เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8599 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9145 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7425 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระปลัดอาทิตย์ รัตนโสภา

ฉายา
ชุตินฺธโร

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
42 ปี

E-mail
p.athit.c@gmail.com

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม

ตำแหน่ง

เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าขนุน

จำนวนเข้าดู : 191

ปรับปรุงล่าสุด : 31 มกราคม พ.ศ. 2565 16:59:09

ข้อมูลเมื่อ : 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 13:22:17

 
 
 
 

ประวัติ


ชื่อ พระปลัดอาทิตย์ ฉายา ชุตินฺธโร  สังกัด มหานิกาย  
ชื่อเดิม อาทิตย์  นามสกุล รัตนโสภา  หมู่โลหิต  โอ   ตำหนิ   แผลเป็นที่กลางหน้าผาก
วัด  ท่าขนุน  เลขรหัสประจำบ้าน  ๗๑๐๗ – ๐๐๑๓๒๐ – ๐  เลขที่  ๒๓๕  หมู่ที่ ๑ ตำบล  ท่าขนุน   อำเภอ  ทองผาภูมิ   
จังหวัด  กาญจนบุรี  ๗๑ - ๑๘๐
เกิดวันที่  ๒๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๓  ณ บ้าน  สามแยก  เลขที่  ๗๙  หมู่ที่  ๑  ตำบล  สามแยก  อำเภอ  เลิงนกทา  
จังหวัด
 ยโสธร  รหัสไปรษณีย์  ๓๕ – ๑๒๐  เชื้อชาติ  ไทย  สัญชาติ  ไทย  ศาสนา  พุทธ
นามบิดา  สันต์   นามมารดา   นางดวงเดือน     
 
บรรพชาอุปสมบท
บรรพชาที่  วัดท่าขนุน  ตำบล  ท่าขนุน  อำเภอ  ทองผาภูมิ  จังหวัด  กาญจนบุรี
เมื่อวันที่ ๒๘  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ โดยมี พระครูสุจิณบุญกาญจน์  ฉายา  จนฺทปุณฺโณ วัด  ท่ามะเดื่อ  ตำบล  ห้วยเขย่ง 
อำเภอ  ทองผาภูมิ   จังหวัด  กาญจนบุรี  เป็นพระปัพพัชชาจารย์
อุปสมบทที่  วัดท่าขนุน ตำบล  ท่าขนุน  อำเภอ  ทองผาภูมิ  จังหวัด  กาญจนบุรี
เมื่อวันที่ ๒๘  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๒  โดยมี พระครูสุจิณบุญกาญจน์ ฉายา จนฺทปุณฺโณ วัด  ท่ามะเดื่อ  ตำบล  ห้วยเขย่ง 
อำเภอ  ทองผาภูมิ  จังหวัด  กาญจนบุรี  เป็นพระอุปัชฌาย์
โดยมี พระครูธรรมธรเล็ก สุธมฺมปญฺโญ วัด ท่าขนุน ตำบล ท่าขนุน อำเภอ ทองผาภูมิ  จังหวัด  กาญจนบุรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ (สมณศักดิ์ล่าสุดที่ พระครูวิลาศกาญจนธรรม)
โดยมี  พระครูใบฎีกาน้อย จนฺทวํโส  วัด ท่าขนุน ตำบล ท่าขนุน  อำเภอ ทองผาภูมิ  จังหวัด  กาญจนบุรี  เป็นพระอนุสาวนาจารย์ (สมณศักดิ์ล่าสุดที่ พระครูสังฆรักษ์)
หนังสือสุทธิเลขที่ ๓๕/๒๕๕๒
                          
 วิทยฐานะ
 - การศึกษาสามัญ
สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๑ สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการขยายห้องเรียนคณะพุทธศาสตร์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม ที่อยู่ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  ตำบล บ้านใต้  อำเภอ เมือง จังหวัด กาญจนบุรี
 
- การศึกษาพระปริยัติธรรม
 สำเร็จนักธรรมชั้น  เอก  เมื่อ พ.ศ.  ๒๕๕๕  สำนักเรียน  วัดท่าขนุน  วัด ท่าขนุน  ตำบล ท่าขนุน  อำเภอ ทองผาภูมิ  จังหวัด  กาญจนบุรี
 
ตำแหน่งด้านการปกครอง
   พ.ศ.      ๒๕๕๙             เป็น  พระกรรมวาจาจารย์
   พ.ศ.      ๒๕๖๑             เป็น  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าขนุน
   พ.ศ.      ๒๕๖๒             เป็น  เจ้าอาวาสวัดห้วยปากคอก
   พ.ศ.      ๒๕๖๔             เป็น  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าขนุน
       
 ตำแหน่งด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
   พ.ศ.      ๒๕๖๐            เป็น  พระนักเทศน์
 
ตำแหน่งด้านการศึกษา
   พ.ศ.      ๒๕๖๑            ตำแหน่ง  ครูสอนพระปริยัติธรรมวัดท่าขนุน

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระปลัด
ได้รับ พ.ศ. 2557

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2555

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย