เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8383 รูป
สามเณร
309 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
52 คน
ทั้งหมด
8906 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
71 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7228 รูป
ลาสิกขา
33 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

สื่อมีเดีย

ดว่านางเป็นบ้าเที่ยวเดินร้องเพลง พระพุทธเจ้าทรงชี้แจงว่า ธิดาของพระองค์มิได้เป็นบ้า แต่เธอดีใจที่ได้ทำตามความปรารถนาทั้งหลายสำเร็จ เช่น การสร้างพระวิหารและการถวายทาน,

รายละเอียด
เอวํ ชาเตน มจฺเจน กตฺตพฺพํ กุสลํ พหุ
สัตว์ผู้จะต้องตาย ควรกระทำกุศลไว้ให้มาก”
(ขุ.ธ.ข้อ ๑๔)

พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุทั้งหลาย
ทรงปรารภถึงนางวิสาขาสร้างบุพพารามวิหารหมดทรัพย์ไป ๒๗ โกฎิ
ในวันที่ฉลองวิหาร นางได้เปล่งอุทานด้วยเสียงอันไพเราะ
กล่าวถึงความปรารถนาต่างๆ ที่นางทำสำเร็จ,
ภิกษุทั้งหลายได้ยินแล้วคิดว่านางเป็นบ้าเที่ยวเดินร้องเพลง
พระพุทธเจ้าทรงชี้แจงว่า ธิดาของพระองค์มิได้เป็นบ้า
แต่เธอดีใจที่ได้ทำตามความปรารถนาทั้งหลายสำเร็จ
เช่น การสร้างพระวิหารและการถวายทาน,
ทรงเปรียบผู้ทำกุศลเหมือนคนร้อยดอกไม้
ผู้ฉลาดสามารถทำดอกไม้ประเภทต่างๆ ให้สวยงามเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้
แล้วตรัสต่อว่า “นายมาลาการ (คนร้อยดอกไม้)
ร้อยพวงดอกไม้ไว้จำนวนมากจากกองดอกไม้ แม้ฉันใด,
ผู้มีอันจะต้องตายก็ควรทำกุศลไว้ให้มากฉันนั้น”
สัตว์ได้ชื่อว่า “มจฺโจ” เพราะเป็นผู้ที่จะต้องตายเป็นปกติ
(ธ.อ.๒/๑๐๘-๑๑๕) 

โดย : วัดวังสำเภาล่ม

ที่อยู่ : ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 88

ปรับปรุงล่าสุด : 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 22:42:11

ข้อมูลเมื่อ : 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 22:42:11

 
 
 
 

สื่อมีเดีย 10 อันดับ

กำลังใจในชีวิต

โดย วัดสามัคคีธรรม (ปลายน้ำ)

ข้อมูลเมื่อ : 12-02-2567

เปิดดู : 27

คติธรรมสอนใจ

โดย วัดหนองแหน

ข้อมูลเมื่อ : 27-01-2567

เปิดดู : 36

๓ โครงการที่วัดควรทำ

โดย วัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง

ข้อมูลเมื่อ : 20-01-2567

เปิดดู : 41

คติธรรม

โดย วัดหนองแหน

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2567

เปิดดู : 82

ข้อคิด-คติธรรม

โดย วัดทัพตาแทน

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2567

เปิดดู : 37

ข้อคิด-คติธรรม

โดย วัดโค้งบ่อแร่

ข้อมูลเมื่อ : 21-01-2567

เปิดดู : 38