เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7300 รูป
ลาสิกขา
31 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมงคลพัฒนาภรณ์ ปิติทานันท์

ฉายา
ปิติทานนฺโท

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
65 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นพระวิปัสสนาจารย์
เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร

จำนวนเข้าดู : 853

ปรับปรุงล่าสุด : 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565 07:17:58

ข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน พ.ศ. 2564 19:29:46

 
 
 
 

ประวัติ

๑. ชื่อ
พระมงคลพัฒนาภรณ์  ฉายา  ปิติทานนฺโท  อายุ ๖๔ พรรษา ๔๔   วิทยฐานะ  นักธรรมชั้นเอก
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  ๑.เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
                             ๒.รองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร
 
๒. สถานะเดิม
ชื่อ   นายดิเรก    นามสกุล    ปิติทานันท์   เกิดวันอาทิตย์ ที่   ๑๓   เมษายน   พ.ศ. ๒๕๐๑      
นามบิดา   นายทวีศักดิ์     นามมารดา   นางนงลักษณ์   ปิติทานันท์    
ณ บ้านเลขที่   ๙๓  หมู่ ๓   ตำบลหนองสองห้อง   อำเภอบ้านแพ้ว   จังหวัดสมุทรสาคร
 
๓. อุปสมบท
วันเสาร์ ที่   ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๒๒  ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร  ตำบลยกกระบัตร  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร
พระอุปัชฌาย์ พระครูพิพัฒน์สาครธรรม  วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร  ตำบลยกกระบัตร  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร
พระกรรมวาจาจารย์   พระครูปัญญาสาครธรรม   วัดโรงเข้  ตำบลโรงเข้  อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร
พระอนุสาวนาจารย์   พระครูสังฆรักษ์ชุ่ม วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
 
๔. วิทยฐานะ
พ.ศ. ๒๕๑๗  สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม
พ.ศ. ๒๕๒๔  สอบได้นักธรรมชั้นเอก  วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร   สำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้รับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 
๕. งานการปกครอง
พ.ศ. ๒๕๒๖    - เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร             
พ.ศ. ๒๕๒๘    - เป็นรองเจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร               
                    - เป็นพระกรรมวาจาจารย์          
พ.ศ. ๒๕๓๗    - เป็นรองเจ้าคณะตำบลยกกระบัตร 
พ.ศ. ๒๕๓๙    - เป็นพระอุปัชฌาย์  
พ.ศ. ๒๕๔๒    - เป็นเจ้าคณะตำบลยกกระบัตร    
พ.ศ. ๒๕๕๒    - เป็นเจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้ว   
พ.ศ. ๒๕๕๙    - เป็นเจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
พ.ศ. ๒๕๖๕    - เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร
 
๖. งานการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๒๓       เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม  สำนักเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
พ.ศ. ๒๕๔๓       เป็นกรรมการสนามหลวงแผนกธรรม      
พ.ศ. ๒๕๔๗ – ปัจจุบัน   เป็นประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร  ตำบลยกกระบัตร  
                                 อำเภอบ้านแพ้ว  จังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ. ๒๕๔๗ – ปัจจุบัน   เป็นประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์  ตำบลยกกระบัตร
                                 อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน   เป็นประธานกรรมการสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านโรงเข้  อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ. ๒๕๕๗    เป็นเจ้าสำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี  สำนักศาสนศึกษาวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร
 
๗. สมณศักดิ์
พ.ศ.๒๕๓๐    เป็น  “ พระครูสังฆรักษ์ “ ฐานานุกรมในพระเดชพระคุณพระราชสาครมุนี  เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร 
                   วัดเจษฎาราม   อำเภอเมืองฯ   จังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ.๒๕๓๗    เป็น  “ พระครูศัพทวิมล “ ฐานานุกรมในพระเดชพระคุณพระธรรมวโรดม   เจ้าคณะภาค ๖ 
                   กรรมการมหาเถรสมาคม   วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.๒๕๔๖    ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์   เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นโท  
                   ในราชทินนาม  ที่  “ พระครูสาครพิพัฒนาภรณ์ “
พ.ศ.๒๕๕๑    ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์   เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นเอก  ในราชทินนามเดิม
พ.ศ.๒๕๕๕    ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์   เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ  ในราชทินนามเดิม
พ.ศ.๒๕๕๙    ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์  เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่  “พระมงคลพัฒนาภรณ์”

สมณศักดิ์

พระราชาคณะชั้นสามัญ
ได้รับ พ.ศ. 2559

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2524

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ม.6
ปีที่จบ พ.ศ. 2517
โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม