เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8345 รูป
สามเณร
300 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8859 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7196 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดเทพนรรัตน์

รหัสวัด
02740109002

ชื่อวัด
วัดเทพนรรัตน์

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 13 เดือน กันยายน ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 17 เดือน มกราคม ปี 500

ที่อยู่
บ้านปลายคลองครุ

เลขที่
๑๙

หมู่ที่

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
นาดี

เขต / อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74000

เนื้อที่
๒๐ ไร่ ๓ งาน ๑๙ ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม

จำนวนเข้าดู : 1424

ปรับปรุงล่าสุด : 29 มีนาคม พ.ศ. 2566 16:36:00

ข้อมูลเมื่อ : 25 กันยายน พ.ศ. 2564 23:10:00

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดเทพนรรัตน์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๙ บ้านปลายคลองครุ หมู่ที่ ๔ ตำบลนาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร สังกัด คณะสงฆ์มหานิกาย บนที่ดิน ๒๐ไร่๓ งาน๑๙ตรางวา มีพระประธานประจำอุโบสถ เป็นพระพุทธชินราชจำลองหน้าตัก๙๙นิ้ว สูง๖ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๑ วัดเทพนรรัตน์ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๖ โดยมีนายเทพ อู่ไพจิตร และนางนรรัตน์ เรียบร้อยเจริญ เป็นผู้ยกที่ดินให้สร้างวัด ได้รับวิสุงคามสีมา วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๔๑ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๕๐ เมตร ยาว๕๐ เมตร มีเจ้าอาวาสมาแล้ว ๓ รูปทั้งปัจจุบัน คือ รูปที่ ๑.พระครูวุฒิธรรมสาคร (หลวงพ่อแจ่ม กาญจโน) พ.ศ. ๒๕๓๑ ถึงพ.ศ.๒๕๔๔ รูปที่ ๒.พระอธิการวิสิทธิ์ อินฺทปญฺโญ พ.ศ.๒๕๔๔ ถึงพ.ศ.๒๕๕๓ รูปที่ ๓.พระครูปลัดปริยัติวัฒน์ (มนต์ชัย อตฺตสีโล) พ.ศ.๒๕๕๓ ถึงปัจจุบัน

แผนที่ภาพ

รายการพระ

พระครูสาครประชานาถ อตฺตสีโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 25-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-08-2566

พระครูสังฆรักษ์นิกร กิตฺติกโร

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 03-04-2566

พระมหานพดล กุสลพนฺโธ

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-04-2567

พระสมศักดิ์ จนฺทสโร

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-04-2567

พระธนกร คุเณสโก

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระสุทิน ฉนฺทโก

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-01-2565

พระมงคล มงฺคโล

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-08-2566

พระดุจเทพ เวททตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-04-2567

พระบังเอิญ อติธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-08-2566

พระมงคล สุตธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 06-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-08-2566

พระพัฒนพงศ์ สุภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-08-2566

พระอาจณรงค์ ปฎิภาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-08-2566

พระพุทธิพงษ์ ฐิตลาโภ

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-08-2566

พระสราวุฒ อินฺทวโร

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-08-2566

พระชัยวัฒน์ ชยวุฑฺโฒ

ข้อมูลเมื่อ : 07-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-04-2567

พระสันติ อติภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 11-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-04-2567

พระสุวภัทร สุวภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 11-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-04-2567

พระศราวุธ ปญฺญาโภ

ข้อมูลเมื่อ : 08-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 06-04-2567

พระวิสิษฐ์ วิสุทฺโธ

ข้อมูลเมื่อ : 08-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 06-04-2567

พระอภิวัฒน์ ฐิตวโร

ข้อมูลเมื่อ : 08-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 06-04-2567

พระทิวัตร์ สิริปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 08-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 28-01-2567

พระจำเนียร คุเณสโน

ข้อมูลเมื่อ : 08-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-08-2566

พระกิตติชัย กิตฺติธโร

ข้อมูลเมื่อ : 08-08-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 06-04-2567

สามเณรพรีพล เพ็ชรแสง

ข้อมูลเมื่อ : 11-07-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 06-04-2567

สามเณรพรชัย -

ข้อมูลเมื่อ : 08-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 08-08-2566

สามเณรปรีชา สูงรุ้ง

ข้อมูลเมื่อ : 08-05-2566

ปรับปรุงล่าสุด : 06-04-2567

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด