เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8599 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9145 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7425 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมหาจักรพงษ์ เกิดอินท์

ฉายา
ปญฺญาทีโป

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
33 ปี

E-mail
-

Line ID
่jakabyte

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นพระวิปัสสนาจารย์

ตำแหน่ง

เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าขนุน

จำนวนเข้าดู : 234

ปรับปรุงล่าสุด : 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565 18:28:22

ข้อมูลเมื่อ : 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 13:32:50

 
 
 
 

ประวัติ


ชื่อ พระมหาจักรพงษ์  ฉายา ปญฺญาทีโป  สังกัด  มหานิกาย  
ชื่อเดิม นายจักรพงษ์  นามสกุล เกิดอินท์  หมู่โลหิต  บี  ตำหนิ แผลเป็นที่หลังมือขวา
วัด  ท่าขนุน  เลขรหัสประจำบ้าน  ๗๑๐๗ – ๐๐๑๓๒๐ – ๐  เลขที่  ๒๓๕  หมู่ที่  ๑  ตำบล  ท่าขนุน   อำเภอ  ทองผาภูมิ 
จังหวัด  กาญจนบุรี  ๗๑ - ๑๘๐
เกิดวันที่  ๖  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๓๒  ณ บ้านเลขที่  ๖๕๕  หมู่ที่  ๙  ซอย สำโรงเหนือ ๒๑ ตำบล  สำโรงเหนือ 
อำเภอ
 เมือง  จังหวัด  สมุทรปราการ  รหัสไปรษณีย์  ๑๐ – ๒๗๐  เชื้อชาติ  ไทย  สัญชาติ  ไทย  ศาสนา  พุทธ
นามบิดา  นายประพัฒ   นามมารดา  นางทิพย์วิมล 
 
บรรพชาอุปสมบท
บรรพชาที่  วัดท่าขนุน  ตำบล  ท่าขนุน  อำเภอ  ทองผาภูมิ  จังหวัด  กาญจนบุรี
เมื่อวันที่ ๒๘  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ โดยมี พระครูสุจิณบุญกาญจน์  ฉายา  จนฺทปุณฺโณ วัด  ท่ามะเดื่อ  ตำบล  ห้วยเขย่ง  อำเภอ  ทองผาภูมิ   จังหวัด  กาญจนบุรี  เป็นพระปัพพัชชาจารย์
อุปสมบทที่  วัดท่าขนุน  ตำบล  ท่าขนุน  อำเภอ  ทองผาภูมิ  จังหวัด  กาญจนบุรี
เมื่อวันที่ ๒๘  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยมี พระครูสุจิณบุญกาญจน์  ฉายา จนฺทปุณฺโณ วัด  ท่ามะเดื่อ  ตำบล ห้วยเขย่ง อำเภอ ทองผาภูมิ   จังหวัด กาญจนบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์
โดยมี พระครูธรรมธรเล็ก สุธมฺมปญฺโญ วัด ท่าขนุน ตำบลท่าขนุน อำเภอ ทองผาภูมิ  จังหวัด กาญจนบุรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ (สมณศักดิ์ล่าสุดที่ พระครูวิลาศกาญจนธรรม)
โดยมี  พระครูสังฆรักษ์วิฑูรย์ จนฺทวํโส  วัด ท่าขนุน  ตำบล ท่าขนุน  อำเภอ ทองผาภูมิ  จังหวัด  กาญจนบุรี  เป็นพระอนุสาวนาจารย์
หนังสือสุทธิเลขที่ ๖๑/๒๕๕๕
                          
วิทยฐานะ
 - การศึกษาสามัญ
สำเร็จการศึกษาสูงสุดชั้น ปริญญาตรี (ศิลปศาสตรบัณฑิต) เกียรตินิยมอันดับสอง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓ สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขที่ ๒๐๘๖ ซอย รามคำแหง แยก ๑๘   แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๗ สถาบันการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี เลขที่ ๕๒ หมู่ ตำบล ไร่ขิง  อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม
 
- การศึกษาพระปริยัติธรรม
สำเร็จนักธรรมชั้น  เอก  เมื่อ พ.ศ.  ๒๕๕๕  สำนักเรียน  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  วัด ท่าขนุน  ตำบล ท่าขนุน  อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด กาญจนบุรี
สำเร็จเปรียญธรรม ๖ ประโยค เมื่อ พ.ศ.  ๒๕๖๓  สำนักเรียน คณะจังหวัดนครปฐม วัด พระปฐมเจดีย์  ตำบล พระปฐมเจดีย์ อำเภอ เมือง จังหวัด นครปฐม
 
ตำแหน่งด้านการปกครอง
       พ.ศ.   ๒๕๖๑     เป็น  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าขนุน
  
ตำแหน่งด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
       พ.ศ.   ๒๕๕๗    เป็น  พระวิปัสสนาจารย์ประจำสำนักปฏิบัติธรรมวัดท่าขนุน
  
ตำแหน่งด้านการศึกษา
       พ.ศ.   ๒๕๖๑    ตำแหน่ง  ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม (วัดท่าขนุน)
 
สมณศักดิ์
พระมหา เปรียญธรรม ๖ ประโยค เมื่อวันที่เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
 
รางวัลหรือเกียรติคุณที่ได้รับ
       พ.ศ.   ๒๕๖๒    ได้รับทุนการศึกษาโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ระดับเปรียญธรรม ๖ ประโยค

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2555
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 6 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2563

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2553
มหาวิทยาลัยรามคำแหง