เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8338 รูป
สามเณร
289 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8844 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7158 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดดอนเจดีย์

รหัสวัด
02720601007

ชื่อวัด
วัดดอนเจดีย์

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 31 เดือน มีนาคม ปี 500

ที่อยู่
บ้านดอนเจดีย์

เลขที่
1625

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ดอนเจดีย์

เขต / อำเภอ
ดอนเจดีย์

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72170

เนื้อที่
104 ไร่ 1 งาน 39 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

โทรศัพท์
035 507 437

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เป็นสวนสมุนไพร

จำนวนเข้าดู : 4854

ปรับปรุงล่าสุด : 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 11:23:18

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 09:52:48

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

 วัดดอนเจดีย์ ตั้งอยู่เลขที่ 1625 บ้านดอนเจดีย์ หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๐๔ ไร่ ๑ งาน ๓๙ ตารางวา อาคารเสนาสนะประกอบด้วย
   ๑. อุโบสถ กว้าง ๙.๕๐ เมตร ยาว ๒๔.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
   ๒. ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๔ เมตร ยาว ๖๓ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
   ๓. หอสวดมนต์ กว้าง ๙.๕๐ เมตร ยาว ๑๖.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
   ๔. กุฎิสงฆ์ จำนวน ๑๖ หลัง เป็นอาคารไม้ ๓ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้า ๘ หลัง และตึก ๕ หลัง
   ๕. วิหาร กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๓๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
   ๖. ศาลาอเนกประสงค์ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๖.๗๐ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
          นอกจากนี้มีห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี ๑ หลัง
       ปูชนียวัตถุ มีพระประธานประจำอุโบสถ ๑ องค์ ขนาดหน้าตักกว้าง ๓ ศอก พร้อมพระโมคคัลลาน์ -    พระสารีบุตร ผู้บริจาคสร้างพระประธาน คือนายบุญวงค์ อมาตยกุล
วัดดอนเจดีย์ ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕ สร้างถวายเป็นพระราชกุศลแดสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
โดยสมเด็จพระสังฆราชฯ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ได้นำคหบดีจากกรุงเทพฯ
มาดำเนินการสร้างเสนาสนะและโรงเรียนพระปริยัติธรรม
ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงประกอบพิธีตัดลูกนิมิต
วัดได้รับการบูรณะและพัฒนามาโดยตลอด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร
การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
                    รูปที่ ๑ พระศิริ พ.ศ. ๒๔๙๕ - ๒๔๙๖
                    รูปที่ ๒ พระเมธีธรรมสาร พ.ศ. ๒๔๙๖ - ๒๔๙๖
                    รูปที่ ๓ พระภัทรมุนี พ.ศ. ๒๔๙๖ - ๒๔๙๘
                    รูปที่ ๔ พระวิกรมมุนี พ.ศ. ๒๔๙๘ - ๒๕๐๑
                    รูปที่ ๕ พระวิบูลเมธาจารย์ พ.ศ. ๒๕๐๑ - ๒๕๒๕
                    รูปที่ ๖ พระราชปริยัติสุธี พ.ศ. ๒๕๒๕ -
                    รูปที่ ๗ พระครูวิบุลเจติยานุรักษ์ พ.ศ.
การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑
และ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๑

แผนที่ภาพ

รายการพระ

พระสุพรรณวชิราภรณ์ ปุญฺญกาโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-08-2566

พระครูสุกิจจานุกูล จตสฺสลโล

ข้อมูลเมื่อ : 29-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

พระประเจียด ฉนฺทิโก

ข้อมูลเมื่อ : 24-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระศราวุธ คุณวโร

ข้อมูลเมื่อ : 09-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 19-02-2565

พระศักดิ์ดา กนฺตสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 09-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 10-02-2565

พระเดชา สิริวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 09-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-01-2565

สามเณรนที หอมไม่หาย

ข้อมูลเมื่อ : 09-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 24-01-2565

พระมหาทวีบูรณ์ ปญฺญาทีโป

ข้อมูลเมื่อ : 09-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 29-05-2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

มอบตราตั้งเจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 13-07-2565

เปิดดู 68 ครั้ง

มอบตราตั้งเจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 13-07-2565

เปิดดู 87 ครั้ง

มอบตราตั้งเจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 07-07-2565

เปิดดู 259 ครั้ง

มอบตราตั้งเจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 22-06-2565

เปิดดู 74 ครั้ง

มอบตราตั้งเจ้าอาวาส วัดเขากุฎิ

ข้อมูลเมื่อ : 11-06-2565

เปิดดู 129 ครั้ง

มอบตราตั้งเจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 27-05-2565

เปิดดู 1447 ครั้ง

มอบตราตั้งเจ้าอาวาส วัดสระดอนรี

ข้อมูลเมื่อ : 26-04-2565

เปิดดู 235 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ทำบุญวันอาสาฬหบ...

วันที่จัดงาน : 13-07-2565

เปิดดู 50 ครั้ง

งานบำเพ็ญกุศลคร...

วันที่จัดงาน : 29-12-2565

เปิดดู 130 ครั้ง

ทำบุญ เวียนเทีย...

วันที่จัดงาน : 16-02-2565

เปิดดู 108 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่ออู่ทอง พ...

ข้อมูลเมื่อ : 12-11-2564

เปิดดู 318 ครั้ง

พระปิดพระเคราะห...

ข้อมูลเมื่อ : 29-10-2564

เปิดดู 177 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

หลวงพ่อเก็บ

ข้อมูลเมื่อ 27-05-2565

เปิดดู 111 ครั้ง

ธรรมะวันปีใหม่

ข้อมูลเมื่อ 29-10-2564

เปิดดู 362 ครั้ง

สาระธรรม

หินสลักธรรมมะของวัดดอนเจดีย์

ข้อมูลเมื่อ : 08-02-2565

เปิดดู 150 ครั้ง

คติสอนใจประจำวัน

ข้อมูลเมื่อ : 05-10-2564

เปิดดู 727 ครั้ง

สื่อมีเดีย

สารธรรมประจำวัน

ข้อมูลเมื่อ : 12-03-2565

เปิดดู 595 ครั้ง

สาระธรรมประจำวั...

ข้อมูลเมื่อ : 11-03-2565

เปิดดู 186 ครั้ง

สารธรรมประจำวัน

ข้อมูลเมื่อ : 03-03-2565

เปิดดู 1104 ครั้ง

สารธรรมประจำวัน

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

เปิดดู 171 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดดอนเจดีย์

ข้อมูลเมื่อ : 29-10-2564

ทรัพย์สินของวัด

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด