เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระมหาสุนทร เทียมมูล

ฉายา
สุนฺทรเมธี

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
29 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
Suntorn Tiemmool

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนบาลี
เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เป็นพระจริยานิเทศก์

ตำแหน่ง

เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสสวนหงส์

จำนวนเข้าดู : 202

ปรับปรุงล่าสุด : 30 มกราคม พ.ศ. 2565 13:44:28

ข้อมูลเมื่อ : 24 ตุลาคม พ.ศ. 2564 13:38:00

 
 
 
 

ประวัติ

๑.  ชื่อ พระมหาสุนทร   ฉายา สุนฺทรเมธี  อายุ ๒๖  ปี  พรรษา ๖      
ป.ธ. ๘     น.ธ. เอก    วัด สวนหงส์     ตำบล  บางปลาม้า    
อำเภอ  บางปลาม้า    จังหวัด  สุพรรณบุรี
๒.  สถานะเดิม  ชื่อ สุนทร นามสกุล เทียมมูล 
เกิดวันที่เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๓๖              
นามบิดา นายบุดดี   นามสกุล เทียมมูล          
นามมารดา  นางสำราญ    นามสกุล  เทียมมูล
บ้านเลขที่ ๖  หมู่ที่ ๘  ตำบล  บางปลาม้า
อำเภอ  บางปลาม้า    จังหวัด  สุพรรณบุรี   
๓.  บรรพชา เมื่อวันที่  ๑๐  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙                                                                         
ณ วัด สวนหงส์     ตำบล  บางปลาม้า    
อำเภอ  บางปลาม้า    จังหวัด  สุพรรณบุรี           
นามพระอุปัชฌาย์  พระครูโกศลธรรมานุสิฐ        
วัด สวนหงส์    ตำบล  บางปลาม้า               
อำเภอ  บางปลาม้า     จังหวัด  สุพรรณบุรี
๔.  อุปสมบท เมื่อวันที่  ๖  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗                                                                         
ณ พัทธสีมา วัด เสื่องข้าว   ตำบล  เสื่องข้าว     
อำเภอ  ศรีรัตนะ        จังหวัด  ศรีสะเกษ            
นามพระอุปัชฌาย์  พระราชกิตติรังษี 
วัด เจียงอีศรีมงคลวราราม     ตำบล  เมืองใต้           
อำเภอ  เมือง     จังหวัด  ศรีสะเกษ                                                                       
นามพระกรรมวาจาจารย์     พระครูโกศลธรรมานุสิฐ       
วัด สวนหงส์    ตำบล  บางปลาม้า
อำเภอ  บางปลาม้า จังหวัด  สุพรรณบุรี                                                         
นามพระอนุสาวนาจารย์ พระครูศรีรัตนาภิรักษ์          
วัด เกียรติแก้วสามัคคี  ตำบล  ศรีแก้ว
อำเภอ  ศรีรัตนะ        จังหวัด  ศรีสะเกษ
๕.  วิทยฐานะ                                                                                                                                        
๑)  
พ.ศ.๒๕๔๙  สำเร็จ ชั้น ป.๖    จากโรงเรียน บ้านจานบัว 
อำเภอ ศรีรัตนะ จังหวัด ศรีสะเกษ                    
๒)  
พ.ศ.๒๕๕๑  สอบได้ น.ธ. เอก  สำนักเรียน วัดสวนหงส์
อำเภอ บางปลาม้า จังหวัด สุพรรณบุรี
๓)   พ.ศ.๒๕๖๐  สอบได้ ป.ธ. ๘               
สำนักเรียน วัดสวนหงส์ อำเภอ บางปลาม้า จังหวัด สุพรรณบุรี
๔)   การศึกษาพิเศษ 
พ.ศ.๒๕๕๙  ผ่านอบรมครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จากกองบาลีสนามหลวง
๕)   ๕-๖ กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๒    ผ่านการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระจริยานิเทศก์                                 
        ประจำปี ๒๕๖๒  ที่ จ.พิษณุโลก  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา                                   
         วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
๖.  งานปกครอง                                                                                                               
พ.ศ.๒๕๕๙  มีพระภิกกษุ    ๒๐ รูป   สามเณร ๒๘ รูป ศิษย์วัด ๒ คน                                       
พ.ศ.๒๕๖๐  มีพระภิกกษุ    ๒๒ รูป   สามเณร ๓๑ รูป ศิษย์วัด ๒ คน                                           
พ.ศ.๒๕๖๑  มีพระภิกกษุ    ๒๘ รูป   สามเณร ๓๑ รูป ศิษย์วัด ๒ คน                                           
พ.ศ.๒๕๖๒  มีพระภิกกษุ    ๓๕ รูป   สามเณร ๓๕ รูป ศิษย์วัด ๓ คน
๗.  งานการศาสนศึกษา                                                                                                                                        
๑)  
พ.ศ.๒๕๕๙  เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี 
ประจำสำนักศาสนศึกษา วัดสวนหงส์                    
๒)  
พ.ศ.๒๕๕๙  น.ธ. ตรี            
สมัครสอบ   ๗ รูป     คงสอบ    ๗ รูป     สอบได้    ๗ รูป
น.ธ. โท            
สมัครสอบ   ๘ รูป     คงสอบ    ๘ รูป     สอบได้    ๖ รูป                                 
น.ธ. เอก           
สมัครสอบ   ๕ รูป     คงสอบ    ๕ รูป     สอบได้    ๔ รูป                
ชั้น ป.ธ. ๑-๒    สมัครสอบ ๑๔ รูป     คงสอบ  ๑๔ รูป     สอบได้    ๙ รูป         
ชั้น ป.ธ. ๓       สมัครสอบ   ๗ รูป     คงสอบ  ๑๔ รูป    สอบได้    ๓ รูป                
ชั้น ป.ธ. ๔       สมัครสอบ   ๗ รูป     คงสอบ  ๑๔ รูป     สอบได้    ๗ รูป                
ชั้น ป.ธ. ๕       สมัครสอบ   ๘ รูป     คงสอบ  ๑๔ รูป     สอบได้    ๗ รูป               
ชั้น ป.ธ. ๖       สมัครสอบ   ๑ รูป     คงสอบ  ๑๔ รูป    สอบได้     - รูป                
ชั้น ป.ธ. ๗       สมัครสอบ   ๑ รูป     คงสอบ  ๑๔ รูป    สอบได้     - รูป               
 ชั้น ป.ธ. ๘       สมัครสอบ   ๕ รูป     คงสอบ  ๑๔ รูป    สอบได้     - รูป                
พ.ศ.๒๕๖๐    น.ธ. ตรี          
สมัครสอบ ๑๓ รูป     คงสอบ  ๑๓ รูป     สอบได้  ๑๒ รูป
น.ธ. โท            
สมัครสอบ   ๙ รูป     คงสอบ    ๙ รูป     สอบได้    ๙ รูป                                 
น.ธ. เอก           
สมัครสอบ ๑๑ รูป     คงสอบ ๑๑ รูป      สอบได้    ๗ รูป                
ชั้น ป.ธ. ๑-๒    สมัครสอบ  ๑๓ รูป    คงสอบ  ๑๓ รูป    สอบได้     ๖ รูป         
ชั้น ป.ธ. ๓       สมัครสอบ  ๑๒ รูป    คงสอบ  ๑๑ รูป    สอบได้   ๑๐ รูป                
ชั้น ป.ธ. ๔       สมัครสอบ   ๓ รูป     คงสอบ    ๓ รูป    สอบได้     ๒ รูป                
ชั้น ป.ธ. ๕       สมัครสอบ   ๙ รูป     คงสอบ    ๙ รูป    สอบได้     ๗ รูป               
ชั้น ป.ธ. ๖       สมัครสอบ   ๗ รูป     คงสอบ    ๗ รูป    สอบได้     ๔ รูป                
ชั้น ป.ธ. ๗       สมัครสอบ   ๑ รูป     คงสอบ    ๑ รูป     สอบได้     - รูป               
ชั้น ป.ธ. ๘       สมัครสอบ   ๕ รูป     คงสอบ    ๕ รูป     สอบได้    ๑ รูป                
พ.ศ.๒๕๖๑   น.ธ. ตรี         
สมัครสอบ  ๑๒ รูป    คงสอบ  ๑๒ รูป     สอบได้  ๑๑ รูป
น.ธ. โท           
สมัครสอบ  ๑๐ รูป    คงสอบ  ๑๐ รูป     สอบได้    ๙ รูป                                 
น.ธ. เอก          
สมัครสอบ    ๙ รูป    คงสอบ    ๙ รูป     สอบได้    ๗ รูป                
ชั้น ป.ธ. ๑-๒    สมัครสอบ ๑๕ รูป     คงสอบ  ๑๕ รูป    สอบได้    ๘ รูป         
ชั้น ป.ธ. ๓       สมัครสอบ   ๙ รูป     คงสอบ    ๙ รูป    สอบได้    ๕ รูป                
ชั้น ป.ธ. ๔       สมัครสอบ   ๗ รูป     คงสอบ    ๗ รูป    สอบได้    ๔ รูป                
ชั้น ป.ธ. ๕       สมัครสอบ   ๓ รูป     คงสอบ    ๓ รูป    สอบได้    ๒ รูป               
ชั้น ป.ธ. ๖       สมัครสอบ ๑๐ รูป     คงสอบ  ๑๐ รูป    สอบได้    ๙ รูป                
ชั้น ป.ธ. ๗       สมัครสอบ   ๔ รูป     คงสอบ    ๔ รูป    สอบได้    ๒ รูป               
ชั้น ป.ธ. ๘       สมัครสอบ   ๔ รูป     คงสอบ    ๔ รูป    สอบได้    ๑ รูป
ชั้น ป.ธ. ๙       สมัครสอบ   ๑ รูป     คงสอบ    ๑ รูป    สอบได้     - รูป        
พ.ศ.๒๕๖๒   น.ธ. ตรี               
สมัครสอบ   ๖ รูป     คงสอบ    ๖ รูป     สอบได้  (รอผล)
น.ธ. โท         
สมัครสอบ  ๑๓ รูป    คงสอบ  ๑๓ รูป     สอบได้  (รอผล)                                 
น.ธ. เอก        
สมัครสอบ    ๗ รูป    คงสอบ    ๗ รูป     สอบได้  (รอผล)                               
ชั้น ป.ธ. ๑-๒    สมัครสอบ ๒๓ รูป     คงสอบ  ๒๓ รูป    สอบได้  (รอผล)         
ชั้น ป.ธ. ๓       สมัครสอบ ๑๑ รูป     คงสอบ  ๑๑ รูป    สอบได้  (รอผล)                
ชั้น ป.ธ. ๔       สมัครสอบ   ๘ รูป     คงสอบ    ๘ รูป    สอบได้  (รอผล)                
ชั้น ป.ธ. ๕       สมัครสอบ   ๓ รูป     คงสอบ    ๓ รูป    สอบได้  (รอผล)               
ชั้น ป.ธ. ๖       สมัครสอบ   ๕ รูป     คงสอบ    ๕ รูป    สอบได้  (รอผล)
ชั้น ป.ธ. ๗       สมัครสอบ   ๓ รูป     คงสอบ    ๓ รูป    สอบได้  (รอผล)
ชั้น ป.ธ. ๘       สมัครสอบ ๑๐ รูป     คงสอบ  ๑๐ รูป     สอบได้  (รอผล)
ชั้น ป.ธ. ๙       สมัครสอบ   ๒ รูป     คงสอบ    ๒ รูป    สอบได้  (รอผล)
๓)   ปัจจุบัน  พ.ศ.๒๕๖๒  เป็นอาจารย์สอนบาลี ชั้นประโยค ป.ธ. ๑-๒ สำนักเรียนวัดสวนหงส์
๘.  งานพิเศษ
พ.ศ.๒๕๕๙  เป็นกรรมการอบรมนักธรรมก่อนสอบสนามหลวง  ประจำอำเภอบางปลาม้า                                        
พ.ศ.๒๕๕๙  เป็นกรรมการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง  ประจำคณะสงฆ์ภาค ๑๔                                           
พ.ศ.๒๕๖๐  เป็นกรรมการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง  ประจำคณะสงฆ์ภาค ๑๔                                        
พ.ศ.๒๕๖๑  เป็นกรรมการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง  ประจำคณะสงฆ์ภาค ๑๔                                           
๙.  สมณศักดิ์
พ.ศ.๒๕๖๐  สอบผ่าน เปรียญธรรม  ๘ ประโยค สำนักเรียน วัดสวนหงส์ จังหวัด สุพรรณบุรี                                     
 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมตรี ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2549
นักธรรมโท ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2550
นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2551
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 1-2 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2551
เปรียญธรรม 3 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2552
เปรียญธรรม 4 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2553
เปรียญธรรม 5 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2554
เปรียญธรรม 6 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2555
เปรียญธรรม 7 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2556
เปรียญธรรม 8 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2560