เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8361 รูป
สามเณร
302 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8877 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7207 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดบ้านกล้วย

รหัสวัด
02720502004

ชื่อวัด
วัดบ้านกล้วย

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 01 เดือน เมษายน ปี 2365

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 27 เดือน กันยายน ปี 2481

ที่อยู่
วัดบ้านกล้วย

เลขที่
200

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บ้านกร่าง

เขต / อำเภอ
ศรีประจันต์

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72140

เนื้อที่
27 ไร่ 2 งาน 86 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
087-1679718

จำนวนเข้าดู : 1188

ปรับปรุงล่าสุด : 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 17:48:06

ข้อมูลเมื่อ : 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 09:22:40

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

..ประวัติวัดบ้านกล้วย โดยสังเขป
วัดบ้านกลัวยนี้ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ ใด ไม่ปรากฎชัด
เพียงแต่สันนิษฐานกันว่าวัดบ้านกล้วยคงสร้างมานานแล้ว โดยสังเกตุจากถาวรวัตถุที่เก่าแก่ของวัด
ที่ยังเหลืออยู่ คือ วิหาร บัจจุบันบูรณะปฏิสังรณ์ทำใหม่ วิหารนี้เปีนศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยา
ตอนปลายเพราะการก่อสร้างเป็นรูปทรงกำแพงสอบเข้าหากัน หลังคาแอ่น หมู่บ้านกล้วยเข้าใจ
กันว่าเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่มีต้นกล้วยมากมายหลายชนิดคนรุ่นนั้นจึงเรียกชื่อตามชื่อของพืชพันธ์ุ
ที่อุดมสมบูรณ์ที่มีอยู่ในหมู่บ้านนั้นว่า...บ้านกล้วย... สิ่งที่พอจะเป็นหลักฐานนำมาอ้างอิงสนับสนุน
ข้อความนี้ได้ ก็คือจาก พระสุนทรโวหาร  สุนทรภู่ ที่ได้เขียนไว้ในหนังสือ.นิราศสุพรรณ.ว่า
      เรือคล่องล่องเลี้ยวเลื่อน     เคลื่อนคลา
     ถึงย่านบ้านกล้วยเวลา         บ่ายคล้อย
     กล้วยไข่ไร่รื่นระดา              ตกเรื่อ เครือเอย
     ลางแห่งแปลงปลูกอ้อย       แอบกล้วย สลายลำ
ต่อมาเมื่อมีการสร้างวัดขึ้นประจำหมู่บ้าน จึงเรียกชื่อตามหมู่บ้าน ว่า..บ้านกล้วย..และ
วัดบ้านกล้วยนี้ได้ประกาศจัด ตั้งวัดเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๓๖๕  และได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๔๘๑  เลขที่ ๒๐๐ หมู่ ๕ ตำบลบ้านกร่าง
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี หลังวัดติดแม่น้ำท่าจีน หน้าวัดติดถนนสายสุพรรณบุรี
ด่านช้าง บริเวณวัดมีเนื้อที่ประมาณ ๓๘ ไร่ ๑ งาน .๔ ดารางวา ในเนื้อที่ของวัดนี้ยังมีสถานที่
ราชการและขาวบ้านมาปลูกอาศัยอยู่ คือ๑.โรงเรียนวัดบ้านกล้วย ๒.สถานีอนามัย
๓.การประปาบ้านกล้วย-วังหว้า
วัดบ้านกล้วยตั้งแต่สร้างวัดมามีเจ้าอาวาส ๑๐ องค์ คือ
๑.หลวงปู่คด ไม่ทราบฉายา และนามสกุล
๒.หลวงปู่แสง ไม่ทราบฉายา และนามสกุล
๓.หลวงปูสอน ไม่ทราบฉายา และนามสกุล
๔.พระอธิการบุญธรรม อินสว่าง
๕.พระอธิการสมควร นามสกุลแก้วเขียว
๖.พระอธิการผลัด นามสกุลแก้วเขียว
๗.พระอธิการช่อ นามสกุลแก้วเขียว
๘.พระครูเพชร ฉายา ทิวากโร นามสกุลแก้วเขียว
๙. พระครูพินิตสารธรม (ฉายาคุณสมปนฺโน นามสกุล แสงสุวรรณ ) 
๑๐. พระปลัดกิตติศักดิ์  กิตฺติญาโณ   เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน
   ประวัติวัดบ้านกล้วยเท่าที่ใด้รวบรวมมานี้ คงมีสิ่งผิดพลาดอยู่บ้าง เนื่องจากว่าไม่มีหลักฐานที่เขียนไว้
หรือสิ่งที่ตีพิมพ์ไว้เป็นหลักฐาน แต่ได้อาศัยหลักฐานคำบอกเล่าจากผู้สูงอายุบ้าง จากถาวรวัตถุบ้าง
จากพระสุนทรโวหาร (สุนทรภู่) บ้าง ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นมารวบรวมเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้
ศึกษาเรียนรู้โดยสังเขป สืบต่อไปฯ
สุวิชาโน ภว์ โหติ
ผู้รู้ดีย่อมเป็นผู้เจริญ

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : โฉนดที่ดิน (374.36 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : หนังสือรับรองสภาพวัด (292.91 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระปลัดกิตติศักดิ์ กิตฺติญาโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-03-2565

พระสุจินต์ ปญฺญาวชิโร

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-03-2565

พระณรงค์ ปุสฺสวโร

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-03-2565

พระสำเรียง ธมฺมปาโล

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-03-2565

พระณรงค์ กลฺยาโณ

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-03-2565

พระสุทา อุตฺตรภทฺโท

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-03-2565

พระสุวัฒน์ ปุญฺญกโร

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-03-2565

พระนพพล กมฺมสุทฺโธ

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-03-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ข้อมูลเมื่อ : 19-02-2565

เปิดดู 791 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ทำบุญวันพระ

วันที่จัดงาน : 09-02-2565

เปิดดู 91 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

พระประธานวิหาร ...

ข้อมูลเมื่อ : 15-02-2565

เปิดดู 612 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

การแสวงหาความสุ...

ข้อมูลเมื่อ 10-02-2565

เปิดดู 81 ครั้ง

สาระธรรม

ป้ายคติธรรม

ข้อมูลเมื่อ : 08-02-2565

เปิดดู 167 ครั้ง

คติธรรม ประจำวัน

ข้อมูลเมื่อ : 08-02-2565

เปิดดู 2250 ครั้ง

คติธรรม ประจำวัน

ข้อมูลเมื่อ : 08-02-2565

เปิดดู 2094 ครั้ง

สื่อมีเดีย

กรรมฐานในยุควุ่...

ประเภทไฟล์ : ppt

ข้อมูลเมื่อ : 07-02-2565

เปิดดู 129 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

วัดบ้านกล้วย

ข้อมูลเมื่อ : 21-02-2565

ทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด