เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8320 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8830 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7166 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดบรรหารแจ่มใส

รหัสวัด
02720302006

ชื่อวัด
วัดบรรหารแจ่มใส

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 04 เดือน กันยายน ปี 2518

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 24 เดือน มิถุนายน ปี 2522

ที่อยู่
บ้านด่านช้าง

เลขที่
287

หมู่ที่
1

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
ด่านช้าง

เขต / อำเภอ
ด่านช้าง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72180

เนื้อที่
100 ไร่ - งาน - ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0902095512

โทรศัพท์
035595737

อีเมล์
yanaja1096@hotmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
เป็นสำนักปฏิบัติธรรม
เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
เป็นอุทยานการศึกษาในวัด
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 1932

ปรับปรุงล่าสุด : 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565 10:56:10

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 17:51:52

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติวัดบรรหารแจ่มใส

ตำบลด่านช้าง  อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี
          อำเภอด่านช้าง เดิมทีเป็นบ้านหนองปลาดุก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี มีตำนานเล่าว่า มีโขลงช้างมากินน้ำและเล่นน้ำที่ลำห้วยกระเสียว จึงตั้งชื่อว่า “ด่านช้าง” ซึ่งแยกมาจากอำเภอเดิมบางฯ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอเมื่อ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๑๗ และต่อมารัฐบาลได้ยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๒๔
          สถานที่ตั้ง “วัดบรรหารแจ่มใส” เดิมเป็นสำนักสงฆ์วัดกิโลสองบนที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งแต่เดิมเป็นถิ่นทุรกันดารมาก ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๑๗ สมัยนายสวัสดิ์ มีเพียร เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับอนุญาตจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติจำนวน ๒,๗๐๕ ไร่ ๓ งาน ๕ ตารางวา เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดตั้งอำเภอด่านช้าง ซึ่งทางสำนักผังเมืองได้วางแผนแสดงการใช้ที่ดิน โดยแบ่งเขตเป็นศูนย์ราชการ ศูนย์การศึกษา ศูนย์การค้า เขตที่อยู่อาศัย เขตสาธารณูปโภค เขตเกษตร เป็นต้น และได้จัดสรรที่ส่วนหนึ่งไว้เป็น ศาสนสถานจำนวน ๑๐๐ ไร่ คือสถานที่ก่อสร้างวัดบรรหารแจ่มใสในปัจจุบันนี้
          ในปี พ.ศ.๒๕๑๗ พระครูภาวนาวิกรม (ปัจจุบันนายทองเหมาะ หงษ์ทอง) อดีตเจ้าอาวาสวัดปราสาททองและเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ได้นำเรื่องการก่อสร้างวัดไปปรึกษานายบรรหาร ศิลปอาชา เพื่อให้เป็นผู้ก่อสร้างวัดนี้ ซึ่งนายบรรหารได้พิจารณาแล้วเห็นความสำคัญของวัด อันเป็นสถาบันทางพระพุทธศาสนา ถ้าได้ก่อสร้างขึ้นแล้วก็จะอำนวยประโยชน์อย่างไพศาล จึงได้ตกลงใจเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างวัดขึ้นในปีดังกล่าวนั้นเอง โดยได้ขออนุญาตสร้างวัดต่อกรมการศาสนาและตั้งชื่อว่า “วัดบรรหารแจ่มใส” ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นวัดในปี พ.ศ.๒๕๑๘ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๒๒ โดยมีพระมหาชะอ้อน สมณวํโส เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก
          ต่อมาได้มีการวางผังเขตพุทธาวาสและได้ดำเนินการก่อสร้างถาวรวัตถุขึ้น คือเริ่มแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้กำหนดการก่อสร้างอุโบสถเป็นอันดับแรก เพื่อที่จะได้เป็นที่ทำสังฆกรรมของสงฆ์ มีขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๓ เมตร สร้างบนเนินดินสูง ๑.๕๐ เมตร ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กแบบลักษณะทรงไทย ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม โดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธโฆษาจารย์ วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร เป็นองค์ประธานพิธี ซึ่งนายบรรหาร และคุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา เป็นผู้อุปถัมภ์ในการก่อสร้าง และทำพิธียกช่อฟ้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๐ ต่อมาได้ทำพิธีผูกพัทธสีมา เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๒
          ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้ปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังส่วนหนึ่ง จำนวน ๖๐ ไร่ จัดเป็น สวนรุกชาติ โดยใช้ชื่อว่า “สวนรุกชาติวัดบรรหารแจ่มใส” ต่อมาเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีได้ย้ายพระครูประยูร กตสาโร เจ้าอาวาสวัดเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบรรหารแจ่มใสและเจ้าคณะอำเภอด่านช้าง ท่านได้ทำการก่อสร้างถาวรวัตถุต่าง ๆ
          พ.ศ. ๒๕๒๕ คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ประกาศยกเขตการปกครองขึ้นเป็นคณะสงฆ์อำเภอด่านช้างและได้แต่งตั้งพระครูสุวรรณคณาภิบาลเป็นเจ้าคณะอำเภอด่านช้างรูปแรก
         พ.ศ. ๒๕๔๒ วันเสาร์ที่ ๑๗ เมษายน พระครูสุวรรณคณาภิบาล (ยนต์) ได้มรณภาพด้วยภาวะหัวใจล้มเหลว สิริอายุรวมได้ ๖๖ ปี ๗ เดือน
          เมื่อพระครูสุวรรณคณาภิบาล ได้มรณภาพ เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีได้ย้ายพระครูธรรมสารรักษา(ป่วน) เจ้าอาวาสวัดหนองบัวทอง เจ้าคณะตำบลกระเสียว มาเป็นเจ้าอาวาสวัดบรรหารแจ่มใสและเจ้าคณะอำเภอด่านช้าง
          สิ่งศักดิ์ประจำวัดบรรหารแจ่มใส ที่เป็นเคารพศรัทธาของประชาชนอำเภอด่านช้างคือหลวงพ่อแจ่มใส พระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตัก ๑๙ นิ้ว ซึ่งเป็นพระพุทธเก่าแก่ที่ขุดได้จากวัดเนินพระปรางค์ ซึ่งพระครูสุวรรณคณาภิบาล (ยนต์) ได้นำมาพร้อมกับท่านด้วย
......................
ลำดับเจ้าอาวาส
      ๑.    พระมหาชะอ้อน  สมณวํโส                                พ.ศ.๒๕๑๘ - ๒๕๒๔  (ลาสิกขาบท)
      ๒.   พระครูสุวรรณคณาภิบาล (ประยูร)                       พ.ศ.๒๕๒๔ - ๒๕๔๒  (มรณภาพ)
      ๓.   พระราชปริยัติสุธี (ปัจจุบันเป็น พระธรรมพุทธิมงคล)    พ.ศ.๒๕๔๒ (รักษาการแทนเจ้าอาวาส)
      ๔.   พระครูธรรมสารรักษา (ป่วน)                             พ.ศ.๒๕๔๒ - ปัจจุบัน

