เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8685 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9232 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7505 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดบางปลา

รหัสวัด
02740115002

ชื่อวัด
วัดบางปลา

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
ปี 2420

วันรับวิสุงคามสีมา
ปี 2420

ที่อยู่
บ้านบางปลา ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

เลขที่
-

หมู่ที่
-

ซอย
-

ถนน
-

แขวง / ตำบล
บ้านเกาะ

เขต / อำเภอ
เมืองสมุทรสาคร

จังหวัด
สมุทรสาคร

ไปรษณีย์
74000

เนื้อที่
- ไร่ - งาน - ตารางวา

คุณสมบัติวัด

เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
เป็นพิพิธภัณฑ์
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)

จำนวนเข้าดู : 506

ปรับปรุงล่าสุด : 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564 14:42:01

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 15:13:49

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

วัดบางปลา ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านบางปลา ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เป็นวัดที่สำคัญของชาวมอญในจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากถูกกำหนดให้เป็นวัดหลักที่ชาวมอญทุกคนจะใช้เมื่อมีเทศกาลและวันสำคัญทางศาสนาเช่น วันวิสาขบูชา วันปวารณาออกพรรษา เป็นต้น ซึ่งในวันสำคัญๆดังกล่าวพระสงฆ์จากวัดมอญอื่นๆ จะมารวมกันทำพิธี ณ.ที่วัดแห่งนี้แห่งเดียว ตามธรรมเนียมของชาวมอญที่ปฏิบัติกันมา
วัดบางปลาเป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น จะเห็นได้จากสถาปัตยกรรมของอุโบสถหลังเก่า ที่มีซุ้มเสมารอบโบสถ์ หน้าบันมีเครื่องถ้วยประดับปูนปั้นลายมังกรชิงดวงแก้ว วัดแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เคยเสด็จพระราชดำเนินมาเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2448 ในสมัยที่หลวงปู่เฒ่าเก้ายอด(หลวงปู่นุต)เป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดนี้ เพื่อทรงหยุดพักทำครัวและเสวยพระกระยาหาร สมเด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ได้ทรงอำนวยการสร้างศาลาท่าน้ำไว้ และยังมีซุ้มศาลายาวที่มีเชิงชายแกะสลักอย่างสวยงามคร่อมถนนทางเดินเข้าภายในวัด โกศที่ไว้อัฐิเจ้าอาวาสถูกเก็บเป็นแบบหมู่ 4 องค์ องค์แรกคือหลวงปู่นุต องค์ที่ 2 อาจารย์เปลี่ยน ลูกศิษย์หลวงปู่นุต ที่ต่อมาได้ไปเป็นเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล (วัดหัวเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร) องค์ที่ 3 หลวงปู่แขก ลูกศิษย์หลวงปู่นุต ต่อมาได้เป็นเจ้าอาวาสวัดบางปลาแห่งนี้ องค์ที่ 4 หลวงปู่สงค์ ลูกศิษย์หลวงปู่นุต ซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสต่อจากหลวงปู่แขก จนมาถึงปัจจุบัน อาจารย์ล้อม เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ลูกศิษย์หลวงปู่แขก กำลังสร้างวิหารสามหลวงปู่ ได้แก่ หลวงปู่นุต หลวงปู่แขก และอาจารย์ธีผู้เป็นลูกศิษย์หลวงปู่แขกและเป็นเจ้าอาวาสต่อจากหลวงปู่สงค์

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระครูวุฒิสาครธรรม อุทโย

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 28-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-12-2564

พระใบฎีกาบุญรอด กิตฺติธโร

ข้อมูลเมื่อ : 30-09-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-12-2564

พระสุธรรม ฐานธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-12-2564

พระสมจิตร ติสฺสวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2565

พระชัยอนันต์ อาทิตฺตปญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-12-2564

พระสุรศักดิ์ ภูริทตฺโต

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2565

พระเพลิน รตนาโภ

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2565

พระสุธีร์ สุธีโร

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2565

พระสุริกร ปญฺญาวุโธ

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-12-2564

พระบูญชู ธมฺมวโร

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2565

พระบุญธรรม สิริธโร

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-12-2564

พระสุพจน์ ภูริปญโญ

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2565

พระสมชาย สีลสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-12-2564

พระทวี ธมฺมธโร

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 12-01-2565

พนม ฐานวํโส

ข้อมูลเมื่อ : 09-12-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 22-12-2564

พระฐิติพงศ์ ฐิติปุญฺโญ

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-08-2565

พระนราธิป อุตฺตโม

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-08-2565

พระศิวะ สุทฺธสีโล

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-08-2565

พระภาณุวัฒน์ สุขวฑฺฒโน

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-08-2565

พระธณชัย โสภโณ

ข้อมูลเมื่อ : 28-08-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 30-08-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

ยังไม่มีข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลงานบุญประเพณี

ยังไม่มีข้อมูลเทศกาลงานบุญประเพณี

ปูชนียวัตถุสถาน

โกศบรรจุอัฐิอดี...

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

เปิดดู 353 ครั้ง

อุโบสถหลังเก่า

ข้อมูลเมื่อ : 09-10-2564

เปิดดู 130 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

ยังไม่มีข้อมูลวีดีโอพระพุทธศาสนา

สาระธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสาระธรรม

สื่อมีเดีย

ยังไม่มีข้อมูลสื่อมีเดีย

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น

ยังไม่มีข้อมูลโครงการและกิจกรรมเด่น