เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8546 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9087 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7378 รูป
ลาสิกขา
25 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูสิริสาครธรรม ฉิมมณี

ฉายา
คุณงฺโค

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
73 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เป็นพระธรรมทูต
เป็นพระวิปัสสนาจารย์
เป็นพระนักเผยแพร่
เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสวัดท่ากระบือ

จำนวนเข้าดู : 148

ปรับปรุงล่าสุด : 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 10:09:20

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 14:45:46

 
 
 
 

ประวัติ

๑. ชื่อ
พระครูสิริสาครธรรม��� ฉายา คุณงฺโค����
วิทยฐานะ นักธรรมเอก, ปธ.๕,� ศน.บ.( ศาสนาและปรัชญา)
ศน.ม.(รัฐศาสตร์การปกครอง)�
วัดท่ากระบือ ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
��������������� ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง���� ๑. เจ้าอาวาสวัดท่ากระบือ
��������������������������������������� ������� ๒. ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล
๒. สถานะเดิม
ชื่อ จำนงค์���� นามสกุล ฉิมมณี����
��������������� ตรงกับ วันจันทร์ที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๔๙๓�� ณ บ้านเลขที่ ๘
หมู่ ๔ ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
��������������� นามบิดา นายจ๊วน ฉิมมณี��� นามมารดา นางจรินทร์ ฉิมมณี
๓. บรรพชา
กับวันอาทิตย์ ที่ ๒๔ เดือนกุมภาพันธ์ �พ.ศ.๒๕๐๖
วัดท่ากระบือ� ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน��
จังหวัดสมุทรสาคร
��������������� พระอุปัชฌาย์ พระครูวิเศษสมุทรคุณ วัดดอนไก่ดี ตำบลตลาด��
��������������� อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
๔. อุปสมบท�����
วันจันทร์ ที่ ๒๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๔�����������������
วัดหนองนกไข่ ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
พระอุปัชฌาย์ พระเทพวรเวที (ต่อมาได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ ที่
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์) วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
พระกรรมวาจาจารย์ พระครูสังฆรักษ์แกะ ญาณธมฺโม (ต่อมาได้รับเลื่อน
สมณศักดิ์ ที่ พระครูปลัดสุวัฒนวรคุณ) วัดสวนส้ม ตำบลสวนส้ม อำเภอ
บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
พระอนุสาวนาจารย์ พระอธิการประดับ ปญฺญาพโล (ต่อมาได้รับพระราชทาน
สมณศักดิ์ ที่ พระครูสาครปัญญาคุณ ) วัดหนองนกไข่ ตำบลหนองนกไข่
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

๕. วิทยฐานะ
�������
พ.ศ.๒๕๑๑��������� สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดปากน้ำ
������������������������������� สำนักเรียนวัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.๒๕๑๗��������� สอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักศาสนศึกษาวัดปากน้ำ
������������������������������� สำนักเรียนวัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.๒๕๒๖��������� สำเร็จประกาศนียบัตรวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ.๒๕๔๘��������� สำเร็จการศึกษาปริญญาบัตร ศน.บ.( ศาสนาและปรัชญา)
����������������������� มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๕๗��������� สำเร็จการศึกษาปริญญาบัตร ศน.ม.(รัฐศาสตร์การปกครอง)
����������������������� มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

๖. งานปกครอง

๑.���� พ.ศ.๒๕๒๒� ���� -� เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองนกไข่� ตำบลหนองนกไข่
��������������������������������������� อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
������������������������������� ���� -� เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ.๒๕๒๕��������� เป็นรองเจ้าอาวาสวัดท่ากระบือ ตำบลบางยาง
��������������������������������������� อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
��������������� พ.ศ.๒๕๓๒��������� เป็นเจ้าอาวาสวัดท่ากระบือ
��������������� พ.ศ.๒๕๓๕��������� เป็นพระอุปัชฌาย์สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระครุูสิริสาครธรรม พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ
ได้รับ พ.ศ. 2559

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2511
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 5 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2517