เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8344 รูป
สามเณร
286 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8847 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
70 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7161 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดราษฎร์ธรรมาราม

รหัสวัด
02740107003

ชื่อวัด
วัดราษฎร์ธรรมาราม

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
-

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 07 เดือน มกราคม ปี 2512

ที่อยู่
วัดราษฎร์ธรรมาราม

เลขที่
48

หมู่ที่
5

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
นาโคก

เขต / อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74000

เนื้อที่
28 ไร่ 2 งาน 15 ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0636625499

จำนวนเข้าดู : 796

ปรับปรุงล่าสุด : 1 กันยายน พ.ศ. 2565 19:58:57

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 16:06:22

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

อาณาเขตและอุปจารวัด ด้านทิศเหนือติดกับที่ดินของเอกชน ด้านทิศใต้ติดกับที่ดินชายทะเล ด้านทิศตะวันออกติดกับที่ดินของเอกชน ด้านทิศตะวันตกติดกับคลองเขตระหว่างจังหวัดสมุทรสาครกับจังหวัดสมุทรสงคราม มีถนนเข้าวัดเชื่อมกับถนนพระราม๒ ทรัพย์สินของวัด วัดมีที่ดินเนื้อที่ทั้งสิ้น ๒๘ ไร่ ๒ งาน ๑๕ ตารางวา ได้ให้ประชาชนอยู่อาศัยส่วนหนึ่ง และให้ทางราชการจัดสร้างโรงเรียนในระดับประถมเพื่อการศึกษาของเยาวชนในหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียง อาคารเสนาสนะต่างๆภายในวัด มีอุโบสถ วิหาร โดมพระสีวลี ศาลาการเปรียญ ศาลาบำเพ็ญกุศล ฌาปนสถาน หอฉัน หอกลอง หอระฆัง หมู่กุฎิสงฆ์ บ่อน้ำบาดาล(ปัจจุบันได้ให้ทางหน่วยงานอบตเข้ามาดูแล) ปูชนียวัตถุ มีหลวงพ่อพระพุทธสุตะศิลาแดง(หลวงพ่อแดง )ปางสมาธิหน้าตัก ๑.๒๕ เมตร เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับวัดมาตั้งแต่แรกสร้างวัด เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในหมู่บ้านและพ่อค้าประชาชนโดยทั่วไป เมื่อมีเหตุร้ายหรือไม่สบายใจครั้งใดก็จะมาขอพรจากหลวงพ่อและได้ผลดั่งที่หวังโดยทุกประการ ประวัติความเป็นมาของวัด วัดนี้เดิมมีพระอธิการบุญมา นวการวฑฺฒโน เป็นผู้เริ่มการก่อสร้างวัด ได้ชักชวนชาวบ้านตำบลนาโคกบริเวณชายทะเลและตำบลบางแก้ว ได้เริ่มก่อสร้างเป็นสำนักสงฆ์ขึ้นก่อน ต่อมาได้รับการอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการในวันที่๔ มกราคม ๒๕๑๐ให้สร้างแล้ว พระอธิการบุญมาได้ใช้ความอดทนความพยายามฝ่าฟันต่ออุปสรรคนานาประการ ในการขนถ่ายวัสดุการก่อสร้างเพราะท้องถิ่นเดิมนั้นเป็นที่ทุรกันดารมากในอดีต เพราะเป็นป่าชายเลน เป็นชายทะเล ไม่มีผู้คนอาศัยมากมายอะไร เมื่อได้สร้างวัดแล้ว จึงได้มีราษฎรจากถิ่นต่างๆ มาอยู่อาศัยตั้งรกรากบ้านเรือน จวบจนปัจจุบัน พระอธิการบุญมาได้ทำการก่อสร้างเสนาสนะต่างๆ และเริ่มก่อสร้างอุโบสถ แต่ก็ได้สร้างไว้เพียงเสาและเครื่องบนเท่านั้น ท่านได้มรณภาพลงในปีพ.ศ.๒๕๑๗ จากนั้นทางคณะสงฆ์ได้ส่งพระสุชดฐิตธมฺโม มาปกครองดูแลวัดนี้ ในสมัยนั้นได้ทำการก่อสร้างอุโบสถต่อจนสำเร็จ และก่อสร้างเสนานะอื่นๆอีก ซึ่งเสนาสนะเดิมด้วยวัสดุเก่าๆจึงเกิดการชำรุดทรุดโทรมลง ท่านจึงได้รื้อกุฎิทั้งหมดแล้วสร้างใหม่ เป็นอาคารครึ่งไม้ครึ่งปูน กุฎิเป็นแถวยาวแบ่งเป็นห้องได้๑๐ ห้อง สร้างกุฎิเจ้าอาวาสหลังใหม่ หอฉัน หอสวดมนต์ การศึกษาและการสาธารณสงเคราะห์ ทางวัดได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนทั้งแผนกธรรมสนามหลวง บาลีสนามหลวงและธรรมศึกษา โดยทางวัดจัดสอนนยักธรรมขึ้นเองในวัด และส่งพระภืกษุเข้าเรียนบาลี จัดหารครูพระเข้าสอนศีลธรรมให้แก่เด็กนักเรียน ส่งเข้าสอบทั้งแผนกธรรม และบาลี สำหรับวันธรรมสวนะหรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ทางวัดได้จัดให้พุทธศาสนิกชนได้เข้ามาทำบุญที่วัดประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในด้านต่างๆ เป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวพุทธตลอดมาเป็นประจำ การบริหารและการปกครอง วัดราษฎร์ธรรมารามได้ดำเนินการปกครองภายในวัดตามพระธรรมวินัยและพ.ร.บ.คณะสงฆ์ กฎมหาเถรสมาคม รายนามเจ้าอาวาสวัด ๑. พระอธิการบุญมา นวการวฑฺฒโน ๒. พระครูสาครธรรมนิวิฐ(สุชด ฐิตธมฺโม) ๓. พระเกรียงศักดิ์ สจฺจวโร (รักษาการแทน) ๔. พระครูสังฆรักษ์บุญเทียบ ปุญวฒฺโฑ ๕. พระปลัดพิพัฒน์ อคฺควฑฺฒโน

รายการพระ

พระปลัด พิพัฒน์ อคฺควฑฺฒโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 04-01-2565

พระพงศ์วิทธิ์ ฐิตคุโณ

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 25-01-2565

พระนที เตชปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-01-2565

พระครูสังฆารักษ์ บุญเทียบ ปุญฺญวฑฺโฒ

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-03-2565

พระมหาวัฒนา วฑฺฒนธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 04-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 04-01-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ร่วมบุญทอดกฐินสามัคคี

ข้อมูลเมื่อ : 29-09-2564

เปิดดู 286 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

ยังไม่มีข้อมูลปูชนียวัตถุสถาน

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

งดความโกรธ

ข้อมูลเมื่อ : 10-10-2564

เปิดดู 104 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น

ทำบุญกับวัด

ยังไม่มีข้อมูลทำบุญกับวัด