จนฺทสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-03-2565

พระเสาร์แก้ว โอภาโส

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระวินัย วินโย

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระนัจกรสรพัศ อรุโน

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระวัฒนา ธีรปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระโอ กตสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 02-04-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 16-04-2566

พระพิเชษฐ์ ชุติกาโม

ข้อมูลเมื่อ : 21-07-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 27-08-2566

พระธนวรรชน์ กิจฺจกาโร

ข้อมูลเมื่อ : 09-09-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 09-09-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ปฏิทินงานบุญวัดหนองพะอง

ข้อมูลเมื่อ : 24-02-2566

เปิดดู 28 ครั้ง

การประชุมพหุภาคี ของอำเภอกระทุ่มแบน

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2565

เปิดดู 95 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

วัดหนองพะอง ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
เจ้าอาวาส พระครูสีลาธิการี (ถวิล) ฉนฺทสีโล
โทร. 081-8578059

ผู้มีจิตศรัทธา สามารถทำบุญกับวัดโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของวัดหรือ QR-Code ข้างล่างนี้

ธนาคาร กรุงไทย
เลขที่บัญชี 727-0-677-255
ชื่อบัญชี วัดหนองพะอง QR.CODE

QRCODE เพื่อทำบุญวัด วัดหนองพะอง