เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8322 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8832 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7168 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code บึงหัวแหวน

รหัสวัด
02710301005

ชื่อวัด
บึงหัวแหวน

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 03 เดือน สิงหาคม ปี 2521

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 30 เดือน ธันวาคม ปี 2518

ที่อยู่
บ้านบึงหัวแหวน

เลขที่
99/9

หมู่ที่
4

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บ่อพลอย

เขต / อำเภอ
บ่อพลอย

จังหวัด
กาญจนบุรี

ไปรษณีย์
71160

เนื้อที่
31 ไร่ 2 งาน 96 ตารางวา

Line
-

Facebook
คลิกดู

เว็บไซต์
คลิกดู

มือถือ
0917519191

โทรศัพท์
-

Fax
-

จำนวนเข้าดู : 479

ปรับปรุงล่าสุด : 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 18:58:50

ข้อมูลเมื่อ : 30 กันยายน พ.ศ. 2564 18:59:25

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

 วัดบึงหัวแหวน  ตั้งอยู่เลขที่  ๙๙/๙  หมู่ที่  ๔  ตำบล  บ่อพลอย  อำเภอ  บ่อพลอย  จังหวัด  กาญจนบุรี  สถานะของวัด  วัดราษฎร์  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

ประวัติโดยสังเขปของวัด  สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๑๗  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา  เมื่อ  วันที่  ๓๐  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๘  นามผู้สร้าง  หรือ  ผู้สถาปนา  นายเทียน  การะเกตุ  นายสุนทร  แก้วศรีสุกใส  เป็นผู้ยกที่ดินให้สร้างวัด  ต่อมาชาวบ้านมีจิตศรัทธาจึงช่วยกันสร้างเสนาสนะ  มีอุโบสถ  ศาลาการเปรียญ  และกุฏิสงฆ์  เป็นต้น.

ลำดับเจ้าอาวาส
(๑)  พระครูวัตตสารโสภณ  (พ.ศ.  ๒๕๑๒  -พ.ศ.  ๒๕๒๘) 
(๒)  พระสนม  (พ.ศ.  ๒๕๒๙  -  พ.ศ.  ๒๕๓๒)  
(๓)  พระครูวรกาญจนาภรณ์  (พ.ศ.  ๒๕๓๒  -  2556)
(4)  พระอธิการอดิศักดิ์ ถาวรปญโญ (พ.ศ.2556- ปัจจุบัน)

ข้อมูลต่าง  ๆ  ของวัด

ก. เนื้อที่ตั้งวัด  จำนวน  ๓๑  ไร่  ๒  งาน  ๙๖  ตารางวา
อาณาเขต  ทิศเหนือ         จด  เหมืองพลอย
               ทิศใต้             จด  หมู่บ้าน
               ทิศตะวันออก    จด  หมู่บ้าน
               ทิศตะวันตก      จด  โรงเรียนบ้านบึงหัวแหวน

ข.  ที่ธรณีสงฆ์  จำนวน  ๑  แปลง
หมู่ที่  ๑  ตำบล  บ่อพลอย  อำเภอ  บ่อพลอย  จังหวัด  กาญจนบุรี  เนื้อที่  ๔๕  ไร่  -  งาน  ๐๓  ตารางวา

ค.  อาคารให้เช่า  จำนวน  -   หลัง / ห้อง

ง.  อาคาร / สิ่งก่อสร้าง  (ที่สร้างเสร็จและใช้งานในปัจจุบัน)
(๑)  โบสถ์  จำนวน  ๑  หลัง  ขนาดกว้าง  ๒๐  เมตร  ยาว  ๔๐  เมตร
สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  งบประมาณในการก่อสร้าง  ๖,๐๐๐,๐๐๐  บาท
(๒)  ศาลาการเปรียญ  จำนวน  ๑  หลัง  ขนาดกว้าง  ๔๕  เมตร  ยาว  ๔๐  เมตร
สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๓๒  งบประมาณในการก่อสร้าง  ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท
(๓)  ศาลาบำเพ็ญกุศล  จำนวน  ๑  หลัง  ขนาดกว้าง  ๓๕  เมตร  ยาว  ๔๕  เมตร
สร้างเมื่อ  พ.ศ.  ๒๕๓๒  งบประมาณในการก่อสร้าง  ๒,๕๐๐,๐๐๐  บาท
(๔)  กุฏิสงฆ์  จำนวน  ๑๗  หลัง
(๕)  อาคารโรงครัว  จำนวน  ๒  หลัง
(๖)  ห้องน้ำห้องสุขา  จำนวน  ๓๐  ห้อง

จ.  สภาพบุคลากรภายในวัด  :  มีจำนวนพระภิกษุสามเณรภายในวัดทั้งสิ้น  ๔๕  รูป
เป็นพระภิกษุ  ๑๑  รูป  สามเณร  ๓๕  รูป  แยกเป็นประเภทดังนี้
รองเจ้าอาวาส          -  รูป
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส          -  รูป
พระสมณศักดิ์   พระครูสัญญาบัตร  -  รูป  
ฆราวาส  -  ศิษย์วัด  ผู้อาศัย  ๖  คน

 

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : วิสุคามสีมา (1.04 mb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : ใบอนุญาติสร้างวัด (695.12 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : หนังสือสำคัญที่ดิน (136.99 kb)

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระอธิการอดิศักดิ์ ถาวรปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 12-11-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด