เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1455 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1624 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8328 รูป
สามเณร
289 รูป
แม่ชี
87 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
53 คน
ทั้งหมด
8834 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
40 รูป
สามเณร
25 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
69 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7161 รูป
ลาสิกขา
38 รูป
มรณภาพ
11 รูป
 

ศาสนบุคคล

พระครูกาญจนประภัสสร (ตั้ง) ประภัสสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดถ้ำมะเดื่อ

ต. ศรีมงคล อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 14-02-2565

พระครูวิกรมปริยัติยากร(แดง) สนฺตวํโส

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองบัวทอง

ต. กระเสียว อ. สามชุก

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 04-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 07-03-2565

พระครูจันทสุวรรณเทพ จนฺทเทโว

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดพร้าว

ต. โพธิ์พระยา อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 26-11-2565

พระมหาชูศักดิ์ กิจฺจกาโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดไตรรัตนาราม

ต. ลุ่มสุ่ม อ. ไทรโยค

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-01-2567

พระครูพิสุทธิ์ฐานพิธาน (สังข์ชัย) ฐานิสฺสโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดคลองเสมียนตรา

ต. บางภาษี อ. บางเลน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-01-2565

พระครูศรีรัตนาภิวัฒน์ รตนเมธี

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดพระลอย

ต. รั้วใหญ่ อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-03-2565

พระครูจินดากิจจานุรักษ์ (ทวี) ครุธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดจินดาราม

ต. ตลาดจินดา อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-03-2567

พระครูสิทธิกิจจานุวัตร อติเมโธ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดทุ่งลาดหญ้า

ต. ลาดหญ้า อ. เมืองกาญจนบุรี

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 03-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-02-2565

พระครูอมรบุญญารักษ์ (บุญรอด) นาถกโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดบ่อน้ำจืด

ต. ดอนข่อย อ. กำแพงแสน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 30-01-2565

พระครูสุมนสุนทรกิจ (สุนทร) สุมโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดทะเลบก

ต. กระตีบ อ. กำแพงแสน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

พระครูสิทธิปัญญากร ธนปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดดอนไร่

ต. หนองสะเดา อ. สามชุก

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 27-01-2565

พระศรีประจันตคณาภิบาล โชติปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดดอนบุบผาราม

ต. บ้านกร่าง อ. ศรีประจันต์

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-03-2565

พระครูวิโรจน์สุวรรณคุณ เตชธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสามทอง

ต. ตลิ่งชัน อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 02-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-01-2565

พระเทพวัชราจารย์ สิริญาโณ

วัดกกม่วง

ต. บ้านโข้ง อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-02-2567

พระครูวิมลสุวรรณาภรณ์(สุรินทร์) วิมโล

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดนางพิมพ์

ต. วังลึก อ. สามชุก

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 17-03-2565

พระครูขันติวรานุสิฐ ขนฺติวโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดน้อย หลวงปู่เนียม

ต. โคกคราม อ. บางปลาม้า

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-03-2566

พระมหาประจวบ จิรตฺถิโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดโพธิ์ศรีสำราญ

ต. ทุ่งคลี อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 06-08-2566

พระครูวิริยศาสนกิจ สมคฺโค

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดกุ่มโคก

ต. ทุ่งคลี อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 10-04-2565

พระครูกัลยาณธรรมโชติ กลฺยาณธมฺโม

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหัวนา

ต. หัวนา อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 05-02-2565

พระมงคลกิตติวิบูลย์ (ทับทิม) กิตฺติเสโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดวิมลโภคาราม

ต. สามชุก อ. สามชุก

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-03-2565

พระครูสุวรรณวรเขต(ธานินทร์) กิตฺติวณฺโณ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดน้ำพุ

ต. หัวเขา อ. เดิมบางนางบวช

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-09-2566

พระปลัดมณี วฑฺฒโน

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดใหม่ห้วยลึก

ต. สวนป่าน อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-02-2565

พระครูสังวรสีลวิมล กนฺตสีโล

วัดสังฆมงคล

ต. สนามคลี อ. เมืองสุพรรณบุรี

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 21-02-2565

พระครูพิมลสุวรรณเขต, ดร. (สนิท) สุวณฺโณ

วัดวิมลโภคาราม

ต. สามชุก อ. สามชุก

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 02-03-2565

พระครูกาญจนปัญญาธร (บุญธรรม) ปญฺญาธโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดถ้ำอ่างหิน

ต. จรเข้เผือก อ. ด่านมะขามเตี้ย

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 23-11-2565

พระครูอดุลประชารักษ์ (เอกลักษณ์) กิตฺติธโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดเจริญราษฎร์บำรุง (หนองพงนก)

ต. สระพัฒนา อ. กำแพงแสน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 28-12-2564

พระครูสุวรรณภัทรวงศ์ อติภทฺโท

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดดอนมะเกลือ

ต. ดอนมะเกลือ อ. อู่ทอง

จ. สุพรรณบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 11-08-2566

พระครูอมรชยาภิวัฒน์(บุญชัย) อมโร

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดหนองปรือ

ต. หนองปรือ อ. หนองปรือ

จ. กาญจนบุรี

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 18-02-2565

พระครูวรดิตถานุยุต (สังเวย) คเวสโก

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดท่าพูด

ต. ไร่ขิง อ. สามพราน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 19-10-2565

พระครูไพโรจน์ภัทรคุณ (วิโรจน์) ภทฺทปญฺโญ

ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส

วัดสระพัง

ต. ดอนข่อย อ. กำแพงแสน

จ. นครปฐม

ข้อมูลเมื่อ : 01-10-2564

ปรับปรุงล่าสุด : 29-12-2564

290 รายการ / 10 หน้า
3
4
5
6
7
8
9