เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8297 รูป
สามเณร
290 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8801 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7139 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

สื่อมีเดีย

นักปราชญ์ “นักปราชญ์ ย่อมทำจิตที่ดิ้นรน กลับกลอก

รายละเอียด
นักปราชญ์
“นักปราชญ์ ย่อมทำจิตที่ดิ้นรน กลับกลอก
รักษาได้โดยยาก ห้ามได้โดยยาก
ให้ตรง ดังช่างศรดัดลูกศรให้ตรง ฉะนั้น”
จิตนี้อันพระโยคาวจร ยกขึ้นแล้วจากอาลัย คือ
“เบญจกามคุณ” เพียงดังน้ำซัดไปใน “วิปัสสนากรรมฐาน”
เพียงดังบก “เพื่อจะละบ่วงมาร” ย่อมดิ้นรน
ดุจปลาอันชาวประมง ยกขึ้นแล้วจากที่อยู่คือ น้ำ
โยนไปแล้วบนบก ดิ้นรนอยู่ ฉะนั้น
“การฝึกฝนจิตที่ข่มได้ยาก อันเร็ว มีปกติตกไปในอารมณ์
อันบุคคลพึงใคร่อย่างไร เป็นความดี
เพราะว่าจิตที่บุคคลฝึกดีแล้ว นำสุขมาให้”
“นักปราชญ์พึงรักษาจิตที่เห็นได้แสนยาก
ละเอียดอ่อน มีปกติตกไปตามความใคร่
เพราะว่าจิตที่บุคคลคุ้มครองแล้ว นำสุขมาให้”
ชนเหล่าใดจักสำรวมจิตอันไปในที่ไกล
ดวงเดียวเที่ยวไป หาสรีระมิได้ มีถ้ำเป็นที่อยู่อาศัย
ชนเหล่านั้นจะพ้นจากเครื่องผูกแห่งมาร
ปัญญาย่อมไม่บริบูรณ์แก่บุคคลผู้มีจิตไม่ตั้งมั่น
ไม่รู้แจ่มแจ้งซึ่งพระสัทธรรม มีความเลื่อมใสอันเลื่อนลอย
ภัยย่อมไม่มีแก่พระขีณาสพ ผู้มีจิตอันราคะไม่รั่วรด
ผู้มีใจอันโทสะไม่ตามกระทบแล้ว
ผู้มีบุญและบาปอันละได้แล้ว ผู้ตื่นอยู่
กุลบุตรทราบกายนี้ว่า เปรียบด้วยหม้อแล้ว
พึงกั้นจิตนี้ให้เปรียบเหมือนนคร
“พึงรบมารด้วยอาวุธคือ ปัญญา”
อนึ่ง พึงรักษาดรุณวิปัสสนาที่ตนชนะแล้ว
และไม่พึงห่วงใยกายนี้อันบุคคลทิ้งแล้ว
มีวิญญาณปราศแล้ว ไม่นานหนอจักนอนทับแผ่นดิน
ประดุจท่อนไม้ไม่มีประโยชน์
โจรหัวโจกเห็นโจรหัวโจก
ก็หรือคนมีเวรเห็นคนผู้คู่ควรเวรกัน
พึงทำความฉิบหาย และความทุกข์ใด
“จิตที่บุคคลตั้งไว้ผิด พึงทำบุคคลนั้นให้เลว
ยิ่งกว่าความฉิบหาย และความทุกข์นั้น”
มารดาบิดาไม่พึงทำเหตุนั้นได้
หรือแม้ญาติเหล่าอื่นไม่พึงทำเหตุนั้นได้
จิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบแล้ว
พึงทำเขาให้ประเสริฐกว่าเหตุนั้น”
หมายเหตุ : โยคาวจร หมายถึง ผู้หยั่งลงสู่ความเพียร ผู้เจริญภาวนา
เบญจกามคุณ หมายถึง รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส
ขีณาสพ หมายถึง ผู้มีอาสวะสิ้นแล้ว ผู้หมดกิเลส พระอรหันต์

โดย : วัดท่าฟืน

ที่อยู่ : ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 88

ปรับปรุงล่าสุด : 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 20:23:36

ข้อมูลเมื่อ : 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 20:23:36

 
 
 
 

สื่อมีเดีย 10 อันดับ

เผยแผ่ธรรมะให้แก่นักเรียน

โดย วัดกลางคูเวียง

ข้อมูลเมื่อ : 23-06-2567

เปิดดู : 19

เผยแผ่ธรรมะให้แก่นักเรียน

โดย วัดกลางคูเวียง

ข้อมูลเมื่อ : 23-06-2567

เปิดดู : 14

งานฉลองตราตั้งพระอุปัชฌาย์

โดย วัดศีรษะเกษ

ข้อมูลเมื่อ : 07-05-2567

เปิดดู : 70