เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8685 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9232 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7505 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูกาญจนกิจโสภณ (ทนากร) จอมพล

ฉายา
วรญาโณ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
48 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
https://www.facebook.com/thana.korn.180

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาส
เป็นรองเจ้าอาวาสวัดกาญจนบุรีเก่า
เป็นเจ้าคณะตำบลลาดหญ้า

จำนวนเข้าดู : 250

ปรับปรุงล่าสุด : 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 16:51:06

ข้อมูลเมื่อ : 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 09:01:23

 
 
 
 

ประวัติ

. ชื่อ

พระครูกาญจนกิจโสภณ, ดร.       ฉายา วรญาโณ      อายุ ๔๗     พรรษา ๒๒                 วิทยฐานะ น.ธ.เอก, พธ.ด.       วัดกาญจนบุรีเก่า  ตำบลลาดหญ้า     อำเภอเมือง       จังหวัดกาญจนบุรี

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง                      เจ้าอาวาสวัดกาญจนบุรีเก่า

                                                                                   เจ้าคณะตำบลลาดหญ้า

 

. สถานะเดิม

ชื่อ ทนากร   นามสกุล  จอมพล   เกิด ๔ ฯ ๑๐ ค่ำ   ปีฉลู   วันที่ ๒๗    เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๗    บิดา นายสงวน   มารดา นางนิตยา  จอมพล    บ้านเลขที่  ๑๙๑/๒ หมู่ ๒  ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
 

. อุปสมบท

วัน ๑ ฯ   ๔ ค่ำ ปีวอก  วันที่  ๒๓  เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๔๓   วัดกาญจนบุรีเก่า    ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี
พระอุปัชฌาย์                        พระวิสุทธิรังษี (ปัจจุบัน พระราชรัตนวิมล) วัดกาญจนบุรีเก่า
อำเภอเมือง                             จังหวัดกาญจนบุรี
พระกรรมวาจาจารย์          พระปลัดสิงห์ชัย  โกวิโท          วัดกาญจนบุรีเก่า
                                                อำเภอเมือง                              จังหวัดกาญจนบุรี
พระอนุสาวนาจารย์           พระครูอินทกาญจนวงศ์          วัดกาญจนบุรีเก่า
                                                อำเภอเมือง                              จังหวัดกาญจนบุรี
 

. วิทยฐานะ

พ.ศ. ๒๕๔๖               สอบได้นักธรรมชั้นเอก ในสำนักเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า            อำเภอเมืองกาญจนบุรี          จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๒               สำเร็จปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต  สาขาพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พธ.บ)
พ.ศ. ๒๕๕๕               สำเร็จปริญญาโท สังคมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการจัดการ       เชิงพุทธ    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พธ.ม)
พ.ศ. ๒๕๕๘               สำเร็จปริญญาเอก สังคมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาการจัดการ       เชิงพุทธ    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พธ.ด)                            
            ความชำนาญพิเศษ               ด้านการก่อสร้าง, คอมพิวเตอร์           

. งานปกครอง

            พ.ศ. ๒๕๔๙                            เป็น พระกรรมวาจาจารย์
            พ.ศ. ๒๕๖๓                            เป็น รองเจ้าอาวาสวัดกาญจนบุรีเก่า
 
. งานศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ - ปัจจุบัน           เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ประจำสำนักศาสนศึกษาวัดกาญจนบุรีเก่า    จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๙ – ปัจจุบัน          เป็นกรรมการอุปถัมภ์โรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า
พ.ศ. ๒๕๔๙ - ปัจจุบัน           เป็นกรรมการสนามสอบนักธรรม และธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำ อำเภอเมืองกาญจนบุรี ณ วัดกาญจนบุรีเก่า
พ.ศ. ๒๕๔๙ - ปัจจุบัน           เป็นประธานธรรมศึกษาสนามหลวง  ประจำโรงเรียน          วัดกาญจนบุรีเก่า      จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ปัจจุบัน           เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์  จังหวัดกาญจนบุรี
 
. สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๔๖                              ได้รับแต่งตั้งเป็น พระปลัด  ฐานานุกรม พระวิสุทธิรังษีพระราชาคณะชั้นสามัญ วัดกาญจนบุรีเก่า ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๓                             ได้รับแต่งตั้งเป็น พระครูปลัด  ฐานานุกรม พระราชรัตนวิมล พระราชาคณะชั้นราช วัดกาญจนบุรีเก่า ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๓                             ได้รับแต่งตั้งเป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ที่ “พระครูกาญจนกิจโสภณ

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระปลัด
ได้รับ พ.ศ. 2546
พระครูปลัด
ได้รับ พ.ศ. 2553
พระครูกาญจนกิจโสภณ
ได้รับ พ.ศ. 2553

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2546

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาเอก
ปีที่จบ พ.ศ. 2558
ม.มจร.