เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8549 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9091 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7377 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระเทพสาครมุนี (สมบูรณ์ ศรีไสว)

ฉายา
ปญฺญาวุโธ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
81 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม
เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14

จำนวนเข้าดู : 1759

ปรับปรุงล่าสุด : 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 16:34:02

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 20:42:14

 
 
 
 

ประวัติ

พระเทพสาครมุนี ฉายา ปญฺญาวุโธ อายุ ๗๙ พรรษา ๕๖

วิทยฐานะ
น.ธ. เอก ป.ธ. ๙ วัดเจษฎาราม ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ๑. เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร๒. เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง

สถานะเดิม
ชื่อ สมบูรณ์ นามสกุล ศรีไสว เกิดปีมะเมีย วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๕ บิดา นายดาบ มารดา นางม้วน บ้านเลขที่ ๑๔๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บรรพชา
วัน ๑ ฯ ๗ ค่ำ ปีมะแม วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๘ วัดวังตะวันออก ตำบลเวียง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช
พระอุปัชฌาย์ พระครูวิสุทธิการี วัดชะเมา ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองฯจังหวัดนครศรีธรรมราช

อุปสมบท
วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๗ วัดช่องลม ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (ต่อมาเปลี่ยนเป็นวัดสุทธิวาตวราราม)
พระอุปัชฌาย์พระราชสาครมุนี (แก้ว สุวณฺณโชโต ป.ธ.๖) วัดช่องลม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (ต่อมาได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระเทพสาครมุนี)
พระกรรมวาจาจารย์พระครูบวรสมุทร (เหลือ สุขปญฺโญ) วัดหลักสองราษฎร์บำรุง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
พระอนุสาวนาจารย์พระครูโอภาสธรรมสาคร (ชะวร โอภาโส ป.ธ.๔)
วัดเจษฎาราม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร (ต่อมาได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็น พระราชสาครมุนี)

วิทยฐานะ
พ.ศ. ๒๔๙๗ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ ๔จากโรงเรียนวัดบางลำภู ตำบลบางครกอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. ๒๕๑๕ สำเร็จการศึกษาประโยคประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๗) จากจังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ. ๒๕๐๑ สอบได้นักธรรมชั้นเอก คณะจังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ. ๒๕๓๗ สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรสาคร
การศึกษาพิเศษมีความรู้ด้านศิลปกรรมไทย (จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม) และศิลปประยุกต์ พอสมควร
ความชำนาญการมีความชำนาญด้านจิตรกรรม การออกแบบลายไทย และการก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมไทย

งานปกครอง
พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร
พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร
พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร
พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นผู้รักษาแทนเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีบูรณาวาส
พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม(พระอารามหลวง)
พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นเจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม (พระอารามหลวง)

งานศึกษา
พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมประจำสำนักเรียนวัดช่องลม
พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนปริยัติธรรมวัดสุทธิวาตวรารามทั้งแผนกธรรมและบาลี
พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นกรรมการตรวจบาลีสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดป้อมวิเชียรโชติการาม
พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนปริยัติธรรมวัดป้อมวิเชียรโชติการาม ทั้งแผนกธรรมและบาลี
พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นเจ้าสำนักเรียนวัดศรีบูรณาวาส
พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นเจ้าสำนักเรียนวัดเจษฎาราม(พระอารามหลวง)
พ.ศ.๒๕๔๘-ปัจจุบัน เป็นวิทยากรการอบรมบาลีสนามหลวง คณะสงฆ์ภาค ๑๔ณ วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ “พระศรีธีรพงศ์”
พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ “พระราชสิทธิเวที”
พ.ศ.๒๕๕๔ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ “พระเทพสาครมุนี

 

สมณศักดิ์

พระศรีธีรพงศ์
ได้รับ พ.ศ. 2539
พระราชสิทธิเวที
ได้รับ พ.ศ. 2546
พระเทพสาครมุนี
ได้รับ พ.ศ. 2554

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2501
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 9 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2537

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาเอก
ปีที่จบ พ.ศ. 2554
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย