เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8600 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9146 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7427 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

QR Code วัดศรีเฉลิมเขต

รหัสวัด
02720715002

ชื่อวัด
วัดศรีเฉลิมเขต

นิกาย
มหานิกาย

ประเภทวัด
วัดราษฎร์

วันตั้งวัด
วันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์ ปี 500

วันรับวิสุงคามสีมา
วันที่ 03 เดือน กรกฎาคม ปี 500

ที่อยู่
วัดศรีเฉลิมเขต

เลขที่
136

หมู่ที่
6

ซอย
-

ถนน
มาลัยแมน

แขวง / ตำบล
ดอนมะนาว

เขต / อำเภอ
สองพี่น้อง

จังหวัด
สุพรรณบุรี

ไปรษณีย์
72110

เนื้อที่
59 ไร่ - งาน - ตารางวา

Facebook
คลิกดู

มือถือ
0865049379

โทรศัพท์
0865049379

Fax
-

อีเมล์
watsi12@hotmail.com

คุณสมบัติวัด

เป็นวัดประชารัฐสร้างสุข
เป็นวัดท่องเที่ยว
เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.)
เป็นสวนสมุนไพร

จำนวนเข้าดู : 678

ปรับปรุงล่าสุด : 24 มกราคม พ.ศ. 2566 09:57:07

ข้อมูลเมื่อ : 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564 21:22:19

 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

 วัดศรีเฉลิมเขต ก่อตั้งขึ้นโดยการ บริจาคที่ดินของ นายปุ่น นายรจน์ ฉัตรสอน นส. เล่มที่ ๑๕ หน้า ๘๖ สารบบ เล่มที่ ๒๙

นายเถา นายคม สุดชะวา นส.เล่มที่๑๕ หน้า ๘๕ สารบบเล่มที่๒๑ นายติ๊บ นางเขียน ดอนพงไพร นส.เล่มที่ว๕ หน้า ๘๒ สารบบ

เล่มที่ ๑๐ นางแนบ จินดารัตน์ นส.เล่มที่ ๑๕ หน้า๘๕ สารบบ เล่มที่ ๒๓

       
        ที่แห่งนี้เคยที่เป็นที่พักสงฆ์มาก่อนใน บ้านบัวแดง(หมู่ ๔  ตำบลทุ่งคอก) ชื่อ วัดศรีเฉลิมเขต ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติ

แก่นายเฉลิม สุวรรณเนตร ซึ่งเป็นนายอำเภอสองพี่น้อง ในขณะนั้นดำรงตำแหน่ง ปี ๒๔๙๗-๒๕๐๔  

ซึ่งขณะนั้นมีการ ขออนุญาตสร้างวัดขึ้น นายอำเภอและชาวบ้านจึงได้ปรึกษากันเกี่ยวกับ ชื่อ ได้ข้อสรุปว่า  ๑. ได้มาจากชื่อนาย

อำเภอเฉลิม ๒.มาจากเขตติดต่อระหว่างอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม กับอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เพิ่มคำว่าศรี

นำหน้าเพื่อความเป็นศิริมงคล จึงได้ชื่อว่า วัดศรีเฉลิมเขต มีพระสงฆ์จำพรรษาตลอด  ไม่เคยว่างเว้น ประกอบกับชาวบ้านให้

ความศรัทธาจึงเริ่มก่อสร้างถาวรวัตถุขึ้นต่อมาได้รับหนังสืออนุญาตให้สร้างวัดจากกระทรวงศึกษาธิการเมื่อ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์

พุทธศักราช ๒๕๑๕  ขออนุญาตสร้างวัดโดย นายจำรัส ศรีนุ้ย ลงนามรับรองโดย นายหล่อ ธิละชาติ รองอธิบดีกรมการศาสนา

ขณะนั้น
ได้รับหนังสือประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องตั้งวัดในพระพุทธศาสนาให้นามว่า วัดศรีเฉลิมเขต เมื่อวันที่ ๒๒สิงหาคม

พุทธศักราช ๒๕๑๖ ได้รับวิสุงคามสีมา วันที่ ๖ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘ โดยพลเอก ประจวบ สุนทรางกูร

รองนายกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ประกาศในพระราชกิจจานเบกษา เล่มที่ ๑๐๒ ตอนที่ ๙๓ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม

ปีพุทธศักราช ๒๕๒๘


วัดศรีเฉลิมเขตมีอาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย


๑. อุโบสถ กว้าง ๖.๕o เมตร ยาว ๒๑ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

๒. ศาลาการเปรียญ กว้าง ๒๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

๓. หอสวดมนต์ กว้าง๑๐ เมตร ยาว ๑๕.๕๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้

๔. กุฏิสงฆ์ จำนวน ๖ หลัง ๑๘ ห้อง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้-เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

๕. วิหาร กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้นบนเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อ

ธรรมจักรสุโขทัยองค์ใหญ่ 


๖. เก๋งพระโพธิสัตว์กวนอิมกลางน้ำ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก


๗. ศาลาอเนกประสงค์กว้าง ๖ เมตรยาว ๕๕ เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

๘. โรงครัว กว้าง ๑๕ เมตรยาว ๑๕ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

๙. ห้องสุขา จำนวน ๕ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก

๑๐. ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๒ หลัง สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก-โดม

๑๑. ฌาปนสถานเป็นทรงจตุรมุข กว้าง ๑๐ เมตรยาว ๒๕ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก


ปูซนียวัตถุมี

พระประธานประจำอุโบสถ และหลวงพ่อธรรมจักร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่วัดศรีเฉลิมเขต

การบริหารและการปกครอง ปัจจุบันมีพระปลัดสมพร กิตฺติโสภโณ ดร. เป็นเจ้าอาวาส การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก

ธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙


การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามดังนี้ 

รูปที่ ๑. พระอาจารย์จุม

รุปที่ ๒. พระอาจารย์จอม

รูปที่ ๓. พระปลัดจำนงค์
 
รูปที่ ๔. พระครูโฆสิตสุวรรณคุณ (ขวัญเมือง โฆสโก) ปีพุทธศักราช ๒๔๙๙ - ๒๕๕๑

รูปที่ ๕. พระปลัดสมพร กิตฺติโสภโณ ดร. ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑-ปัจจุบัน

เอกสารเกี่ยวกับวัด 1 : (190.17 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 2 : (196.65 kb)

เอกสารเกี่ยวกับวัด 3 : (189.19 kb)

แผนที่ภาพ

แผนที่ Google Map

Google Map Link
กดดู

รายการพระ

พระปลัดสมพร กิตฺติโสภโณ ดร.

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 24-07-2565

พระสรศักดิ์ สมนฺตปาสาทิโก

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-01-2566

พระสมศักดิ์ กิตฺติโก

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

พระสมบัติ ปภากโร

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

พระสุพิศ กิตฺติสาโร

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

พระอุทิศ นริสฺสโร

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

พระนภดล ขนฺติธมฺโม

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

พระจินทร์ จินฺตากโร

ข้อมูลเมื่อ : 11-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

พระสมหมาย จนฺทโก

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

พระสุชาติ สุชาโต

ข้อมูลเมื่อ : 12-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 08-02-2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

บูรณะอุโบสถ

ข้อมูลเมื่อ : 22-05-2565

เปิดดู 37 ครั้ง

เทศกาลงานบุญประเพณี

ปฏิทินงานบุญวัด...

วันที่จัดงาน : 01-01-2565

เปิดดู 62 ครั้ง

ปูชนียวัตถุสถาน

หลวงพ่อธรรมจักร...

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

เปิดดู 106 ครั้ง

พระประธานในอุโบ...

ข้อมูลเมื่อ : 26-02-2565

เปิดดู 29 ครั้ง

วีดีโอพระพุทธศาสนา

วัดศรีเฉลิมเขต

ข้อมูลเมื่อ 27-01-2565

เปิดดู 154 ครั้ง

สาระธรรม

ธรรมะเตือนสติ

ข้อมูลเมื่อ : 26-01-2565

เปิดดู 231 ครั้ง

สื่อมีเดีย

ป้ายกิจกรรมวัดศ...

ประเภทไฟล์ : jpg

ข้อมูลเมื่อ : 27-01-2565

เปิดดู 116 ครั้ง

สำนักปฏิบัติธรรม

ยังไม่มีข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรม

ทรัพย์สินของวัด

ยังไม่มีข้อมูลทรัพย์สินของวัด

โครงการและกิจกรรมเด่น