เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8320 รูป
สามเณร
296 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
33 คน
บุคคลทั่วไปชาย
39 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8830 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7166 รูป
ลาสิกขา
36 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดทะเลบก

รหัสวัด
02730202002

ชื่อวัด
วัดทะเลบก

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2432

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2513

ที่อยู่
วัดทะเลบก

เลขที่
141

หมู่ที่
2

ซอย
-

ถนน
มาลัยแมน

แขวง / ตำบล
กระตีบ

เขต / อำเภอ
กำแพงแสน

จังหวัด
นครปฐม

ไปรษณีย์
73180

เนื้อที่
63 ไร่ 1 งาน 13 ตารางวา

มือถือ
0812999110

คุณสมบัติวัด

เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 1411

ปรับปรุงล่าสุด : 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 08:13:49

ข้อมูลเมื่อ : 29 กันยายน พ.ศ. 2564 10:22:13

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดทะเลบก
วัดทะเลบกเป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๔๑ หมู่ที่ ๒ ติดถนนมาลัยแมน ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม พื้นที่ที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๖๓ ไร่ ๑ งาน ๑๓ ตารางวา ตามหนังสือโฉนด น.ส.๓ ก. เลขที่ ๗๕๘-๙๖๙
มีอาณาเขตดังนี้
ทิศเหนือ ยาว ๑๑ เส้น ๑๙ วา จรดที่ดินนายมาก
ทิศใต้ ยาว ๑๓ เส้น ๑๑ วา จรดทางสาธารณประโยชน์
ทิศตะวันออก ยาว ๒ เส้น ๑๒ วา จรดถนนมาลัยแมน
ทิศตะวันตก ยาว ๗ เส้น ๓ วา จรดทางสาธารณประโยชน์
ที่ธรณีสงฆ์ของวัดทะเลบก
ที่ดินเฉพาะที่บริเวณที่ตั้งวัด มีเนื้อที่ ๖๓ ไร่ ๑ งาน ๑๓ ตารางวา ตามหนังสือโฉนด น.ส.๓ ก เลขที่ ๗๕๘ – ๙๖๙ อยู่บ้านทะเลบก หมู่ที่ ๒ ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
ความเป็นมาแต่เดิม
วัดทะเลบก ตั้งอยู่หมู่ ๒ ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สร้างขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช๒๔๐๖ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ ปีกุน เบญจศก จ.ศ.๑๒๒๕ รศ. ๘๒
ค.ศ. ๑๘๖๓ (เดือน ๘ สองหน) ปกติวาร อธิสุรทิน (กุมภาพันธ์ ๒๙ วัน เวลา ๑๑.๔๙ นาฬิกา) หลวงพ่อโสธรอุดร เป็นผู้ประกาศสร้างวัดทะเลบกต่อหน้าทายกอุบาสกอุบาสิกา
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
 
 
ต่อมาชาวบ้านทะเลบกได้ร่วมใจกันสร้างวัดประเภทที่พักสงฆ์ โดยการปลูกกุฏิมุงแฝกขึ้น ๑ หลัง และศาลาดินมุงแฝกอีก
๑ หลัง เพื่อให้พระภิกษุสามเณรได้พักอาศัยและชาวบ้านได้บำเพ็ญทานการกุศลในเทศกาลเข้าพรรษา บางปีมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา
บางปีไม่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา บางปีไม่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษากาล เวลาเป็นอยู่อย่างนี้ประมาณ ๓๐ ปี
ลักษณะพื้นที่ทั่วไป
เป็นที่ดอน ซึ่งรอบวัดนั้นเป็นที่ลุ่มเหมือนทะเลจะมีหนองน้ำใหญ่ๆ หลายหนองน้ำ จึงมีชาวบ้าน ขนานนามว่า ทะเลบก
ผู้มาประกอบอาชีพนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่อพยพมาจากถิ่นอื่น จะมีอาชีพปลูกยาสูบตลอด เช่นพวกชาวจีน ส่วนทางทิศตะวันตก
เดิมเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ ปัจจุบัน ก็ยังเป็นที่สังเกตได้ ยกเป็นวัดมีพระอุโบสถ
กาลเวลาได้ผ่านมาถึงวันเสาร์ที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๓๖ ตรงกับขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ ปีมะเส็ง ได้มีหลวงพ่อแสง
เป็นประธานผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตตามลิขิตที่เป็นมา
พ.ศ. ๒๔๘๑ พระอธิการสำเนาว์ ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ได้ชักชวนชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายให้ช่วยกันก่อสร้างศาลา
การเปรียญ ๑ หลัง ลักษณะหลังคาทรงไทยประยุกต์ มุงด้วยกระเบื้องพื้นไม้ ขนาดกว้าง ๑๗.๔๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร สิ้นค่า
ใช้จ่ายในการก่อสร้างประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท และได้ทำการก่อสร้างกุฏิ ๑ หลัง กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๑.๔๐ เมตร สิ้นค่าใช้จ่าย
ในการก่อสร้าง ๗๐,๐๐๐ บาท สร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็นอาจารย์ปกครองดูแลวัดทะเลบกตลอดมาจนถึง พ.ศ. ๒๕๐๗
ก็ได้ขอลาสิกขาไป
พ.ศ. ๒๕๐๘ พระครูวิเชียร อินฺทวีโร ผู้เป็นเจ้าอาวาสก็มีการพัฒนา เช่นทำการรื้อถอนอาคารพระอุโบสถหลังเก่าออกแล้ว
ก่อสร้างพระอุโบสถใหม่ ลักษณะหลังคาทรงไทยประยุกต์มุงด้วยกระเบื้องเคลือบสุโขทัย ยกพื้นชั้นเดียว พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร สิ้นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในปีเดียวกัน หลวงพ่อเบี้ยว
ได้มาจำพรรษาที่วัดทะเลบก เห็นว่าบุตรหลานของชาวบ้านทะเลบกยังเรียนหนังสือกันตามศาลาวัด ไม่มีโรงเรียนที่มั่นคงถาวร จึงได้ริเริ่ม
สร้างอาคารเรียนขึ้น ๑ หลัง เป็นอาคาร ๒ ชั้น หลังคามุงกระเบื้องกว้าง ๘.๕๐ เมตร ยาว ๓๓ เมตร ใช้งบประมาณของทางราชการ
๒๐๐,๐๐๐ บาท ของสรรพากร ๘๔,๔๔๓ บาท และได้รับบริจาคจากประชาชนอีก ๔๒,๐๐๗ บาท ราคาประมาณก่อสร้าง
๓๒๖,๕๐๐ บาท สร้างเสร็จ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๑๐ ให้ชื่อว่า โรงเรียนวัดทะเลบก (หลวงพ่อเบี้ยว สูตะบุตรอุปถัมภ์)
จากนั้นก็เริ่มทำการสร้างกุฏิสงฆ์ ๑ หลัง พื้นไม้ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๑.๔๐ เมตร สิ้นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างประมาณ
๗๕,๐๐๐ บาท ได้สร้างอาคารโรงเรียนประชาบาลอีก ๒ หลัง ครึ่งตึกครึ่งไม้ ๒ ชั้น ราคา ๙๐๐,๐๐๐ บาท สร้างแล้วเสร็จ เมื่อ
พ.ศ.๒๕๑๗ พระครูวิเชียร อินฺทวีโร ก็ได้มรณภาพ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นเจ้าอาวาสอยู่ ๒๑ ปี
การพัฒนาวัดในปัจจุบัน
เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๒๙ ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดทะเลบกได้ว่างลง พระสุนทร สุมโน น.ธ.เอก ซึ่งเป็นพระลูกวัด ในสังกัด
วัดทะเลบก ก็ได้รับความไว้วางใจจากพระเถระผู้ใหญ่ ได้รับมอบหมายให้รักษาการแทนเจ้าอาวาส และเป็นเจ้าอาวาสวัดทะเลบก
เป็นระยะเวลา ๔ ปี ได้ดูแลรักษาและพัฒนาวัดให้ได้รับความเจริญมาโดยลำดับ เช่นได้ดำเนินการก่อสร้างศาลาหอสวดมนต์ขึ้น ๑ หลัง
ลักษณะหลังคาทรงไทยประยุกต์ มุงด้วยกระเบื้องเคลือบสุโขทัย ๒ ชั้น พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑๘.๐๐ เมตร
ยาว ๔๐.๐๐ เมตร สิ้นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างประมาณ ๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนบาท) ใช้เวลาในการก่อสร้างเพียง ๒ ปี
ก็สำเร็จ โดยได้รับความอุปถัมภ์ความร่วมใจ จากพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ทั้งทายกทายิกาตลอดมา และในปี พ.ศ. ๒๕๓๔
ก็ได้เริ่ม การก่อสร้างวิหารประดิษฐาน หลวงปู่แสง หลวงปู่เบี้ยว ขึ้น ๑ หลัง ลักษณะทรงไทยนิยม มุงด้วยกระเบื้องเคลือบสุโขทัย
ชั้นเดียว พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร สิ้นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ประมาณ ๕๗,๐๐๐ บาท
(ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทเศษ) ในปี ๒๕๓๔ ก็ริเริ่มทำการก่อสร้างวิหารเก็บพระไตรปิฎก ๑ หลัง ลักษณะทรงไทยนิยม มุงด้วยกระเบื้อง
เคลือบสุโขทัย ชั้นเดียวพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร สิ้นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
ประมาณ ๕๗,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันบาท)
 
พ.ศ. ๒๕๓๔ พระอธิการสุนทร ฉายา สุมโน ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์
ในราชทินนามที่ พระครูสุมนสุนทรกิจ จากนั้นก็ได้พัฒนาวัดบริจาคเงินส่วนตัวและโยมมารดา อุปถัมภ์ สร้างกุฏิสงฆ์ ๑ หลัง
ลักษณะหลังคาทรงไทยประยุกต์มุงด้วยกระเบื้องเคลือบ พื้นเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๗.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร
สิ้นค่าก่อสร้าง ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท)
ฌาปนสถาน (เมรุ) และศาลาบำเพ็ญกุศลประจำเมรุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ พระครูสุมนสุนทรกิจ ได้ทำการบูรณะพัฒนาปรับพื้นที่ในบริเวณวัดได้ดำเนินการก่อสร้าง ศาลาฌาปนสถาน
พร้อมเตาเผาขึ้น ๑ หลัง ลักษณะทรงไทยประยุกต์ หน้ามี ๓ มุข หลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือบ ๒ ชั้น พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร สิ้นค่าก่อสร้างประมาณ ๑๐,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สิบล้านห้าแสนบาทเศษ) ละในปี ๒๕๓๕
ได้ริเริ่มทำการก่อสร้างซุ้มประตูหน้าวัดโดยมีเจ้าภาพสร้างถวายคือ คุณระเบียบ เอกจีน คุณพรทิพย์ ไชยวัฒน์ ลักษณะทรงแหลม
หน้าบรรณเป็นทรงทั่วไปมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสุโขทัย เทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความสูง ๗.๐๐ เมตร
สิ้นค่าก่อสร้างประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาท)
พ.ศ. ๒๕๓๖ พระครูสุมนสุนทรกิจ ได้ทำการบูรณะพัฒนาพื้นที่จากหน้าวัด ทำถนนเทคอนกรีต จากซุ้มประตูเข้าวัด
และเทคอนกรีต ตลอดหมู่บ้านระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร ได้รับความอุปภัมภ์จาก สำนักงานโยธาธิการจังหวัดนครปฐม
และประชาชนร่วมกันบริจาคปัจจัย ในการสร้างถนนคอนกรีตเข้าวัดและหมู่บ้าน สิ้นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทเศษ)
ศาลาการเปรียญ
ศาลาการเปรียญ หลังเดิมอยู่ในใจกลางวัด เป็นศาลาเก่าแก่สร้างในสมัยพระอธิการสำเนาว์ เป็นเจ้าอาวาส เป็นศาลาหลังเล็ก
ไม่เพียงพอกับผู้ที่จะมาทำบุญ และพิธีการทางศาสนาได้ และสมัยนั้น จัดให้เป็นที่เรียนหนังสือ ของนักธรรม
พ.ศ. ๒๕๓๗ พระครูสุมนสุนทรกิจ จึงได้ชักชวนชาวบ้านจัดงานประจำปีของวัดขึ้นในเดือนเมษายน ตรงกับวันสงกรานต์
ของทุกปี และเพื่อรักษาประเพณีเดิมไว้ด้วย เพื่อหารายได้เป็นทุนทรัพย์สำหรับก่อสร้างศาลาหลังใหม่ และก็มีผู้มีจิตศรัทธามา
อุปถัมภ์ คือคุณระเบียบ เอกจีน และครอบครัว คุณพรทิพย์ ไชยวัฒน์ ถวายปัจจัยไว้ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาทและยังอุปถัมภ์ตลอดไป
จนจะสำเร็จ ศาลาการเปรียญหลังใหม่ ลักษณะหลังคาทรงไทยประยุกต์ มุงด้วยกระเบื้องเคลือบสุโขทัย ๒ ชั้น พื้นเท
ขนาดกว้าง ๑๘.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร ราคาก่อสร้างประมาณ ๗,๘๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนบาท) สร้างเสร็จเรียบร้อย
สิ้นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านบาท)
 
 
กุฏิเจ้าอาวาส
พ.ศ. ๒๕๓๗ พระครูสุมนสุนทรกิจ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลกระตีบ ได้ริเริ่มทำการก่อสร้างกุฏิเจ้าอาวาส ด้วยเหตุว่า เมื่อในสมัยหลวงพ่อองค์ก่อนๆ นั้น ไม่ได้สร้างกุฏิเจ้าอาวาสเป็นที่แน่นอนต้องย้ายมาย้ายไปอยู่ประจำพระครูสุมนสุนทรกิจ จึงมีความคิดเห็นว่าควรสร้างกุฏิเจ้าอาวาส เอาไว้เป็นหลักฐานสืบไป เพื่อชนรุ่นหลังได้ดู พ.ศ. ๒๕๔๐ พระครูสุมนสุนทรกจิ เจ้าอาวาสวัดทะเลบก เจ้าคณะตำบลห้วยม่วง พร้อมทั้งโยมมารดา คือ คุณแม่ปรุง สังวาลเพชร์
และบุตรหลาน ได้ร่วมบริจาคเงินส่วนตัว จำนวน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ทำการก่อสร้างขึ้น ขนาดกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร
ลักษณะหลังคาทรงไทยประยุกต์ มุงด้วยกระเบื้องเคลือบสุโขทัย ๒ ชั้น พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น สิ้นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาท)
หอระฆัง
ตั้งอยู่หน้าศาลาสวดมนต์ สร้างขึ้นในสมัยที่พระครูวิเชียร อินฺทวีโร ยังมีชีวิตอยู่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ขนาดกว้าง
๓.๔๐ เมตร ยาว ๓.๔๐ เมตร สิ้นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างประมาณ ๖๕,๐๐๐ บาท (หกหมื่นห้าพันบาทเศษ)
พ.ศ. ๒๕๓๙ พระครูสุมนสุนทรกิจ เจ้าอาวาสวัดทะเลบก มีความดำริขึ้นว่า วัดทะเลบกนั้น มีโรงเรียนในวัดเราควรจะสร้าง
หอสมุดสักหลังเพื่อเป็นที่อ่านหนังสือของเด็กและเยาวชนจึงดำริขึ้น ในเวลานั้นเองก็มีหลวงพ่อพระครูประจักษ์ธรรมวัตร์ เจ้าคณะ
ตำบลกุยบุรี มีความปรารถนาจะสร้างหอสมุด คณะกรรมการวัดทะเลบก จึงอนุญาตให้ท่านดำเนินการสร้างขึ้น โดยมีขนาดกว้าง ๑๒
เมตร ยาว ๑๒ เมตร ลักษณะหลังคาทรงไทยประยุกต์ มุงด้วยกระเบื้องเคลือบสุโขทัย พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ราคาก่อสร้างประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาท)
ประวัติปูชีนียวัตถุของวัด
๑. พระประธานประจำอุโบสถ
เป็นพระพุทธรูปปางสะดุ้งมารทรงสุโขทัย สร้างด้วยวัสดุ คือ โลหะทองเหลือมีขนาดสูง ๖๙ นิ้ว หน้าตักกว้าง ๕๙ นิ้ว
ผู้ที่สร้างถวายคือ คุณสุวรรณ คุณทรวง อยู่กรุงเทพมหานคร สร้างไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕
๒. พระปางลีลาทรงพระพุทธมณฑล
เป็นพระพุทธลักษณะที่สำคัญคือ ทรงยืนประทานพร สร้างด้วยวัสดุโลหะหล่อ มีขนาดสูง ๔.๕๐ เมตร ผู้ที่สร้างถวายคือ
คุณระเบียบ เอกจีน คุณพรทิพย์ ไชยวัฒน์ สร้างไว้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙
๓. พระพุทธรูปปางนั่งขัดสมาธิ สมัยรัตนโกสินทร์
สร้างด้วยโลหะ มีขนาดสูง ๙๙ นิ้ว หน้าตักกว้าง ๒๙ นิ้ว มีประวัติมาตั้งแต่หลวงพ่อแสงเป็นประธานจัดงานผูกพัทธสีมา
(ฝังลูกนิมิต) พระอุโบสถหลังเก่า
ลำดับรายนามเจ้าอาวาส
ตามหลักฐาน ตั้งแต่ปีที่ได้จัดงานผูกพัทธสีมา คือ วันเสาร์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๖ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕
ซึ่งพอจะสืบค้นหาลำดับได้ดังต่อไปนี้
๑. หลวงพ่อแสง ปี พ.ศ. ๒๔๓๖ ถึง ปี พ.ศ. ๒๔๔๗
๒. หลวงพ่อเบี้ยว จนฺทสิริ ปี พ.ศ. ๒๔๔๗ ถึง ปี พ.ศ. ๒๔๕๖
๓. หลวงพ่อนวม ปี พ.ศ. ๒๔๕๖ ถึง ปี พ.ศ. ๒๔๖๔
๔. หลวงพ่อหรีด ปี พ.ศ. ๒๔๖๔ ถึง ปี พ.ศ. ๒๔๗๒
๕. หลวงพ่อบุตรดี ปี พ.ศ. ๒๔๗๒ ถึง ปี พ.ศ. ๒๔๗๖
๖. หลวงพ่ออิ้ว ปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ถึง ปี พ.ศ. ๒๔๘๑
๗. พระอธิการสำเนาว์ ปี พ.ศ. ๒๔๘๑ ถึง ปี พ.ศ. ๒๕๐๗
๘. พระครูวิเชียร อินฺทวีโร ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ ถึง ปี พ.ศ. ๒๕๒๙
๙. พระครูสุมนสุนทรกิจ ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ถึง ปัจจุบัน
พระครูสุมนสุนทรกิจ ฉายา สุมโน นามสกุล สังวาลเพชร์ วิทยฐานะ น.ธ.เอกได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาส ตามหนังสือเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ที่ ๑๔/๒๕๒๙ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งทางคณะสงฆ์ เป็นเจ้าอาวาสวัดทะเลบก และเป็นเจ้าคณะตำบลห้วยม่วงปูชนียวัตถุที่สำคัญของวัด คือ
๑. พระพุทธรูปปางนั่งขัดสมาธิ สมัยรัตนโกสินทร์ สร้างด้วยโลหะ หน้าตักกว้าง ๒๘ นิ้ว สูง ๙๙ นิ้ว
๒. พระปางลีลาทรงพระพุทธมณฑล ทรงยืน ขนาดสูง ๔.๕๐ เมตร
๓. พระพุทธรูปปางสะดุ้งมาร ทรงสุโขทัย ขนาดสูง ๖๙ นิ้ว หน้าตักกว้าง ๕๙
ไวยาวัจกร
นายจรุญ แจ่มดอนไพร
มีครูสอนพระปริยัติธรรม ๒ รูป มีพระภิกษุจำพรรษา ๓๕ รูป มีสามเณร ๕ รูป มีพระนักธรรม ๒๑ รูป มีนักเรียนบาลี
๒ รูป เข้าสอบ ๒ รูป สอบได้ ๑ รูป มีนักเรียนนักธรรม ๒๓ รูป เข้าสอบ ๒๓ รูป สอบได้ ๒๑ รูป
มีหน่วยงานของทางราชการที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณของวัด คือ
๑. โรงเรียนวัดทะเลบก
๒. สถานีอนามัยวัดทะเลบก
๓. สถานีตำรวจทะเลบก
๔. อ.บ.ต. ทะเลบก
 

รายการพระ

พระครูสุมนสุนทรกิจ (สุนทร) สุมโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

พระประภาส อคฺคธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2565

พระฉ่ำ ธมฺมจิตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2565

พระเสงี่ยม สุทฺธิสกฺโก

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2565

พระพงศธร ฐิตวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2565

พระบุญเสริม ยุตฺติโก

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2565

พระรวงทิพย์ ธมฺมโชโต

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2565

พระไว ชยปาโล

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

พระอุโบสถ,พระยื...

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

เปิดดู 96 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด