เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8549 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9091 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7377 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระเทพปริยัติโสภณ ครุฑวงศ์

ฉายา
วิสุทฺธิปญฺโญ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
67 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
เป็นเจ้าคณะจังหวัด

จำนวนเข้าดู : 1139

ปรับปรุงล่าสุด : 26 มกราคม พ.ศ. 2565 00:24:47

ข้อมูลเมื่อ : 25 กันยายน พ.ศ. 2564 10:35:43

 
 
 
 

ประวัติ

๑. ชื่อสมณศักดิ์        พระเทพปริยัติโสภณ
          ชื่อ            ปัญญา   นามสกุล ครุฑวงศ์  ฉายา วิสุทฺธิปญฺโญ   อายุ  ๖๕   พรรษา  ๔๕  
          วิทยฐานะ    เปรียญธรรม ๙ ประโยค, นักธรรมชั้นเอก, M.A. (Lings)  
          สังกัดวัด      วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  ตำบลบ้านใต้   อำเภอเมือง   จังหวัดกาญจนบุรี
          ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น 
               -  เจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง
               -  เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี 
               -  รักษาการผู้อำนวยการบริหารวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดกาญจนบุรี
               -  ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดกาญจนบุรี
               -  กรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประจำหนกลาง
๒. สถานะเดิม
                   ชื่อ ปัญญา   นามสกุล ครุฑวงศ์                      เกิดวันศุกร์ที่  ๒๕  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.๒๔๙๘ ตรงกับวัน ๖ ฯ ๑ ค่ำ ปีมะแม
                   บิดาชื่อ นายทองดี   มารดาชื่อ นางสำราญ  ครุฑวงศ์
                   บ้านเลขที่ ๙๗/๙๙  ตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี
๓. บรรพชา
                   วันที่  ๑๒  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๑๒  ณ วัดกาญจนบุรีเก่า  ตำบลลาดหญ้า   อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี
                   พระอุปัชฌาย์  พระครูกาญจโนปมคุณ   วัดทุ่งลาดหญ้า  ตำบลลาดหญ้า   อำเภอเมืองกาญจนบุรี   จังหวัดกาญจนบุรี
๔. อุปสมบท  
                   วันที่  ๑๓  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๑๙  ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม 
                   ตำบลบ้านใต้  อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี
                   พระอุปัชฌาย์    พระราชปัญญาสุธี  วัดไชยชุมพลชนะสงคราม 
                   ตำบลบ้านใต้  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี
                   (สมณศักดิ์สุดท้าย พระธรรมคุณาภรณ์)
                   พระกรรมวาจาจารย์    พระครูกาญจโนปมคุณ  วัดทุ่งลาดหญ้า  ตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี
                   (สมณศักดิ์สุดท้าย พระมงคลสิทธิคุณ)
                   พระอนุสาวนาจารย์         พระครูศรีกาญจนาภรณ์  วัดกาญจนบุรีเก่า ตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี
                   (ปัจจุบัน พระราชรัตนวิมล)
๕. วิทยฐานะ
                   ๕.๑ ความรู้ชั้นสามัญ
                                พ.ศ.๒๕๒๙    จบการศึกษาปริญญาโทสาขาภาษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเดลี  ประเทศอินเดีย
                   ๕.๒ เปรียญธรรม
                                พ.ศ.๒๕๓๖    สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค  สำนักเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม  ตำบลบ้านใต้  อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี       
                   ๕.๓ ประกาศเกียรติคุณ
                                พ.ศ.๒๕๔๙    ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
                                พ.ศ.๒๕๕๗    ได้รับการคัดเลือกเป็น คนดีศรีแผ่นดิน จากกระทรวงวัฒนธรรม
                                พ.ศ.๒๕๕๗    ได้รับการคัดเลือกเป็น คนดีศรีเมืองกาญจน์ จากผู้ว่าราชการจังหวัด
                                พ.ศ.๒๕๕๘    ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย               
        ความชำนาญพิเศษ
                                - บรรยายธรรม, ธรรมสากัจฉา, การนิเทศการศึกษา, งานธุรการ
                                - สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
                                - สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ได้ดี

สมณศักดิ์

พระศรีวิสุทธิโสภณ
ได้รับ พ.ศ. 2543
พระราชวิสุทธิเมธี
ได้รับ พ.ศ. 2550
พระเทพปริยัติโสภณ
ได้รับ พ.ศ. 2562

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2515
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 9 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2536

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2525
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2529
University of Delhi