เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8549 รูป
สามเณร
325 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9091 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7377 รูป
ลาสิกขา
28 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูศรีรัตนาภิวัฒน์ พลายแก้ว

ฉายา
รตนเมธี

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
53 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
https://www.facebook.com/thawee.plaikaew

คุณสมบัติ

เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาส
เป็นรองเจ้าคณะจังหวัด

จำนวนเข้าดู : 823

ปรับปรุงล่าสุด : 5 มีนาคม พ.ศ. 2565 10:28:31

ข้อมูลเมื่อ : 3 ตุลาคม พ.ศ. 2564 15:21:04

 
 
 
 

ประวัติ

.ชื่อ
พระครูศรีรัตนาภิวัฒน์ ฉายา รตนเมธี อายุ ๕๒ พรรษา ๓๑
วิทยฐานะ ป.ธ.๖, น.ธ.เอก, บธ.บ., รป.ม. วัดพระลอย ตำบลรั้วใหญ่
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
๑.รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
๒.เจ้าอาวาสวัดพระลอย
.สถานะเดิม                                               
ชื่อ ทวี นามสกุล พลายแก้ว เกิด ๔ ฯ ๑๑ ค่ำ ปีระกา
ตรงกับวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๒ บิดาชื่อ นายประจง  พลายแก้ว
มารดาชื่อ นางวัฒนา  พลายแก้ว บ้านเลขที่ ๓๘๐ หมู่ที่ ๓
ตำบลสนามคลี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
.บรรพชา
วัน ๑ ฯ ๗ ค่ำ ปีมะแม ตรงกับวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๙
วัดปราสาททอง ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
พระอุปัชฌาย์  พระครูภาวนาวิกรม วัดปราสาททอง
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
.อุปสมบท 
วัน ๑ ฯ ๕ ค่ำ ปีเถาะ วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๔
วัดปราสาททอง ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
พระอุปัชฌาย์  พระครูภาวนาวิกรม  วัดปราสาททอง
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
พระกรรมวาจาจารย์  พระธรรมธรสุนทร  ฐิตกาโม  วัดปราสาททอง
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
พระอนุสาวนาจารย์  พระครูศรีปริยัตยานุศาสก์  วัดปราสาททอง
ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
.วิทยฐานะ
๑.พ.ศ.๒๕๒๔          สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียน  บ้านหนองขาม อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
๒.พ.ศ.๒๕๒๗          สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนเกาะโพธิ์  ถ้วยงามวิทยา อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
๓.พ.ศ.๒๕๓๑          สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดปราสาททอง  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
๔.พ.ศ.๒๕๓๗          สอบไล่ได้ชั้นประโยค ป.ธ.๖ สำนักศาสนศึกษา  วัดปราสาททอง คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
๕.พ.ศ.๒๕๕๘           จบปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี
๖.พ.ศ.๒๕๖๐            จบปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยปทุมธานี
๗.มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และการก่อสร้าง
.งานการปกครอง
๑.พ.ศ.๒๕๓๔ - พ.ศ.๒๕๓๗
เป็นผู้ช่วยงานในหน้าที่เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
๒.พ.ศ.๒๕๓๗          ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี
๓.พ.ศ.๒๕๓๙          เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปราสาททอง ฝ่ายการศึกษา
๔.พ.ศ.๒๕๔๐           เป็นพระกรรมวาจาจารย์
๕.พ.ศ.๒๕๔๑           เป็นเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
๖.พ.ศ.๒๕๔๒           เป็นเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
๗.พ.ศ.๒๕๔๕          เป็นเจ้าคณะตำบลดอนโพธิ์ทอง
๘.พ.ศ.๒๕๔๗          เป็นเจ้าคณะตำบลท่าพี่เลี้ยง
๙.พ.ศ.๒๕๔๙          เป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
๑๐.พ.ศ.๒๕๕๑         เป็นพระอุปัชฌาย์
๑๑.พ.ศ.๒๕๕๓        เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระลอย
๑๒.พ.ศ.๒๕๕๔        เป็นเจ้าอาวาสวัดพระลอย
๑๓.พ.ศ.๒๕๖๐         พระภิกษุ ๑๕ รูป  สามเณร - รูป  ศิษย์ ๓ คน
๑๔.พ.ศ.๒๕๖๑         พระภิกษุ ๑๔ รูป  สามเณร - รูป  ศิษย์ ๒ คน
๑๕.พ.ศ.๒๕๖๒         พระภิกษุ ๑๒ รูป  สามเณร - รูป  ศิษย์ ๒ คน
๑๖.พ.ศ.๒๕๖๓         พระภิกษุ ๑๓ รูป  สามเณร - รูป  ศิษย์ ๒ คน
๑๗.พ.ศ.๒๕๖๔        พระภิกษุ ๑๔ รูป  สามเณร - รูป  ศิษย์ ๒ คน
๑๘.มีการทำวัตรเช้า - เย็น ทุกวัน ตลอดปี
๑๙.มีการทำอุโบสถกรรม สวดพระปาติโมกข์ ตลอดปี มีพระภิกษุสวด
     ปาติโมกข์ได้ ๑ รูป
๒๐.มีระเบียบการปกครองวัด ตามพระธรรมวินัย พระราชบัญญัติคณะสงฆ์
      กฎมหาเถรสมาคม
๒๑.มีการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม แผนกบาลี แผนกอภิธรรม
๒๒.พ.ศ.๒๕๓๗ - พ.ศ.๒๕๔๗ ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าคณะจังหวัด ให้เป็น
      คณะทำงานคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี
๗.งานการศึกษา
๑.พ.ศ.๒๕๓๒                     เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ประจำสำนักศาสนศึกษาวัดปราสาททอง จังหวัดสุพรรณบุรีจนถึงปัจจุบัน
๒.พ.ศ.๒๕๓๔ - พ.ศ.๒๕๔๘ เป็นกรรมการตรวจประโยคธรรมชั้นนวกภูมิ
๓.พ.ศ.๒๕๓๗ – พ.ศ.๒๕๔๙  เป็นกรรมการคุมสอบบาลีสนามหลวง ประจำเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ สนามสอบจังหวัดสุพรรณบุรี
๔.พ.ศ.๒๕๓๗                     เป็นกรรมการตรวจประโยคธรรมสนามหลวง จนถึงปัจจุบัน
๕.พ.ศ.๒๕๓๗                     เป็นวิทยากรอบรมนักเรียนก่อนสอบบาลี ณ วัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐม จนถึงปัจจุบัน
๖.พ.ศ.๒๕๓๗                     เป็นเลขานุการสำนักศาสนศึกษาวัดปราสาททอง
๗.พ.ศ.๒๕๓๗ – พ.ศ.๒๕๔๙  เป็นหัวหน้ากองเลขานุการสอบธรรมสนามหลวงสนามสอบอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
๘.พ.ศ.๒๕๓๙                     เป็นกรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ๑-๒ ณ วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร
๙.พ.ศ.๒๕๔๒                     เป็นอาจารย์ใหญ่สำนักศาสนศึกษา แผนกธรรม แผนกบาลีวัดปราสาททอง
๑๐.พ.ศ.๒๕๕๐                    เป็นรองประธานสอบธรรมสนามหลวง สนามสอบจังหวัดสุพรรณบุรี ณ วัดปราสาททอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
๑๑.พ.ศ.๒๕๕๔                   เป็นเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดพระลอย
๑๒.พ.ศ.๒๕๖๑                   เป็นเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๒.พ.ศ.๒๕๖๕                   เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
มีนักเรียนภายในสำนักศาสนศึกษาวัดพระลอย สมัครสอบและสอบได้ ดังนี้
๑๑.พ.ศ.๒๕๕๙
แผนกธรรม
นักธรรมชั้นตรี  สมัครสอบ - รูป  สอบได้ - รูป  สอบตก - รูป
นักธรรมชั้นโท  สมัครสอบ ๒ รูป  สอบได้ ๒ รูป  สอบตก - รูป
นักธรรมชั้นเอก  สมัครสอบ ๑ รูป  สอบได้ ๑ รูป  สอบตก – รูป
ธรรมศึกษาชั้นตรี  สมัครสอบ ๔๕ คน  สอบได้ ๓๙ คน สอบตก ๖ คน
ธรรมศึกษาชั้นโท  สมัครสอบ ๘๐ คน  สอบได้ ๗๓ คน สอบตก ๗ คน
ธรรมศึกษาชั้นเอก  สมัครสอบ ๗๘ คน  สอบได้ ๗๘ คน สอบตก - คน
 
๑๒.พ.ศ.๒๕๖๐
แผนกธรรม
นักธรรมชั้นตรี  สมัครสอบ ๔ รูป  สอบได้ ๔ รูป  สอบตก - รูป
นักธรรมชั้นโท  สมัครสอบ - รูป  สอบได้ - รูป  สอบตก - รูป
นักธรรมชั้นเอก  สมัครสอบ ๒ รูป  สอบได้ ๒ รูป  สอบตก - รูป
ธรรมศึกษาชั้นตรี  สมัครสอบ ๔๐ คน  สอบได้ ๓๑ คน สอบตก ๙ คน
ธรรมศึกษาชั้นโท  สมัครสอบ ๖๐ คน  สอบได้ ๕๓ คน สอบตก ๗ คน
ธรรมศึกษาชั้นเอก  สมัครสอบ ๔ คน  สอบได้ ๒ คน  สอบตก ๒ คน
๑๓.พ.ศ.๒๕๖๑
แผนกธรรม
นักธรรมชั้นตรี  สมัครสอบ - รูป  สอบได้ - รูป  สอบตก - รูป
นักธรรมชั้นโท  สมัครสอบ ๑ รูป  สอบได้ ๑ รูป  สอบตก - รูป
นักธรรมชั้นเอก  สมัครสอบ ๒ รูป  สอบได้ ๒ รูป  สอบตก – รูป
ธรรมศึกษาชั้นตรี  สมัครสอบ ๔๕ คน  สอบได้ ๓๕ คน สอบตก ๑๐ คน
ธรรมศึกษาชั้นโท  สมัครสอบ ๖๐ คน  สอบได้ ๕๓ คน  สอบตก ๗ คน
ธรรมศึกษาชั้นเอก  สมัครสอบ ๑๕ คน  สอบได้ ๑๑ คน สอบตก ๔ คน
๑๔.พ.ศ.๒๕๖๒
แผนกธรรม
นักธรรมชั้นตรี  สมัครสอบ ๓ รูป  สอบได้ ๓ รูป  สอบตก ๓ รูป
นักธรรมชั้นโท  สมัครสอบ - รูป  สอบได้ - รูป  สอบตก - รูป
นักธรรมชั้นเอก  สมัครสอบ ๑ รูป  สอบได้ ๑ รูป  สอบตก - รูป
ธรรมศึกษาชั้นตรี  สมัครสอบ ๔๐ คน  สอบได้ ๓๐ คน สอบตก ๑๐ คน
ธรรมศึกษาชั้นโท  สมัครสอบ ๑๕ คน  สอบได้ ๘ คน สอบตก ๗ คน
ธรรมศึกษาชั้นเอก  สมัครสอบ ๓๐ คน  สอบได้ ๒๗ คน สอบตก ๓ คน
๑๕.พ.ศ.๒๕๖๓
แผนกธรรม
นักธรรมชั้นตรี  สมัครสอบ ๒ รูป  สอบได้ ๒ รูป  สอบตก - รูป
นักธรรมชั้นโท  สมัครสอบ - รูป  สอบได้ - รูป  สอบตก - รูป
นักธรรมชั้นเอก  สมัครสอบ ๒ รูป  สอบได้ - รูป  สอบตก ๒ รูป
ธรรมศึกษาชั้นตรี  สมัครสอบ ๖๖ คน  สอบได้ ๖๑ คน สอบตก ๕ คน
ธรรมศึกษาชั้นโท  สมัครสอบ ๓๓ คน  สอบได้ - คน  สอบตก ๓๓ คน
ธรรมศึกษาชั้นเอก  สมัครสอบ ๑๖ คน  สอบได้ - คน  สอบตก - คน
 
