เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7296 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูสังฆรักษ์วรรณ์วิสุทธิ์ จุ่นดีวงษ์

ฉายา
สุวํโส

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
59 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นพระธรรมทูต
เป็นพระวิปัสสนาจารย์

จำนวนเข้าดู : 196

ปรับปรุงล่าสุด : 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 13:37:04

ข้อมูลเมื่อ : 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 12:26:24

 
 
 
 

ประวัติ


ชื่อ
               พระครูสังฆรักษ์วรรณ์วิสุทธิ์  ฉายา  สุวํโส  อายุ  ๕๘  ปี  พรรษา  ๓๘ 
               วิทยฐานะ  น.ธ.เอก/  พธ.บ/ศ.ษ.ม  วัดใหม่สุคนธาราม ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
สถานะเดิม
               ชื่อ  จรัญ  นามสกุล  จุ่นดีวงษ์  เกิดวันที่  ๑๘  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๐๖
อุปสมบท   
               วันที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคมคม พ.ศ. ๒๕๒๖  ณ  อุโบสถวัดใหม่สุคนธาราม ตำบลวัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
               พระอุปัชฌาย์           พระเทพวรเวที        วัดไร่ขิงพระอารามหลวง ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
               พระกรรมวาจาจารย์   พระครูสุนทรวุฒิคุณ  วัดกลางบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
               พระอนุสาวนาจารย์    พระปลัดใบ คุณวีโร  วัดกลางบางแก้ว ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
วิทยฐานะ
               พ.ศ. ๒๕๒๙    สอบได้  น.ธ.เอก  วัดใหม่สุคนธาราม  สำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม
               พ.ศ. ๒๕๔๙    สำเร็จการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชา พระพุทธศาสนา
                                     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
               พ.ศ. ๒๕๕๒    สำเร็จการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร
                                     วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (ทับแก้ว)
งานปกครอง
               พ.ศ. ๒๕๔๐     ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระกรรมวาจาจารย์ จังหวัดนครปฐม
งานการศึกษา
               พ.ศ.  ๒๕๒๙    ได้รับตราตั้งครูสอนปริยัติธรรม
               พ.ศ.  ๒๕๔๐    ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสนามหลวงแผนกธรรม
งานเผยแผ่
               พ.ศ.  ๒๕๔๑     ได้รับการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ จังหวัดนครปฐม
               พ.ศ.  ๒๕๕๑     ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระธรรมทูต  จังหวัดนครปฐม
สมณศักดิ์      
               พ.ศ.๒๕๕๒   เป็นฐานานุกรมของพระราชาคณะชั้นราช ที่  "พระครูสังฆรักษ์" ของ พระราชรัตนมุนี รองเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร

 

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระครูสังฆรักษ์
ได้รับ พ.ศ. 2552

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2529

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2552
) มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ (ทับแก้ว)