เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8549 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9091 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7377 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ นนท์แก้ว

ฉายา
ปุญฺญกาโม

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
57 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
https://web.facebook.com/watdonchedi

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์
เป็นเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี

จำนวนเข้าดู : 1513

ปรับปรุงล่าสุด : 29 มกราคม พ.ศ. 2565 09:13:11

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 14:10:09

 
 
 
 

ประวัติ

ชื่อ  พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ ดร.  ฉายา  ปุญฺญกาโม  อายุ  ๕๕  พรรษา ๓๕ วิทยฐานะ น.ธ. เอก 
  ป.ธ.๓, ปริญญาเอก (การบริหารการศึกษา) วัดดอนเจดีย์  ตำบลดอนเจดีย์  อำเภอดอนเจดีย์    จังหวัดสุพรรณบุรี
ตำแหน่งปัจจุบัน      -เจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์
                           -รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
                           -ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ
                            -ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
                           -เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
สถานะเดิม
                   ชื่อ  นายประไพ  นามสกุล  นนท์แก้ว  เกิด  ๕ ฯ ๑๑ ค่ำ  ปี  มะเส็ง  
  ตรงกับวันที่ ๒๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๐๘  บิดาชื่อ  นายเป้ย  มารดาชื่อ  นางบุญธรรม  
                   บ้านเลขที่  ๕๖๕  หมู่ที่  ๕  ตำบลดอนเจดีย์  อำเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
อุปสมบท
                    วัน  ๗  ฯ  ๗  ค่ำ  ปี  มะโรง  ตรงกับวันที่  ๑๕  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๘  
                    อุโบสถ  วัดดอนเจดีย์  ตำบลดอนเจดีย์  อำเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี
                   พระอุปัชฌาย์  พระสิรินันทเมธี  วัดดอนเจดีย์  ตำบลดอนเจดีย์
                   อำเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี  (ปัจจุบันเป็น พระธรรมพุทธิมงคล)
                   พระกรรมวาจาจารย์  พระอาจารย์ทองคำ  อินทวโร  วัดดอนเจดีย์
                   ตำบลดอนเจดีย์  อำเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี
      พระอนุสาวนาจารย์    พระอาจารย์จำรงค์  จตตฺสลฺโล  วัดดอนเจดีย์
                   ตำบลดอนเจดีย์  อำเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี (ปัจจุบันเป็น  พระครูสุกิจจานุกูล  ผจร. )
วิทยฐานะ
  พ.ศ.๒๕๒๑ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ ๖ โรงเรียนดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี
                  พ.ศ.๒๕๓๙  สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา  ปีที่  ๓    ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  อำเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี
                 พ.ศ.๒๕๓๐  สอบได้นักธรรมชั้นเอก  สำนักศาสนศึกษา วัดดอนเจดีย์  สำนักเรียนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี 
                  พ.ศ.๒๕๓๙  สอบได้เปรียญธรรม  ๓  ประโยค สำนักศาสนศึกษาวัดดอนเจดีย์  สำนักเรียนคณะจังหวัดสุพรรณบุรี  
                  พ.ศ.๒๕๔๙  จบหลักสูตรประกาศนียบัตร  การบริหารกิจการคณะสงฆ์  (ป.บส.) 
  หลักสูตรมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยห้องเรียนวัดไร่ขิง  
  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
                 พ.ศ.๒๕๕๓ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีพุทธศาสตรบัณฑิตคณะพุทธศาสตร์  
  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) ห้องเรียนวัดไร่ขิง  
  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
  พ.ศ.๒๕๕๗ จบการศึกษาในระดับปริญญาโท  ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (ค.ม.)
                                   สาขาหลักสูตรและการสอน  มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีลพบุรี 
  พ.ศ.๒๕๖๑ จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (ปร.ด.) 
                                  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ
 งานปกครอง
          พ.ศ.๒๕๓๕  เป็นพระกรรมวาจาจารย์
          พ.ศ.๒๕๓๖ เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์
          พ.ศ.๒๕๓๖  เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลดอนเจดีย์
          พ.ศ.๒๕๓๖  เป็นเจ้าคณะตำบลดอนเจดีย์
          พ.ศ.๒๕๔๗  เป็นเจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์  
          พ.ศ.๒๕๔๘  เป็นพระอุปัชฌาย์  
          พ.ศ.๒๕๕๒  เป็นรองเจ้าคณะอำเภอดอนเจดีย์  ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานเรื่องการศึกษา
          พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นเจ้าคณะอำเภอดอนเจดีย์  
          พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี 
          พ.ศ.๒๕๖๐ เป็นประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศจังหวัดสุพรรณบุรี 
          พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี  
          พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี  งานการศึกษา และประกาศเกียรติบัตร
  พ.ศ.๒๕๓๒  เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมประจำสำนักศาสนศึกษาวัดดอนเจดีย์  อำเภอดอนเจดีย์
  พ.ศ.๒๕๓๓  เป็นกรรมการควบคุมการสอบนักธรรมสนามนวกภูมิและนักธรรม  ประจำสนามสอบอำเภอดอนเจดีย์
  พ.ศ.๒๕๓๓  เป็นกรรมการตรวจข้อสอบนักธรรมชั้นนวกภูมิประจำจังหวัดสุพรรณบุรี  
  พ.ศ.๒๕๓๔ เป็นกรรมการสอบสนามหลวงแผนกธรรม
  พ.ศ.๒๕๓๔ เข้ารับการอบรมเป็น“ครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรีรุ่นที่  ๑”
  พ.ศ.๒๕๓๗ จัดส่งพระภิกษุเข้าเป็นครูสอนสอนวิชาพุทธศาสนาในโรงเรียนดอนเจดีย์  อำเภอดอนเจดีย์  
  พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นประธานศูนย์ครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์อำเภอดอนเจดีย์
  พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๖๒  เป็นประธานสนามสอบธรรมศึกษา  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑  อำเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี
  พ.ศ.๒๕๔๘ เป็นเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดดอนเจดีย์
  พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นประธานกรรมการสถานศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอดอนเจดีย์ 
  พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นคณะผู้บริหารหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วัดป่าเลไลยก์ฯ
  พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นพระปริยัตินิเทศก์  ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี 
  พ.ศ.๒๕๖๐  -เป็นผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
                           -เข้ารับการอบรมการปฏิบัติการ การใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อบริหารงานทะเบียน และวัดผลและการกรองเกรดออนไลน์ 
                          -ได้ผ่านการคัดเลือกและนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิชาการ  ระดับชาติ ครั้งที่ ๑  
  -ได้สำเร็จการฝึกอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหารการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร   
  พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๒  เป็นผู้รักษาการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ  ฝ่ายบริหาร
  พ.ศ.๒๕๖๑ -ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการความรู้และการนำไปสู่ภาคส่วนงาน 
  -ได้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ประกันคุณภาพ การศึกษา ระดับวิทยาลัย
  พ.ศ.๒๕๖๒ -เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
                           -เป็นกรรมการผู้ประสานงานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาพระปริยัตินิเทศหนกลาง 
  -ได้ผ่านการฝึกอบรม โครงการ สร้างนักวิจัยใหม่ รุ่นที่ ๑๑ 
                          -ได้รับมอบอำนาจหน้าที่แก่รองเจ้าคณะจังหวัด เพื่อให้รองเจ้าคณะจังหวัด ได้ช่วยบังคับบัญชารับผิดชอบงานในหน้าที่เจ้าคณะจังหวัด 
                         -สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมอบเกียรติบัตรนี้ ให้เพื่อแสดงว่า พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ ดร.
                          เป็นผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัย  
สมณศักดิ์
  พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก (จอ.ชอ.) ในราชทินนามเดิม 
 

 

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นโท (จต.ชท) ในราชทินนามที่พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์
ได้รับ พ.ศ. 2543
เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นเอก (จต.ชอ) ในราชทินนามที่พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์
ได้รับ พ.ศ. 2549
เป็นพระครูสัญญาบัตรรองเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก (รจอ.ชอ.) ในราชทินนามที่พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์
ได้รับ พ.ศ. 2554
เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก (จอ.ชอ.) ในราชทินนามที่พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์
ได้รับ พ.ศ. 2559
เป็นพระครูสัญญาบัตรรองเจ้าคณะจังหวัด ในราชทินนามที่พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์
ได้รับ พ.ศ. 2562
เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะจังหวัด ในราชทินนามที่พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์
ได้รับ พ.ศ. 2564

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2530
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 3 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2539

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2553
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยห้องเรียนวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีลพบุรี
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาเอก
ปีที่จบ พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