วิธีส่งเสริมการศึกษา
๑.จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนให้อย่างมิขาดตกบกพร่อง
๒.มอบรางวัลให้แก่ผู้สอบได้ตามสมควร
๓.เป็นธุระจัดหาที่พักอาศัย ทุนการศึกษา แก่ผู้ที่ต้องการจะเข้ามาศึกษาต่อ
   กรุงเทพมหานคร
๘.งานการศึกษาสงเคราะห์
ตั้งทุน / เพิ่มทุนการศึกษา
.พ.ศ.๒๕๕๓           ตั้งทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาวัดพระลอย ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ชื่อบัญชี ทุนมูลนิธิเด็ก
ชั้นประถม วัดพระลอยบัญชีเลขที่ ๓๐๐๑๔๔๐๗๘๕๙๓
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
          สาขาสุพรรณบุรี ประเภทฝากประจำ เป็นจำนวนเงิน        ๔๐,๕๑๑ บาท  (สี่หมื่นห้าร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน)
.พ.ศ.๒๕๕๓          ตั้งทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาวัดพระลอย
                             ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
                             ชื่อบัญชี ทุนมูลนิธิเด็กชั้นมัธยม วัดพระลอย
                             บัญชีเลขที่ ๓๐๐๑๔๔๐๗๘๖๐๘
                             ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
                              สาขาสุพรรณบุรี ประเภทฝากประจำ
                           เป็นจำนวนเงิน   ๔๐,๕๑๑ บาท  (สี่หมื่นห้าร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน)
                            รวมเป็นจำนวนเงิน  ๘๑,๐๒๒  บาท (แปดหมื่นยี่สิบสองบาทถ้วน)
แจกทุนการศึกษา
๑.พ.ศ.๒๕๕๘           แจกทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นประถมศึกษา จำนวน ๔๕
                             ทุน เป็นเงิน ๒๒,๕๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาท                                         ถ้วน)
๒.พ.ศ.๒๕๕๘           แจกทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จำนวน ๔๙
                             ทุน เป็นเงิน ๕๑,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๓.พ.ศ.๒๕๕๘           แจกทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นอุดมศึกษา จำนวน ๑๔ ทุน
                             เป็นเงิน ๕๘,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔.พ.ศ.๒๕๕๙           แจกทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นประถมศึกษา จำนวน ๔๕
                             ทุน เป็นเงิน ๒๒,๕๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาท                                         ถ้วน)
๕.พ.ศ.๒๕๕๙           แจกทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จำนวน ๔๙
                             ทุน เป็นเงิน ๕๑,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๖.พ.ศ.๒๕๕๙           แจกทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นอุดมศึกษา จำนวน ๒ ทุน
                             เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
๗.พ.ศ.๒๕๖๐           แจกทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นประถมศึกษา จำนวน ๗๘
                             ทุน เป็นเงิน ๓๙,๐๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๘.พ.ศ.๒๕๖๐           แจกทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จำนวน ๔๘
                             ทุน เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๙.พ.ศ.๒๕๖๐           แจกทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นอุดมศึกษา จำนวน ๙ ทุน
                             เป็นเงิน ๓๗,๐๐๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๑๐.พ.ศ.๒๕๖๑         แจกทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นประถมศึกษา จำนวน ๖๒
                             ทุน เป็นเงิน ๓๑,๐๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๑๑.พ.ศ.๒๕๖๑         แจกทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จำนวน ๕๒
                             ทุน เป็นเงิน ๕๒,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๑๒.พ.ศ.๒๕๖๑         แจกทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นอุดมศึกษา จำนวน ๗ ทุน
                             เป็นเงิน ๓๑,๐๐๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๑๓.พ.ศ.๒๕๖๒        แจกทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นประถมศึกษา จำนวน ๒๐
                             ทุน เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
๑๔.พ.ศ.๒๕๖๒        แจกทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จำนวน ๒๒
                             ทุน เป็นเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๑๕.พ.ศ.๒๕๖๒         แจกทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นอุดมศึกษา จำนวน ๑๔ ทุน
                             เป็นเงิน ๕๘,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๑๖.พ.ศ.๒๕๖๓         แจกทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นประถมศึกษา จำนวน ๘๑
                             ทุน เป็นเงิน ๔๐,๕๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
๑๗.พ.ศ.๒๕๖๓        แจกทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จำนวน ๓๔
                             ทุน เป็นเงิน ๓๔,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๑๘.พ.ศ.๒๕๖๓         แจกทุนสงเคราะห์นักเรียนชั้นอุดมศึกษา จำนวน ๑๔ ทุน
                             เป็นเงิน ๕๘,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
                                รวมเป็นจำนวนเงิน   ๖๗๕,๕๐๐  บาท
                                (หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
                             รวมงานการศึกษาสงเคราะห์เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  ๗๕๖,๕๒๒  บาท
                            (เจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน)
๙.งานเผยแผ่
๑.จัดให้มีการบรรยายธรรมทุกวันธรรมสวนะ เป็นประจำทุกวัน
   มีประชาชนมาร่วม ประมาณวันละ ๓๐-๕๐ คน
๒.มีการทำพิธีมาฆบูชา แสดงธรรม เวียนเทียน มีผู้มาร่วมพิธี พระภิกษุ สามเณร
   ประมาณ ๑๕ รูป ประชาชน ประมาณ ๓๐๐ คน
๓.มีการทำพิธีวิสาขบูชา แสดงธรรม เวียนเทียน มีผู้มาร่วมพิธี พระภิกษุ
   สามเณร ประมาณ ๑๕ รูป ประชาชน ประมาณ ๔๐๐ คน
๔.มีการทำพิธีอัฐมีบูชา แสดงธรรม เวียนเทียน มีผู้มาร่วมพิธี พระภิกษุ สามเณร
   ประมาณ ๑๕ รูป ประชาชน ประมาณ ๑๐๐ คน
๕.มีการทำพิธีอาสาฬหบูชา แสดงธรรม เวียนเทียน มีผู้มาร่วมพิธี พระภิกษุ
   สามเณร ประมาณ ๑๕ รูป ประชาชน ๕๐๐ คน
๖.มีผู้มารักษาศีลฟังธรรมตลอดปี ประมาณ ๓๐ – ๕๐ คน
๗.มีผู้มาทำบุญที่วัดในพรรษาเป็นประจำ ประมาณ ๒๐๐ – ๓๐๐ คน
๙.เป็นผู้อบรมศีลธรรมแก่ศิษย์วัด เป็นประจำ
๑๐.จัดให้มีการแสดงธรรม ในวันธรรมสวนะ ในเทศกาลเข้าพรรษา
     เป็นประจำทุกปี
๑๐.งานสาธารณูปการ
การก่อสร้าง
๑.พ.ศ.๒๕๕๓           ปรับปรุงภูมิทัศน์วัด จัดสวนหย่อม ปลูกต้นไม้
                             สิ้นเงิน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)
๒.พ.ศ.๒๕๕๕           สร้างเขื่อนกั้นน้ำ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร
                             ลักษณะคอนกรีตเสริมเหล็ก ราคา ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
                             (สิบสองล้านบาทถ้วน)        
๓.พ.ศ.๒๕๕๕           สร้างอาคารประดิษฐานพระราหู ๒ ชั้น ชั้นล่างเป็นที่เก็บ
                             วัสดุภัณฑ์ สูง ๘ เมตร กว้าง ๘ เมตร สิ้นค่าก่อสร้าง
                             ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)
๔.พ.ศ.๒๕๕๗          สร้างศาลาพระสังกัจจายน์ กว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๐ เมตร
                             สูง ๑๕ เมตร สิ้นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสน
                             บาทถ้วน)     
๕.พ.ศ.๒๕๖๐           สร้างห้องน้ำห้องสุขา จำนวน ๕๖ ห้อง สิ้นค่าก่อสร้าง
                             ๗,๙๘๖,๘๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพัน
                             แปดร้อยบาทถ้วน)
๖.พ.ศ.๒๕๖๑           ของบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง สร้างเขื่อน
                             กั้นน้ำหน้าวัดพระลอย กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๑๑ เมตร ให้                                          สุดเขตวัดด้านเหนือด้านใต้ ลักษณะคอนกรีตเสริมเหล็ก                                           ราคา ๔๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบสองล้านสามแสนบาท)
รวมเป็นจำนวนเงิน  ๖๙,๐๘๖,๘๐๐  บาท
(หกสิบเก้าล้านแปดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)
            การปฏิสังขรณ์
          ๑.พ.ศ.๒๕๕๓           บูรณะวิหารหลวงพ่อพระลอย โดยเปลี่ยนหลังคา
                                      ทำฝ้า ก่ออิฐ เทพื้น สิ้นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท
                                      (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
          ๒.พ.ศ.๒๕๕๓          บูรณะอุโบสถจตุรมุข ทำลายหน้าบัน ช่อฟ้า ใบระกา
                                      ติดกระจก ทำซุ้มประตู หน้าต่าง เขียนภาพจิตรกรรม
                                      ฝาผนัง ทาสี แล้วเสร็จปี พ.ศ.๒๕๕๘
                                      สิ้นเงิน ๒๒,๓๗๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบสองล้าน
                                      สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
          ๓.พ.ศ.๒๕๕๙           บูรณะอุโบสถหลังเก่า เปลี่ยนกระเบื้องปูพื้น ทำผนัง
                                      สิ้นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  ๒๖,๑๒๐,๐๐๐ บาท
(ยี่สิบหกล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
รวมการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เป็นเงินทั้งสิ้น  ๙๕,๒๐๖,๘๐๐  บาท
(เก้าสิบห้าล้านสองแสนหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๑๑.งานสาธารณสงเคราะห์
            ๑.พ.ศ.๒๕๕๕           มอบชุดรับแขกแก่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
                                      สุพรรณบุรี เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาทถ้วน (หกพันบาทถ้วน)
          ๒.พ.ศ.๒๕๕๖           มอบชุดรับแขกแก่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
                                      สุพรรณบุรี เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาทถ้วน (หกพันบาทถ้วน)
          ๓.พ.ศ.๒๕๕๖           มอบเงินสมทบร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระ
                                      ราชกุศล จำนวนเงิน ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน)
          ๔.พ.ศ.๒๕๕๖           ติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้ที่พักสายตรวจตำบลพิหารแดง
                                      อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เป็นเงิน ๓๔,๐๐๐ บาท
                                      (สามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
          ๕.พ.ศ.๒๕๕๖           มอบเงินสมทบทุนการศึกษาโดยเสด็จพระราชกุศล
                                      งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช
                                      จำนวนเงิน ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน)
          ๖.พ.ศ.๒๕๕๗           มอบเงินเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดลาวทอง
                                      จำนวนเงิน ๑๐,๗๑๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน)
          ๗.พ.ศ.๒๕๕๗          มอบทุนการศึกษางานจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
                                      ปี ๒๕๕๗ จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
          ๘.พ.ศ.๒๕๕๗          มอบเงินเพื่อปรับปรุงที่ทำการสถานีตำรวจชุมชนสวนแตง
                                      อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
                                      (สามหมื่นบาทถ้วน)
          ๙.พ.ศ.๒๕๕๗          มอบเงินเพื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง ใน
                                      ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรสระแก้ว จำนวนเงินทั้งสิ้น
                                      ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
          ๑๐.พ.ศ.๒๕๕๗        มอบเงินสนับสนุนเพื่อปรับปรุงศูนย์วิทยุสถานีตำรวจภูธร
                                      เมืองสุพรรณบุรี จำนวนเงิน ๒๒,๐๐๐ บาท
                                      (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
          ๑๑.พ.ศ.๒๕๕๗        มอบเงินเพื่อปรับปรุงที่ทำการสายตรวจตำบลพิหารแดง
                                      อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จำนวนเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
                                      (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
          ๑๒.พ.ศ.๒๕๕๗        มอบเงินเพื่อสนับสนุนการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV
                                      ให้สถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี จำนวน ๔๓,๐๐๐ บาท
          ๑๓.พ.ศ.๒๕๕๗        มอบอาสนะสงฆ์ จำนวน ๑๐ ชุด เพื่อใช้ในพิธีทางสงฆ์
                                      ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
                                      (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
          ๑๔.พ.ศ.๒๕๕๘        มอบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกิจการราชการ แก่สำนักงาน
                                      พระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๒ ชุด
                                      เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)               
ฯลฯ
รวมงานสาธารณสงเคราะห์เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  ๔๔๙,๗๑๐  บาท
(สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน)
รวมทุกรายการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  ๙๖,๔๑๓,๐๓๒  บาท
(เก้าสิบหกล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันสามสิบสองบาทถ้วน)
๑๒.งานพิเศษ
พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๖๓  เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการตามมติมหาเถรสมาคม ที่                                           ๑๔๓/๒๕๔๖ ระดับอำเภอ ตำบล และเลขานุการ
                             และระดับวัด ทุกครั้งไม่เคยขาด
พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๖๓  ออกตรวจการคณะสงฆ์ตามที่ได้รับมอบหมาย ปีละ ๓ ครั้ง
๑๔.สมณศักดิ์
๑.พ.ศ.๒๕๔๖           ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร
เจ้าคณะตำบล ชั้นเอก  (จต.ชอ.) ในราชทินนาม ที่
พระครูศรีรัตนาภิวัฒน์
๒.พ.ศ.๒๕๔๙          ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
                             โดยได้ปรับพัดยศ เป็นรองจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก
                             (รจอ.ชอ.)
๓.พ.ศ.๒๕๕๔          ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นเทียบเจ้าคณะ
                             อำเภอชั้นพิเศษ (ทจอ.ชพ.) ในราชทินนามเดิม

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระครูสัญญาบัตรเทียบเจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ
ได้รับ พ.ศ. 2554

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2531
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 6 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2537

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2558
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยปทุมธานี