เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมหาสิริ์ยส ชาลีเปรี่ยม

ฉายา
สิริยโส

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
47 ปี

E-mail
mahachampar2519@hotmail.co

Line ID
cchapp

Facebook
สิริ์ยส สิริยโส ดร.

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นครูสอนโรงเรียนการกุศลของวัด
เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เป็นพระธรรมทูต
เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสวัดสกุณปักษี ต.สนามคลี อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ๗๒๒๓๐
เป็นเจ้าคณะตำบลตำบลสนามคลี

จำนวนเข้าดู : 204

ปรับปรุงล่าสุด : 31 มกราคม พ.ศ. 2565 15:52:49

ข้อมูลเมื่อ : 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 19:27:39

 
 
 
 

ประวัติ

ประวัติ
พระมหาสิริ์ยส สิริยโส (ชาลีเปรี่ยม)
J0105250
 
. ตำแหน่ง  
                  ชื่อ  พระมหาสิริ์ยส  ฉายา  สิริยโส  นามสกุล  ชาลีเปรี่ยม  อายุ ๔๓  พรรษา ๒๓  วิทยฐานะ น.ธ.เอก , ป.ธ. ๗ , พธ.บ. , กศ.ม.
                  สังกัดวัด  สกุณปักษี  ตำบล สนามคลี  อำเภอ เมืองสุพรรณบุรี  จังหวัด สุพรรณบุรี  
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
                  ๑. เจ้าอาวาสวัดสกุณปักษี 
                  ๒. เจ้าคณะตำบลสนามคลี
                  ๓. พระธรรมทูต
 
๒. สถานเดิม 
                  ชื่อ  จำปา  นามสกุล  ชาลีเปรี่ยม  เกิด ๔ ฯ ๗  ค่ำ ปีมะโรง ตรงกับวันที่  ๒  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๙  นามบิดา นายกัณหา  นามสกุล ชาลีเปรี่ยม                        นามมารดา นางทุม  นามสกุล  ชาลีเปรี่ยม  หมู่ที่ ๘  ตำบล ท่าโรง  อำเภอ วิเชียรบุรี  จังหวัด เพชรบูรณ์
 
๓. บรรพชา   
                  ปี พ.ศ. ๒๕๓๑  ณ วัดประชานิมิต  ตำบลท่าโรง  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์ พระอุปัชฌาย์  พระครูอดุลพัชราภรณ์  วัดประชานิมิต
                  ตำบล ท่าโรง  อำเภอ วิเชียรบุรี  จังหวัด เพชรบูรณ์

๔. อุปสมบท 
                  วัน ๓ ฯ ๘  ค่ำ  ปีฉลู  ตรงกับวันที่  ๑๕  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๐  ณ พัทธสีมา  วัดประชานิมิต  ตำบล ท่าโรง  อำเภอ วิเชียรบุรี 
                  จังหวัดเพชรบูรณ์
                  พระอุปัชฌาย์  พระครูอดุลพัชราภรณ์  วัดประชานิมิต  ตำบล ท่าโรง อำเภอ วิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์
                  พระกรรมวาจาจารย์  พระครูอาทรพัชรกิจ    วัดประชานิมิต  ตำบล ท่าโรง อำเภอ วิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์
                  พระอนุสาวนาจารย์  พระใบฎีกาสุพัฒน์  สนฺติกโร  วัดประชานิมิต  ตำบล ท่าโรง อำเภอ วิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์

. วิทยฐานะ 
                  ๑.      พ.ศ. ๒๕๓๑    สำเร็จวิชาสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรียนบ้านซับสวัสดิ์   ตำบลโคกปรง  อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์
                  ๒.      พ.ศ. ๒๕๓๓    สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดเพชรบูรณ์  วัดประชานิมิต  ตำบลท่าโรง  อำเภอวิเชียรบุรี 
                                                 จังหวัดเพชรบูรณ์
                  ๓.      พ.ศ. ๒๕๔๘    สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๗ ประโยค สำเรียนคณะจังหวัดสงขลา  วัดโพธิ์ปฐมาวาส  ตำบลบ่อยาง  อำเภอเมืองฯ
                                                  จังหวัดสงขลา
                 ๔.      การศึกษาพิเศษ
                           พ.ศ. ๒๕๔๔    สำเร็จวิชาสามัญ ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)  (พุทธจิตวิทยา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
                                                 กรุงเทพมหานคร
                           พ.ศ. ๒๕๕๓    สำเร็จวิชาสามัญ ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)  (แขนงจิตวิทยาและการแนะแนว) มหาวิทยาลัยนเรศวร
                                                 ตำบลท่าโพธิ์  อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก
                           พ.ศ. ๒๕๔๔    สำเร็จวิชาสามัญ ปริญญาเอก พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.)  (พุทธบริหารการศึกษา)
                                                 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                  ๕.      ความชำนาญการ 
                                                 -งานเทศนา  -งานปาฐกถา  -งานบรรยาย  -และคอมพิวเตอร์
 
๖. งานการปกครอง
                   ๑.  พ.ศ.  ๒๕๕๒     เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประชานิมิต  ตำบลท่าโรง    อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์          
                   ๒.  พ.ศ.  ๒๕๕๒     เป็นรองเจ้าคณะตำบลท่าโรง เขต ๑  ตำบลท่าโรง   อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์
                       ๓.  พ.ศ.  ๒๕๕๖     เป็นเจ้าอาวาสวัดสกุณปักษี ตำบลสนามคลี  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี
                       ๔.  พ.ศ.  ๒๕๕๙     เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลสนามคลี  ตำบลสนามคลี  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
                       ๕.  พ.ศ.  ๒๕๖๑     เป็นเจ้าคณะตำบลสนามคลี  ตำบลสนามคลี  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
                       ๖.  พ.ศ.  ๒๕๖๓     เป็นพระอุปัชฌาย์  วัดสกุณปักษี ตำบลสนามคลี  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2531
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2532
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2533
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 1-2 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2535
เปรียญธรรม 3 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2536
เปรียญธรรม 4 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2537
เปรียญธรรม 5 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2538
เปรียญธรรม 6 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2539
เปรียญธรรม 7 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2548

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาเอก
ปีที่จบ พ.ศ. 2563
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา