เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8789 รูป
สามเณร
345 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9350 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7595 รูป
ลาสิกขา
17 รูป
มรณภาพ
2 รูป
 

ข่าวประชาสัมพันธ์จากวัด

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกและขอประทานพระบรมสารีริกธาตุเพื่อบรรจุในพระพุทธรูปเพื่อเป็นสวัสดิมงคลแด่วัดไผ่สามตำลึงและเป็นที่เจริญพุทธานุสติสืบไป

เรื่อง ขอประทานนามพระพุทธรูป พระบรมสารีริกธาตุ และขอประทานพระวโรกาสเข้าเฝ้า นมัสการ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก ๕๐ นิ้ว ด้วยคณะนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือรุ่นที่ ๕๔ ได้จัดสร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาด หน้าตัก ๕๐ นิ้ว เพื่อประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปประธานประจำวัดไผ่สามตำลึง ตำบล ไทรงาม อำเภอ บางเลน จังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ในการนี้ คณะนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือรุ่นที่ ๕๔ มีความประสงค์จะขอประทานพระ กรุณาจากเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ดังต่อไปนี้ ๑. ขอประทานนามพระพุทธรูป และขอประทานพระบรมสารีริกธาตุเพื่อบรรจุใน พระพุทธรูป เพื่อเป็นสวัสดิมงคลและเป็นที่เจริญพุทธานุสติสืบไป ๒.ขอประทานพระวโรกาสนำคณะผู้แทนนักศึกษาวิทยาลัยการทัพเรือ จำนวน ๗ คน เข้าเฝ้าถวายสักการะ และรับประทานพระบรมสารีริกธาตุ ในวัน และเวลาใด สุดแล้วแต่จะโปรด ทั้งนี้ได้ มอบหมายให้ นาวาเอกปิยะมินทร์ ถนัดอักษร หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๙ ๐๙๙๔ ๙๑๙๑ เป็นผู้ประสาน โดยตรง จึงนมัสการมาเพื่อโปรดนำความกราบทูลทราบฝ่าพระบาท ขอประทานพระกรุณาด้วย จักเป็นพระเดชพระคุณอย่างยิ่ง การจะควรมิควรประการใดแล้วแต่จะโปรด ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่ง (ลงชื่อ) พลเรือตรีสมศักดิ์ สีสังข์ (พิเศษ ขันแข็ง) ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ วิทยาลัยการทัพเรือ โทร.๐ ๒๔๗๕ ๓๔๘๖ โทรสาร ๐ ๒๔๔๑ ๐๑๓๖

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกและขอประทานพระบรมสารีริกธาตุเพื่อบรรจุในพระพุทธรูปเพื่อเป็นสวัสดิมงคลแด่วัดไผ่สามตำลึงและเป็นที่เจริญพุทธานุสติสืบไป

ไฟล์แนบเพิ่มเติม

ไฟล์แนบ 5
(358.13 kb)

โดย : วัดไผ่สามตำลึง

ที่อยู่ : ต.ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม

จำนวนเข้าดู : 5

ปรับปรุงล่าสุด : 17 กันยายน พ.ศ. 2565 21:20:18

ข้อมูลเมื่อ : 17 กันยายน พ.ศ. 2565 21:20:18

 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 10 อันดับ

งานด้านสงเคราะห์

โดย วัดไผ่สามตำลึง

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2565

เปิดดู : 2

งานด้านสงเคราะห์

โดย วัดไผ่สามตำลึง

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2565

เปิดดู : 2