เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม) อินทร์กรุงเก่า

ฉายา
กิตฺตินฺธโร

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
67 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส

จำนวนเข้าดู : 381

ปรับปรุงล่าสุด : 3 มกราคม พ.ศ. 2565 18:15:03

ข้อมูลเมื่อ : 3 มกราคม พ.ศ. 2565 18:08:18

 
 
 
 

ประวัติ

ชื่อ พระเทพศาสนาภิบาล ฉายา กิตฺตินฺธโร วิทยฐานะ นักธรรมเอก, ป.ธ. ๓, ดร.
สถานะเดิม
ชื่อ แย้ม นามสกุล อินทร์กรุงเก่า เกิดวันที่  ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๘
บิดาชื่อ นายหยวก อินทร์กรุงเก่า มารดาชื่อ นางทวี ศรีบุญรอด
บ้านคลองรางไทร หมู่ที่ ๘  ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม
บรรพชา
วันที่ ๑๗  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๑๐
ณ พัทธสีมาวัดไร่ขิง  ตำบลไร่ขิง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม         
พระอุปัชฌาย์  พระปัญญาวิมลมุนี (ปัญญา อินฺทปญฺโญ ป.ธ.๖) (ต่อมาภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ “พระอุบาลีคุณูปมาจารย์”)
วัดไร่ขิงตำบลไร่ขิง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
อุปสมบท
วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๙
ณ พัทธสีมาวัดไร่ขิง  ตำบลไร่ขิง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
พระอุปัชฌาย์ พระปฐมนคราภิรักษ์ (ชุณห์ กิตฺติวณฺโณ) (ต่อมาภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ “พระธรรมเสนานี”)
วัดวังตะกู ตำบลวังตะกู  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
พระกรรมวาจาจารย์  พระมหาปราณี  อินฺทวํโส ป.ธ.๓ (ต่อมาภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ “พระราชวิสุทธาจารย์”)
วัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
พระอนุสาวนาจารย์  พระอธิการบุญธรรม จารุวณฺโณ (ต่อมาภายหลังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่ “พระครูอุปจิตบุญวัฒน์”) 
วัดบางเลน ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
วิทยฐานะ
พ.ศ.๒๕๑๐ สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  จากโรงเรียนวัดรางกำหยาด ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
พ.ศ.๒๕๑๔ สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน  สำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม
พ.ศ.๒๕๑๙ สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักศาสนศึกษาวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน  สำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม
พ.ศ.๒๕๕๙ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.) จากมหาวิทยาลัยพิษณุโลก
พ.ศ.๒๕๖๒ สำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) จากวิทยาลัยนครราชสีมา
พ.ศ.๒๕๖๔ สำเร็จการศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รป.ด.) จากมหาวิทยาลัยปทุมธานี                 
เกียรติคุณพิเศษ
พ.ศ.๒๕๔๑  ได้รับปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.บ.) สาขาพุทธศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๔๘  ได้รับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ม.) สาขาสังคมศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๔๙  ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร และประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภทสงเคราะห์ประชาชน และส่งเสริมการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สาขาสงเคราะห์ประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
พ.ศ.๒๕๕๒   ได้รับประกาศเกียรติคุณ จากกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ.๒๕๕๒
พ.ศ.๒๕๕๒   ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการจัดการ จากวิทยาลัยทองสุข
พ.ศ.๒๕๕๒   ได้รับปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
พ.ศ.๒๕๕๕   ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพื้นฐานการศึกษา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ.๒๕๕๕   ได้รับปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๕๕   ได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๕๖    ได้รับปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา  จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ.๒๕๕๗   ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา  จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
พ.ศ.๒๕๕๙   ได้รับปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สมณศักดิ์
พ.ศ.๒๕๑๙   เป็นเปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ.๒๕๓๓   ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูวินัยธร ฐานานุกรมของพระธรรมมหาวีรานุวัตร รองเจ้าคณะภาค ๑๔ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
พ.ศ.๒๕๓๕   ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์  เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท  ในราชทินนาม ที่  “พระครูโสภณปัญญาวุธ” (ผจล.ชท.)
พ.ศ.๒๕๔๐   ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์  เป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม (ผจล.ชอ.)
พ.ศ.๒๕๔๕   ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์  เป็นพระครูสัญญาบัตร  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม (ผจล.ชพ.)
พ.ศ.๒๕๔๙  ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ในราชทินนามที่ “พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์”
พ.ศ.๒๕๕๔  ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ “พระราชวิริยาลังการ สุวิธานศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง”
พ.ศ.๒๕๕๘  ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ “พระเทพศาสนาภิบาล ไพศาลสังฆกิจธำรง       อุบาลีวงศพิพัฒน์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง”
งานปกครอง/งานพิเศษ
พ.ศ.๒๕๓๔   เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง
พ.ศ.๒๕๓๘   เป็นเลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๑๔
พ.ศ.๒๕๔๕   เป็นเลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๔
พ.ศ.๒๕๔๘   เป็นเจ้าคณะอำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม
พ.ศ.๒๕๕๐   เป็นพระอุปัชฌาย์ (ประเภทวิสามัญ)
พ.ศ.๒๕๕๑   ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงพระอารามหลวง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม
พ.ศ.๒๕๕๒   เข้ารับการอบรมพระสังฆาธิการ (เจ้าอาวาสที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่) รุ่นที่ ๑๓  ณ วัดสามพระยา วรวิหาร  กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.๒๕๕๗   ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
พ.ศ.๒๕๕๘   ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ส่วนกลาง
พ.ศ.๒๕๖๐    ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็น รองประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ส่วนกลาง
พ.ศ.๒๕๖๓   ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็น ประธานกรรมการขับเคลื่อน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา“หมู่บ้านรักษาศีล ๕”ส่วนกลาง
พ.ศ. ๒๕๖๔  ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็น เจ้าคณะภาค ๑๔
พ.ศ.๒๕๖๔   ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นรักษาการรองแม่กองธรรมสนามหลวง ประจำหนกลาง

 

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

เป็นเปรียญธรรม ๓ ประโยค
ได้รับ พ.ศ. 2519
ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูวินัยธร ฐานานุกรมของพระธรรมมหาวีรานุวัตร รองเจ้าคณะภาค ๑๔ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ได้รับ พ.ศ. 2533
ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ในราชทินนาม ที่ “พระครูโสภณปัญญาวุธ” (ผจล.ชท.)
ได้รับ พ.ศ. 2535
ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม (ผจล.ชอ.)
ได้รับ พ.ศ. 2540
ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม (ผจล.ชพ.)
ได้รับ พ.ศ. 2545
ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ในราชทินนามที่ “พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์”
ได้รับ พ.ศ. 2549
ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ “พระราชวิริยาลังการ สุวิธานศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง”
ได้รับ พ.ศ. 2554
ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ “พระเทพศาสนาภิบาล ไพศาลสังฆกิจธำรง อุบาลีวงศพิพัฒน์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง”
ได้รับ พ.ศ. 2558

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2514
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 3 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2519

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2562
วิทยาลัยนครราชสีมา
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาเอก
ปีที่จบ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยปทุมธานี