เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7300 รูป
ลาสิกขา
31 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระเทพมหาเจติยาจารย์ (ชัยวัฒน์) พราหมณ์อนงค์

ฉายา
ปญฺญาสิริ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
80 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนบาลี
เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นครูสอนอภิธรรม
เป็นพระธรรมทูต
เป็นพระวิปัสสนาจารย์
เป็นพระปริยัตินิเทศก์
เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

เป็นรองเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14

จำนวนเข้าดู : 2457

ปรับปรุงล่าสุด : 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 10:45:06

ข้อมูลเมื่อ : 25 กันยายน พ.ศ. 2564 15:06:45

 
 
 
 

ประวัติ

ประวัติ
               พระเทพมหาเจติยาจารย์ มีนามเดิมว่า ชัยวัฒน์ พราหมณ์อนงค์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๕ บิดาชื่อ นายชื้น มารดาชื่อ นางริ้ว บ้านเลขที่ ๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
บรรพชาอุปสมบท
               บรรพชา เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๐ ณ วัดดอนหอคอย ตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี พระครูอโศกสันติคุณ วัดดอนหอคอย ตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์
               อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ณ วัดสร้อยทอง ตำบลบางซ่อน อำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร โดยมี พระครูภาวนานุกูล วัดสร้อยทอง ตำบลบางซ่อน อำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร เป็น พระอุปัชฌาย์ พระครูวิบูลย์โชติวัฒน์ วัดเวตวันธรรมาวาส ตำบลบางซ่อน อำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร เป็น พระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการประสาท สุปณฺฑิโต วัดกลาง ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เป็น พระอนุสาวนาจารย์
การศึกษา
พ.ศ. ๒๔๙๘ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนประชาบาลสามัคคีธรรม อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
พ.ศ. ๒๕๐๕ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สังกัดสำนักศาสนศึกษาวัดสร้อยทอง สำนักเรียนคณะอำเภอดุสิต จังหวัดพระนคร
พ.ศ. ๒๕๑๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค สังกัดสำนักศาสนศึกษาวัดพระปฐมเจดีย์ สำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม
เกียรติคุณ
               ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ฝ่ายปกครอง
พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๔๙  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๓๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดเสถียรรัตนาราม
พ.ศ. ๒๕๑๘  เป็น พระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๓๗  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๑  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ในขณะที่เจ้าอาวาสไปต่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
ฝ่ายการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๑๘  เป็น รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ และเป็นหัวหน้าวิทยากรประจำชั้น ป.ธ.๕ ในการอบรมบาลีก่อนสอบบาลีสนามหลวง ของคณะสงฆ์ภาค ๑๔ ณ วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นประจำทุกปี
พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น อาจารย์สอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำโรงเรียนสหศึกษาบาลี สำนักเรียนคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ณ วัดพระปฐมเจดีย์ฯ
พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น กรรมการบริหารโรงเรียนสหศึกษาบาลี องค์พระปฐมเจดีย์ สำนักเรียนคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม ณ วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๒๒  เป็น กรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง ณ วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๒๕  เป็น กรรมการตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวง ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็น รองเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดพระปฐมเจดีย์
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น รองผู้อำนวยการโรงเรียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย ณ วัดพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็น กรรมการแผนกวิชาการ แม่กองธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น กรรมการออกข้อสอบ แม่กองบาลีสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็น ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็น อาจารย์สอนชั้นประโยค ป.ธ.๙ สำนักเรียนส่วนกลางวัดสามพระยา
สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีรัตนโมลี
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัตนมุนี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี 
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพมหาเจติยาจารย์ สุวิธานศาสนกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
 
 

สมณศักดิ์

พระศรีรัตนโมลี
ได้รับ พ.ศ. 2519
พระราชรัตนมุนี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
ได้รับ พ.ศ. 2547
พระเทพมหาเจติยาจารย์ สุวิธานศาสนกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
ได้รับ พ.ศ. 2556

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2505
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 9 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2515

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.4
ปีที่จบ พ.ศ. 2498
โรงเรียนประชาบาลสามัคคีธรรม อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี