เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8328 รูป
สามเณร
289 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8834 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7161 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

โครงการและกิจกรรมเด่น

โครงการบรรพชาสามเณร

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดหนองแขมพัฒนา ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๑๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๖

ชื่อโครงการ     โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
                             พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ์ปัจจุบัน สื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อทุกชีวิตของครอบครัว การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสาร  โดยขาดการใช้วิจารณญาณ ส่งผลให้แต่ละคนแยกตัวเองออกมาจากสังคมปกติ และยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา อันเนื่องมาจากขาดวินัยในตนเอง ขาดความอบอุ่นจากครอบครัว เกิดความคิดเห็นแตกแยก โดยได้รับข้อมูลไม่ครบรอบด้าน ทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์กลายเป็นปัญหาของสังคม
คณะสงฆ์ตำบลทะเลบก จึงได้มีมติจัดโครงการ “บรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนา” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งให้นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมพหุวัฒนธรรม ด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมเป็นนิสัย และการธำรงรักษาไว้ซึ่งความรู้ความเข้าใจในทางพระพุทธศาสนา
การบรรพชาสามเณร เป็นการสร้างพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมใหม่ให้กับเยาวชน หลังลาสิกขา      จึงเป็นการปรับพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยให้เข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงาม เป็นบุตรที่ดีของพ่อและแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เป็นพลเมืองดีของชาติ และเกิดพลังสืบสานพระพุทธศาสนาสืบไป
วัตถุประสงค์

 1. เพื่อปลูกฝัง ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความสามัคคี ในหมู่เยาวชน ให้มีจิตสาธารณะ,ใฝ่สันติ, และมีที่พึ่งอย่างแท้จริงในตนเอง
 2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์กับตนเอง โดยการศึกษา
หลักธรรมทางศาสนา และสามารถนำมาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน
 1. เพื่อหล่อหลอมเด็กและเยาวชนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ให้เป็นคนดีมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
จนติดเป็นนิสัย
 1. เพื่อปรับพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยให้เข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงาม โดยการสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่
 2. เพื่อตระหนักรู้ ในคุณค่าของประเพณี วัฒนธรรมไทยและสามารถนำไปใช้ได้อย่างภาคภูมิ
 3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และสร้างความตระหนักรู้ให้กับเด็กและเยาวชนไทย ในคุณค่าของประเพณี วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมชาวพุทธ และสามารถนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา การปฏิบัติตามหลักศีล 5 ไปใช้ในวิถีชีวิตได้อย่างภาคภูมิ
กลุ่มเป้าหมาย
 
          เป้าหมายเชิงปริมาณ
ปี พ.ศ.2558 รุ่นทดลองนำร่อง ร้อยละ 10 ของนักเรียนชาย จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพื้นที่การศึกษา
ปี พ.ศ.2559 จากเป้าหมายเชิงปริมาณปีการศึกษา พ.ศ.2562 ขยายเครือข่ายสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้น 3 – 5 เท่า
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
 1. เด็กและเยาวชนมีนิสัยดีด้านความสะอาด มีระเบียบ สุภาพ ตรงเวลา รักการนั่งสมาธิมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ
 2. เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมห่างไกลยาเสพติด อบายมุข ความก้าวร้าวรุนแรง การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ และเป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์
 3. เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันตนเอง ปฏิบัติศีล 5 และรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
 4. สามเณรที่ผ่านการบรรพชา ร้อยละ 95 มีคุณลักษณะใฝ่ เรียนรู้ ใฝ่ ดี อยู่ ร่วมกับผู้อื่นได้ มีทักษะการแก้ปัญหา มีทักษะในการทำงาน อยู่อย่างพอเพียง และมีพฤติกรรมที่ดีช่วยเหลือบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและพระพุทธศาสนา
สถานที่ดำเนินการ
          วัดหนองแขมพัฒนา    เลขที่  ๑๙๒  หมู่ที่  ๑๑  ตำบลทะเลบก  อำเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์  ๗๒๒๕๐
          ชื่อผู้ติดต่อประสานงาน  พระครูใบฎีกาเขมปัตถ์ สุทฺธิธมฺโม  เจ้าอาวาสวัดหนองแขมพัฒนา
                                      พระอรรถพร สมปุณฺโณ เลขานุการฯ
ระยะเวลาดำเนินการ พ.ศ.25๖๔ - พ.ศ.256๖
ด้านการจัดหาทรัพยากรต่างๆ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.25๖๔      ถึงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.256๖
 ลำดับที่                     กิจกรรมหลัก  พ.ศ.25๖๔  พ.ศ.256๖
1.  จัดประชุมชี้แจงผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ๖ มีนาคม  ๓ มีนาคม
2.  ประสานงาน รับสมัคร คัดเลือก กลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย  โครงการฯ ดำเนินการ  โครงการฯ ดำเนินการ
   อาทิ โรงเรียนในฝัน, โรงเรียนวิถีพุทธ และโรงเรียนทั่วไป  ๒๕ มี.ค. - 30 มี.ค.  ๑๐ มี.ค. - 30 มี.ค.
3.  ส่งใบสมัครนักเรียนเตรียมการบรรพชา  ภายในวันที่ 30 มี.ค.  ภายในวันที่ 3๑ มี.ค.
ขั้นตอนการดำเนินการ
การประสานงาน
     -เชิญคณะกรรมการทุกฝ่ายเข้าร่วมประชุมปรึกษาการจัดโครงการฯ
     -ติดต่อประสานงานไปยังคณะสงฆ์ในจังหวัด อำเภอ ตำบล เพื่อขอความร่วมมือในโครงการ
-ติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานทางราชการ เอกชน เพื่อรับทราบโครงการฯ และวัตถุประสงค์   
     -ติดต่อเตรียมจัดหาทุนและอุปกรณ์การอบรมเพื่อดำเนินการ
          การประชาสัมพันธ์
     -ประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำแต่ละท้องถิ่น ทั้งฝ่ายคณะสงฆ์และประชาชนทั่วไปได้ทราบโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
-จัดวิทยากรที่เป็นพระภิกษุสามเณรออกเชิญชวนและชี้แจงหลักการและเหตุผลวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
     -จัดทำเอกสาร ป้ายประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
การรับสมัคร
-กรอกใบสมัคร และบันทึกข้อยินยอมตกลงกติกาในการบรรพชา
ขอและยื่นใบสมัครได้ที่
          วัดหนองแขมพัฒนา , เจ้าอาวาสทุกวัดในเขตตำบลทะเลบก
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรหารแจ่มใส่วิทยา ๑
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเจดีย์พิทยาคม
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทะเลบก
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแขม
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระหลวง
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระกระโจม
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา
งบประมาณ
          งบประมาณในการดำเนินการทั้งหมด โดยประมาณปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท)
          ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
                    ผ้าไตรจีวรสำหรับการบรรพชา     ๓๐,๐๐๐          บาท
                   อัฐบริขาร เครื่องอุปโภค            ๑๕,๐๐๐         บาท
                   จ่ายค่าเตรียมการ  สถานที่         ๑๙,๕๐๐          บาท
                   ค่าภัตตาหาร - น้ำปานะ            ๒๒,๕๐๐          บาท
                   ค่าวัสดุสื่อ อุปกรณ์การบรรยาย    ๑๐,๐00          บาท
                   ค่าวิทยากร - พระพี่เลี้ยง            ๒๕,๐๐๐          บาท
                   ค่าน้ำ - ค่าไฟ                        ๓๐,๐๐๐          บาท
การประเมินผล
การฝึกอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ สถานศึกษาของตนเองในช่วงภาคการศึกษาที่ 2 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเข้ารับการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภาคทฤษฎี
ศึกษาพุทธประวัติ หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเบื้องต้น ประวัติสามเณรในสมัยพุทธกาล ข้อวัตร ปฏิบัติของสามเณร ฯลฯ ผ่านสื่อมัลติมิเดียที่จัดทำเป็นหลักสูตรและชั่วโมงเรียนรู้ของโครงการสัปดาห์ละ 1 คาบเรียน
ภาคปฏิบัติ
นักเรียนชายที่จะเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรฯจะได้รับสมุดบันทึกกิจกรรมความดี โดยมีเนื้อหาภาพรวม ดังนี้
บทฝึกกิจวัตรความดี ในชีวิตประจำวัน เช่น ไม่นอนตื่นสาย ตื่นขึ้นมาเก็บที่นอนทันที, ฝึกรักษาศีล  5, ฝึกรักษาศีล 8 ในวันพระ, ช่วยเหลืองานบ้านและงานโรงเรียน เป็นต้น
ฝึกซ้อมคำกล่าวบทขานนาค คำขอสรณคมน์และศีล
ฝึกกิจกรรมการทำงานเป็นทีม การมีระเบียบวินัย การอยู่ร่วมในสังคม และกิจกรรมทางศาสนพิธี
เนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรมสามเณร
การฝึกอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับวัย ความสนใจและวิธีการ
เรียนรู้ และมีสื่อการเรียนรู้ประกอบการอบรม พร้อมการวัดประเมินผล กล่าวโดยสรุปมีหัวข้อเรื่อง
ภาคทฤษฎี
พุทธประวัติ ประวัติพุทธสาวก – พุทธสาวิกา หลักธรรมในพระพุทธศาสนา ฯลฯ
ภาคปฏิบัติ
การสวดมนต์ ทำวัตรเช้า – เย็น
การฝึกทำสมาธิให้เกิดปัญญา
การออกเดินบิณฑบาตโปรดญาติโยม
กิจกรรมการทำความสะอาดเสนาสนะแบบจิตอาสา
สื่อการเรียนรู้
DVD ประกอบการสอนตามหลักสูตร เช่น Animation, ภาพถ่ายจากสถานที่จริงในสังเวชนียสถาน  4 แห่ง, PowerPoint เป็นต้น กระดาษ อุปกรณ์เครื่องเขียน คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสาร เครื่องฉายภาพ จอรับภาพ โทรทัศน์ ฯลฯ
แบบประเมิน ข้อสอบวัดความรู้
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. เด็กและเยาวชนได้ผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา และมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์
 2. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนา ปลูกฝังด้านคุณธรรม จริยธรรม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะปฏิบัติด้านความมีวินัย เคารพ อดทน อย่างยั่งยืน
 4. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนา มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ใฝ่ดี สอดคล้องกับจุดเน้นมาตรการ และตัวชี้วัดความสำเร็จกลยุทธ์ที่ 2 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 5. ชุมชนมีความรัก ความสามัคคี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็กและเยาวชน
ข้อมูลผลการดำเนินการย้อนหลัง  ๒  ปี  (พ.ศ.๒๕๖๔ – พ.ศ.๒๕๖๕)
ปีงบประมาณ จำนวนผู้ร่วมโครงการ
สามเณร (รูป) รวม (รูป/คน)
๒๕๖๔ ๑๖ ๑๖
๒๕๖๕ (งดจัดสถานการณ์ Covid 19) (งดจัดสถานการณ์ Covid 19)
 
          ผู้รับผิดชอบโครงการ
          พระครูวิบูลปัญญารัตน์              เจ้าคณะตำบลกิตติมศักดิ์             ที่ปรึกษา
          พระครูประโชติสุทธิคุณ              เจ้าคณะตำบลทะเลบก              ที่ปรึกษา
          พระครูใบฎีกาเขมปัตถ์ สุทฺธิธมฺโม  เจ้าอาวาสวัดหนองแขมพัฒนา      ประธานดำเนินการ
          เจ้าอาวาสในเขตปกครองตำบลทะเลบก                                       รองประธานกรรมการ
          พระอรรถพร สมปุณฺโณ             เลขานุการฯ                                กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา / หน่วยงานทางการศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ไฟล์แนบเพิ่มเติม

ไฟล์แนบ 1
(1.83 mb)

ไฟล์แนบ 2
(1.8 mb)

ไฟล์แนบ 3
(1.55 mb)

ไฟล์แนบ 4
(1.86 mb)

ไฟล์แนบ 5
(1.8 mb)

โดย : วัดหนองแขมพัฒนา

ที่อยู่ : ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 59

ปรับปรุงล่าสุด : 27 เมษายน พ.ศ. 2566 17:31:27

ข้อมูลเมื่อ : 27 เมษายน พ.ศ. 2566 17:31:27

 
 
 
 

โครงการและกิจกรรมเด่น 10 อันดับ

ปฎิบัตธรรมประจำปี 2567

โดย วัดการ้อง

ข้อมูลเมื่อ : 15-07-2567

เปิดดู : 9

พระปลัดสุราษฎร์ ปภสฺสโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง พระครูสมุห์นิรันดร์ กตสาโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง /เลขาฯ จต.ท่าเสา พระธีรพงษ์ สาทโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง ร่วมการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ และการประชุมพหุภาคีของจังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างพระสังฆาธิการ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เพื่อความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนของประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีพระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรานุวัตร, ดร. (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เป็นประธานในการประชุมพหุภาคี พร้อมด้วย พระเดชพระคุณ พระเทพสาครมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค๑๔ เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง และพระเดชพระคุณ พระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร และคณะสงฆ์พระสังฆาธิการ

โดย วัดราษฎร์บำรุง

ข้อมูลเมื่อ : 02-07-2567

เปิดดู : 21

พระครูสาครธรรมวิธาน เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง ร่วมการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ และการประชุมพหุภาคีของจังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างพระสังฆาธิการ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เพื่อความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนของประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีพระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรานุวัตร, ดร. (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เป็นประธานในการประชุมพหุภาคี พร้อมด้วย พระเดชพระคุณ พระเทพสาครมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค๑๔ เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง และพระเดชพระคุณ พระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร และคณะสงฆ์พระสังฆาธิการ

โดย วัดราษฎร์บำรุง

ข้อมูลเมื่อ : 02-07-2567

เปิดดู : 15

พระครูสาครสุวรรณรัตน์ เจ้าคณะตำบลท่าเสา เจ้าอาวาสวัดสุวรรณรัตนาราม ร่วมการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร ตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๑๔๓/๒๕๔๖ และการประชุมพหุภาคีของจังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างพระสังฆาธิการ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เพื่อความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนของประชาชนจังหวัดสมุทรสาคร วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีพระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรานุวัตร, ดร. (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าคณะภาค ๑๔ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง เป็นประธานในการประชุมพหุภาคี พร้อมด้วย พระเดชพระคุณ พระเทพสาครมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค๑๔ เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง และพระเดชพระคุณพระมงคลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร และคณะสงฆ์พระสังฆาธิการ

โดย วัดสุวรรณรัตนาราม

ข้อมูลเมื่อ : 02-07-2567

เปิดดู : 11

อุปสมบทหมู่ประจำปี ๒๕๖๗

โดย วัดศรีวนาราม

ข้อมูลเมื่อ : 29-06-2567

เปิดดู : 12