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (287.71 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : (415.27 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : (215.92 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูธรรมสารรักษา ณฎฺฐโสภโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 26-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระสุนันท์ สุนนฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-07-2566

พระครูพิทักษ์พิมลกิจ สิริธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-04-2566

พระสมยศ วํสสิทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-07-2565

พระอาทิตย์ อาทิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-07-2565

พระสิทธิ์ สิทฺธิญาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-07-2565

พระสมศักดิ์ ปภากโร

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-07-2565

พระวรกิจ อินฺทวณฺโณ

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-07-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลด่านช้าง

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

เปิดดู 370 ครั้ง

ร่วมสนับสนุนโครงการ " หมู่บ้านรักษาศีล ๕ "

ข้อมูลเมื่อ : 04-03-2565

เปิดดู 335 ครั้ง

โครงการวัด ประชา รัฐ สรา้งสุข

ข้อมูลเมื่อ : 28-01-2565

เปิดดู 93 ครั้ง

หน่อยอบรมประชาชนประจำตำบลด่านช้าง

ข้อมูลเมื่อ : 28-01-2565

เปิดดู 120 ครั้ง

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ข้อมูลเมื่อ : 28-01-2565

เปิดดู 158 ครั้ง

กิจกรรมเปลี่ยนเสียงเป็นบุญ

ข้อมูลเมื่อ : 28-01-2565

เปิดดู 113 ครั้ง

ปฏิทินกิจกรรมประจำปี ๒๕๖๕

ข้อมูลเมื่อ : 28-01-2565

เปิดดู 332 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

สืบสานประเพณีมห...

วันที่จัดงาน : 13-04-2565

เปิดดู 64 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระประธานศาลากา...

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

เปิดดู 65 ครั้ง

รูปเหมือนพระครู...

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

เปิดดู 1414 ครั้ง

หลวงพ่อเเจ่มใส

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

เปิดดู 1193 ครั้ง

พระประธานประจำห...

ข้อมูลเมื่อ : 25-01-2565

เปิดดู 130 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ประวัติพระครูธร...

ข้อมูลเมื่อ 28-01-2565

เปิดดู 242 ครั้ง

แห่นาคของวัดบรร...

ข้อมูลเมื่อ 28-01-2565

เปิดดู 63 ครั้ง

สาระธรรม

อยู่ให้เย็น เป็นให้สุข

ข้อมูลเมื่อ : 28-01-2565

เปิดดู 121 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ถ้วยเก่ากับคนแก...

ข้อมูลเมื่อ : 30-01-2565

เปิดดู 76 ครั้ง

ราคาเต็มของความ...

ข้อมูลเมื่อ : 28-01-2565

เปิดดู 106 ครั้ง

ทรัพย์สินของวัด

ศาลาสุวรรณคณาภิบาล

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

ฌาปณสถานวัดบรรหารแจ่มใส

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

อุโบสถวัดบรรหารแจ่มใส

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

ศาลาอุทยานมิตรผล

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

ศาลาพุทธบารมี

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

ศาลาบรรหารแจ่มใส

ข้อมูลเมื่อ : 02-03-2565

โครงการและกิจกรรมเด่น

แจกทุนการศึกษา

ข้อมูลเมื่อ : 28-01-2565

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด