เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8599 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9145 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7425 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมหานันทวัฒน์ เตชเอี่ยมสกุล

ฉายา
อคฺคธมฺโม

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
53 ปี

E-mail
suntisuk112@gmail.com

Line ID
-

Facebook
-

จำนวนเข้าดู : 173

ปรับปรุงล่าสุด : 8 เมษายน พ.ศ. 2565 21:01:41

ข้อมูลเมื่อ : 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 21:15:24

 
 
 
 

ประวัติ


ชื่อ  พระมหานันทวัฒน์   ฉายา  อคฺคมฺโม   สังกัด    มหานิกาย
ชื่อเดิม  นันทวัฒน์ นามสกุล  เตชเอี่ยมสกุล หมู่โลหิต เอ  ตำหนิ แผลเป็นที่ข้อมือซ้าย
วัด  ท่าขนุน เลขรหัสประจำบ้าน  ๗๑๐๗ – ๐๐๑๓๒๐ – ๐  เลขที่  ๒๓๕  หมู่ที่  ๑ตำบล  ท่าขนุน อำเภอ  ทองผาภูมิ  
จังหวัด  กาญจนบุรี  ๗๑ - ๑๘๐
เกิดวันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๒  ณ บ้านเลขที่  ๓๐๐  หมู่ที่  -   ตำบล  มหาพฤฒาราม  อำเภอ  บางรัก
จังหวัด  กรุงเทพมหานคร  รหัสไปรษณีย์  ๑๐๕๐๐  เชื้อชาติ  ไทย  สัญชาติ  ไทย  ศาสนา  พุทธ
นามบิดา  นายธีรวุฒิ เตชเอี่ยมสกุล  นามมารดา   นางอนงค์ เตชเอี่ยมสกุล

อุปสมบท
อุปสมบทที่  วัดท่าขนุน   ตำบล  ท่าขนุน   อำเภอ  ทองผาภูมิ  จังหวัด  กาญจนบุรี
เมื่อวันที่  ๑๗  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยมี  พระครูวิลาศกาญจนธรรม  ฉายา  สุธมฺมปญฺโญ วัด  ท่าขนุน  ตำบล  ท่าขนุน  อำเภอ  ทองผาภูมิ  จังหวัด  กาญจนบุรี  เป็นพระอุปัชฌาย์
โดยมี  พระครูปลัดปรีชา  ฉายา  จิรนาโค  วัด  ท่าขนุน  ตำบล  ท่าขนุน  อำเภอ  ทองผาภูมิ  จังหวัด  กาญจนบุรี  เป็นพระกรรมวาจาจารย์      
โดยมี พระครูวินัยธรชุมพร วัด  ท่าขนุน  ตำบล  ท่าขนุน  อำเภอ  ทองผาภูมิ  จังหวัด  กาญจนบุรี  เป็นพระอนุสาวนาจารย์
หนังสือสุทธิเลขที่ ๐๘/๒๕๕๙
 
วิทยฐานะ
- การศึกษาสามัญ
สำเร็จการศึกษาสูงสุดชั้น ปริญญาตรี เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๓
สถาบันการศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ที่อยู่  ๙/๙  หมู่  ๙  ตำบล  บางพูด   อำเภอ  ปากเกร็ด  จังหวัด  นนทบุรี
 
- การศึกษาพระปริยัติธรรม
สำเร็จนักธรรมชั้น  เอก  เมื่อ พ.ศ.  ๒๕๕๗  สำนักเรียน  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  วัด ท่าขนุน  ตำบล ท่าขนุน  อำเภอ
ทองผาภูมิ  จังหวัด  กาญจนบุรี
สำเร็จเปรียญธรรม ประโยคหนึ่ง - สอง พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักเรียน คณะจังหวัดนครปฐม วัด พระปฐมเจดีย์ ตำบล ถนนขาด
อำเภอ เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม
สำเร็จเปรียญธรรม ประโยคสาม พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักเรียน คณะจังหวัดนครปฐม วัด พระปฐมเจดีย์ ตำบล ถนนขาด อำเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม
สำเร็จเปรียญธรรม ประโยคสี่ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักเรียน วัดท่าขนุน วัด ท่าขนุน ตำบล ท่าขนุน อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2551
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 4 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2563

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2547
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช