เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8685 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9232 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7505 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูประทีปกาญจนธรรม ประทีปวรกาญจน์

ฉายา
ทีปธมฺโม

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
56 ปี

E-mail
phunamron@hotmail.com

Line ID
-

Facebook
-

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาส

จำนวนเข้าดู : 135

ปรับปรุงล่าสุด : 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 13:28:02

ข้อมูลเมื่อ : 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 11:52:28

 
 
 
 

ประวัติ

๑. ชื่อสมณศักดิ์. ........พระครูประทีปกาญจนธรรม ....ฉายา....................... นามสกุล ......ประทีปวรกาญจน์........
    ชื่อ (เดิม)...........สมชาย.......   นามสกุล......ประทีปวรกาญจน์ ...........อายุ.....๕๖........ปี  พรรษา..........๓๓...................
เกิดวันที่๕ เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๙      ปัจจุบันพำนัก    วัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี     หมู่ที่.............ถนน.....................................ตำบล/แขวง....บ้านเก่า........
    อำเภอ/เขต.......เมืองกาญจนบุรี...จังหวัด...........กาญจนบุรี .รหัสไปรษณีย์.............๗๑๐๐๐.....................
    โทรศัพท์................................... โทรสาร.........................................E-mail.............................................................
 
อุปสมบท
อุปสมบทเมื่อ  วัน ๑ ฯ ๖ ค่ำ    ตรงกับวันที่  ๒๙  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๓๑     วัดฑีฆายุการาม  ตำบลหนองไม้กอง     อำเภอไทรงาม      จังหวัดกำแพงเพชร
พระอุปัชฌาย์             พระครูนิโครธโสภณารักษ์          วัดฑีฆายุการาม
                             ตำบลหนองไม้งาม  อำเภอไทรงาม  จังหวัดกำแพงเพชร
พระกรรมวาจาจารย์      พระสุพรรณ  รตนโชโต             วัดฑีฆายุการาม
                             ตำบลหนองไม้งาม  อำเภอไทรงาม  จังหวัดกำแพงเพชร
พระอนุสาวนาจารย์       พระประสาน  ถิรธมฺโม              วัดฑีฆายุการาม
                             ตำบลหนองไม้งาม  อำเภอไทรงาม  จังหวัดกำแพงเพชร
 
วิทยาฐานะ
พ.ศ.  ๒๕๑๙               สำเร็จชั้น ป. ๔  โรงเรียนสินแร่สยาม  อำเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี
พ.ศ.  ๒๕๓๕               สอบได้ น.ธ. เอก  สำนักเรียนวัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี
                             ตำบลบ้านเก่า  อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี
ความรู้พิเศษ               ภาษากระเหรี่ยง  พม่า  โหราศาสตร์
ความชำนาญการ          ควบคุมการก่อสร้าง  จิตรกรรม  ประติมากรรมทางศาสนา  บรรยายธรรม
 
๒. ชื่อบุคคลและสถานที่ที่ติดต่อได้สะดวก   
    วัด...พุน้ำร้อนรัตนคีรี.....ตำบล/แขวง...บ้านเก่า........อำเภอ/เขต..เมืองกาญจนบุรี...................................................
    จังหวัด...กาญจนบุรี...............รหัสไปรษณีย์....๗๑๐๐๐...............โทรศัพท์....................................................
 
๓. หน้าที่การงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน 
งานปกครองคณะสงฆ์
     พ.ศ. ๒๕๒๔    เป็นหัวหน้าสำนักสงฆ์พุน้ำร้อนรัตนคีรี  ตำบลบ้านเก่า  เขต ๒ 
                        อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี
     พ.ศ. ๒๕๑๘    เป็นกรรมการวาจาจารย์
     พ.ศ. ๒๕๔๒    เป็นเจ้าอาวาสวัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี  ตำบลบ้านเก่า  เขต ๒  อำเภอเมืองกาญจนบุรี
                     จังหวัดกาญจนบุรี
 
งานด้านการศึกษาในหน่วยงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๑ -  ปัจจุบัน ได้รับแต่งตั้ง เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
                     โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี
     พ.ศ. ๒๕๔๑ -  ปัจจุบัน เป็นประธานกรรมการโครงการอนุรักษ์ และปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ
                     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
                     จังหวัดกาญจนบุรี
     พ.ศ. ๒๕๕๓ - ปัจจุบัน เป็นประธานกรรมการสถานศึกษาฝ่ายสงฆ์   โรงเรียนวัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี 
                     (อบต.บ้านเก่า๑)  ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
     พ.ศ. ๒๕๕๓ - ปัจจุบัน เป็นประธานกรรมการฝ่ายสงฆ์ ชุมชนหงษาวดี บ้านพุน้ำร้อน  
                     ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๓ -  ปัจจุบัน ได้รับคัดเลือกจากชุมชนชายแดนไทย-พม่า บ้านพุน้ำร้อน-บ้านแม่สมิ้ง
เป็นประธานเผยแผ่ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการสร้างความรัก ความสามัคคี สำหรับประชาชนทั้งสองประเทศ
 พ.ศ. ๒๕๕๓ - ปัจจุบัน ได้รับคัดเลือกจากชุมชนชายแดนไทย-พม่า บ้านพุน้ำร้อน-บ้านแม่สมิ้ง
                     เป็นประธานอุปถัมภ์สร้างวัดชายแดนไทย-พม่า วัดแม่น้ำธิทะ จังหวัดทวาย
                        สหภาพพม่า  เพื่อเป็นการเผยแผ่และจรรโลงพระพุทธศาสนาสืบต่อไป
 
ความร่วมมือกับทางราชการ
     ๑.จัดตั้งอนามัยชุมชน  เพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บแก่ประชาชนได้ทันท่วงที
     ๒.รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับอันมหันต์ของยาเสพติด  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  เยาวชน
๓.จัดตั้งศูนย์อพยพชาวพื้นที่ราบสูง  (ชาวเขา)  บ้านพุน้ำร้อนตำบลบ้านเก่า  อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี
๔.ได้อนุเคราะห์ช่วยเหลืออุปถัมภ์กิจกรรมของสมาคมทหารตำรวจนอกราชการแห่งประเทศ ไทยมาโดยตลอด
๕.ได้อนุเคราะห์ช่วยเหลือปัจจัยด้านต่างๆ ให้แก่ชุดทหารพราน บ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า   อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มาโดยตลอด
๖.ได้อนุเคราะห์ช่วยเหลือปัจจัยด้านต่างๆ ให้แก่ที่พักตำรวจ บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลบ้านเก่า  อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี มาโดยตลอด
๗.ได้อนุเคราะห์ช่วยเหลืองบประมาณในกิจกรรมต่างๆ และแสดงธรรม ให้แก่สถานศึกษา เช่น งานหล่อพระพุทธรูป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.กาญจนบุรี และเป็นวิทยากร ในโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นต้น
๘.ได้อนุเคราะห์ช่วยเหลือปัจจัยด้านต่างๆ ให้แก่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี มาโดยตลอด
 
๔. สรุปความดีเด่นผลงานที่เสนอพิจารณาประมวลผล  ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗)  มีรายละเอียดดังนี้
    - ทำอะไร  ที่ไหน  อย่างไร   ผลสำเร็จเป็นอย่างไร   คิดเป็นมูลค่าเท่าใด เป็นต้น
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๕๓ -       ปัจจุบัน เป็นประธานกรรมการสถานศึกษาฝ่ายสงฆ์   โรงเรียนวัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี 
                     (อบต.บ้านเก่า๑)  ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 
พ.ศ. ๒๕๕๓ -       ปัจจุบัน เป็นประธานกรรมการฝ่ายสงฆ์ ชุมชนหงษาวดี บ้านพุน้ำร้อน  
                     ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 
พ.ศ. ๒๕๕๓ -       ปัจจุบัน ได้รับคัดเลือกจากชุมชนชายแดนไทย-พม่า บ้านพุน้ำร้อน-บ้านแม่สมิ้ง
เป็นประธานเผยแผ่ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการสร้างความรัก ความสามัคคี สำหรับประชาชนทั้งสองประเทศ
 
พ.ศ. ๒๕๕๓ -       ปัจจุบัน ได้รับคัดเลือกจากชุมชนชายแดนไทย-พม่า บ้านพุน้ำร้อน-บ้านแม่สมิ้ง
                     เป็นประธานอุปถัมภ์สร้างวัดชายแดนไทย-พม่า วัดแม่น้ำธิ จังหวัดทวาย
                        สหภาพพม่า  เพื่อเป็นการเผยแผ่และจรรโลงพระพุทธศาสนาสืบต่อไป
    
มอบทุนการศึกษา
พ.ศ.๒๕๕๓             แจกทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นประถมศึกษา  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว (สาขา โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว) ตำบลบ้านเก่า  อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๒๒  ทุน ทุนละ  ๓๐๐  บาท  รวมเป็นเงิน ๖,๖๐๐ บาท  (หกพันหกร้อยบาทถ้วน)  (ตามบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ส่งด้วย)
 
พ.ศ.๒๕๕๔             แจกทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นประถมศึกษา  โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อนรัตนคีรี  ตำบลบ้านเก่า  อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๙  ทุน ทุนละ  ๒,๐๐๐,และ ๓,๐๐๐  บาท  รวมเป็นเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท
(สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  (ตามบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ส่งด้วย)
พ.ศ.๒๕๕๕          ได้บริจาคเงินสนับสนุนการศึกษา ให้แก่โรงเรียนวัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี (อบต.บ้านเก่า๑)ตำบลบ้านเก่า  อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
 
พ.ศ.๒๕๕๕             แจกทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นประถมศึกษา  โรงเรียนวัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี (อบต.บ้านเก่า ๑) ตำบลบ้านเก่า  อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑๐  ทุน ทุนละ  ๓๐๐  บาท  รวมเป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท  (สามพันบาทถ้วน)  (ตามบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ส่งด้วย)
  
พ.ศ.๒๕๕๖             แจกทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นประถมศึกษา  โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน  ตำบลบ้านเก่า  อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑๑  ทุน ทุนละ  ๓๐๐  บาท   รวมเป็นเงิน ๕,๕๐๐ บาท  (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)  (ตามบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ส่งด้วย)
 
พ.ศ.๒๕๕๗             แจกทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นประถมศึกษา   โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว ตำบลบ้านเก่า  อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๑๐  ทุน ทุนละ  ๑,๐๐๐  บาท  รวมเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  (ตามบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ส่งด้วย)
 

สมณศักดิ์

พระครูเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก
ได้รับ พ.ศ. 2555

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก