เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8602 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9148 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7428 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมหาอินทรปกรณ์ ตรีไวทยานนท์

ฉายา
ฐิตสุโภ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
44 ปี

E-mail
-

Line ID
imjokemaster

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นพระวิปัสสนาจารย์

ตำแหน่ง

เป็นเลขานุการเจ้าคณะตำบลลิ่นถิ่น เขต ๒

จำนวนเข้าดู : 345

ปรับปรุงล่าสุด : 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 10:11:56

ข้อมูลเมื่อ : 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 15:27:15

 
 
 
 

ประวัติ


ชื่อ พระมหาอินทรปกรณ์ ฉายา ฐิตสุโภ  สังกัด   มหานิกาย  
ชื่อเดิม  อินทรปกรณ์   นามสกุล ตรีไวทยานนท์  หมู่โลหิต  โอ   ตำหนิ   รอยสักที่หลัง
วัด  ท่าขนุน  เลขรหัสประจำบ้าน  ๗๑๐๗ – ๐๐๑๓๒๐ – ๐  เลขที่  ๒๓๕  หมู่ที่  ๑  ตำบล  ท่าขนุน   อำเภอ  ทองผาภูมิ 
จังหวัด  กาญจนบุรี  ๗๑ - ๑๘๐
เกิดวันที่  ๒๖  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๒๑  ณ บ้าน  บ้านศรีผไทราษฏ์  เลขที่  ๕๐/๑  หมู่ที่  ๑๖  ตำบล  กู่  อำเภอ
ปรางค์กู่  จังหวัด  ศรีสะเกษ  รหัสไปรษณีย์  ๓๓๑๗๐  เชื้อชาติ  ไทย  สัญชาติ  ไทย  ศาสนา  พุทธ
นามบิดา  นายนิลรัตน์    นามมารดา   นางศิวพร   
 
บรรพชาอุปสมบท
บรรพชาที่  วัดท่าขนุน  ตำบล  ท่าขนุน  อำเภอ  ทองผาภูมิ  จังหวัด  กาญจนบุรี
เมื่อวันที่ ๒๔  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ โดยมี พระครูวิลาศกาญจนธรรม  ฉายา  สุธมฺมปญฺโญ วัด  ท่าขนุน  ตำบล  ท่าขนุน  อำเภอ  ทองผาภูมิ   จังหวัด  กาญจนบุรี  เป็นพระปัพพัชชาจารย์
อุปสมบทที่  วัดท่าขนุน  ตำบล  ท่าขนุน  อำเภอ  ทองผาภูมิ  จังหวัด  กาญจนบุรี
เมื่อวันที่ ๒๔  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  โดยมี พระครูสุจิณบุญกาญจน์  ฉายา จนฺทปุณฺโณ  วัด  ท่ามะเดื่อ  ตำบล  ห้วยเขย่ง  อำเภอ  ทองผาภูมิ   จังหวัด  กาญจนบุรี  เป็นพระอุปัชฌาย์
โดยมี พระครูวิลาศกาญจนธรรม  ฉายา  สุธมฺมปญฺโญ วัด  ท่าขนุน  ตำบล  ท่าขนุน  อำเภอ  ทองผาภูมิ   จังหวัด  กาญจนบุรี  เป็นพระกรรมวาจาจารย์                  
โดยมี  พระครูสังฆรักษ์วิฑูรย์  ฉายา  จนฺทวํโส  วัด ท่าขนุน  ตำบล  ท่าขนุน  อำเภอ  ทองผาภูมิ   จังหวัด  กาญจนบุรี  เป็นพระอนุสาวนาจารย์
หนังสือสุทธิเลขที่ ๗/๒๕๕๗  
สังกัดวัด ท่าขนุน  ตำบล  ท่าขนุน  อำเภอ  ทองผาภูมิ   จังหวัด  กาญจนบุรี  รหัสไปรษณีย์  ๗๑๑๘๐
 
วิทยฐานะ 
- การศึกษาสามัญ 
สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท   คณะ พุทธศาสตร์   สาขา  วิปัสสนาภาวนา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๙ สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  หมู่ถนน พหลโยธิน  ตำบล ลำไทร  อำเภอ วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี  คณะ  บริหารธุรกิจ  สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘  สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  เลขที่  ๑๑๙  ถนน กล้วยน้ำไท  แขวง พระโขนง  เขต คลองเตย จังหวัด  กรุงเทพมหานคร
สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๒ สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หมู่ถนน พหลโยธิน  ตำบล ลำไทร  อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรครูพระสอนศีลธรรม (ป.สศ.) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๒ สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หมู่ถนน พหลโยธิน  ตำบล ลำไทร  อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
  
- การศึกษาพระปริยัติธรรม 
สำเร็จนักธรรมชั้น  เอก  เมื่อ พ.ศ.  ๒๕๕๗  สำนักเรียน  คณะจังหวัดกาญจนบุรี  วัด ท่าขนุน  ตำบล ท่าขนุน  อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด  กาญจนบุรี 
สำเร็จเปรียญธรรม  ๔  ประโยค  เมื่อ พ.ศ.  ๒๕๖๕  สำนักเรียน  วัดท่าขนุน  วัด ท่าขนุน  ตำบล ท่าขนุน  อำเภอ ทองผาภูมิ จังหวัด  กาญจนบุรี

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2558
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 4 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2565

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย