เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8600 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9146 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7427 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูสุวรรณประชานุกูล เจตนาเสน

ฉายา
กมสินฺโน

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
53 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสวัดเขากำแพง
เป็นรองเจ้าคณะอำเภออำเภออู่ทอง

จำนวนเข้าดู : 224

ปรับปรุงล่าสุด : 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 17:04:36

ข้อมูลเมื่อ : 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 17:06:41

 
 
 
 

ประวัติ

ประวัติพระสังฆาธิการ

๑.ชื่อ
พระครูสุวรรณประชานุกูล ฉายา กมสินฺโน อายุ ๕๒ พรรษา ๓๐ (ณ ปี พ.ศ.๒๕๖๕)
วิทยฐานะ นักธรรมชั้น เอก เปรียญธรรม ๓ ประโยค วัดเขากำแพง ตำบลดอนคา
อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ๑. เจ้าอาวาสวัดเขากำแพง ๒. รองเจ้าคณะอำเภออู่ทอง

.สถานะเดิม
ชื่อ กมลศิลป์ นามสกุล เจตนาเสน เกิดวัน ๗ ฯ ๑ ค่ำ ปี ระกา ตรงกับวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๒
บิดาชื่อ นายประสิทธิ์  มารดาชื่อ นางบุญทิน นามสกุล เจตนาเสน
บ้านเลขที่ ๙๕ หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

.อุปสมบท
วัน ๓ ฯ ๕ ค่ำ ปี มะเส็ง ตรงกับวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.  ๒๕๓๔
วัดจันทราวาส ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
พระอุปัชฌาย์ พระครูสุวรรณคุณารักษ์ ฉายา ปญฺญาพโล เจ้าอาวาสวัดจันทราวาส
เจ้าคณะตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี    
พระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการวินัตย์ ฉายา เขมนุตฺตโร วัดสามัคคีธรรม ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี ต่อมาเป็น พระครูวิสุทธิสุวรรณ
พระอนุสาวนาจารย์ พระวินัย ฉายา ขนฺติธโร วัดจันทราวาส ตำบลกระจันอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

.วิทยฐานะ
พ.ศ. ๒๕๒๔ สำเร็จวิชาสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านเขากำแพง
       ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๕๓๕ สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดเขากำแพง 
       ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๕๓๘ สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักศาสนศึกษาวัดเสถียร์รัตนาราม
       อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

๕.งานการปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเขากำแพง
พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นเจ้าอาวาสวัดเขากำแพง
พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นเจ้าคณะตำบลดอนคา  เขต  ๒
พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นรองเจ้าคณะอำเภออู่ทอง (ฝ่ายเผยแผ่)
พ.ศ. ๒๕๔๙ มีพระภิกษุ ๑๕ รูป สามเณร ๑ รูป ศิษย์วัด ๓ คน
พ.ศ. ๒๕๕๐ มีพระภิกษุ ๒๑ รูป สามเณร ๒ รูป ศิษย์วัด ๓ คน
พ.ศ. ๒๕๕๑ มีพระภิกษุ ๒๓ รูป สามเณร ๕ รูป ศิษย์วัด ๑ คน
พ.ศ. ๒๕๕๒ มีพระภิกษุ ๑๖ รูป สามเณร ๕ รูป ศิษย์วัด - คน
พ.ศ. ๒๕๕๓ มีพระภิกษุ ๑๗ รูป สามเณร ๒ รูป ศิษย์วัด ๔ คน
-มีการทำอุโบสถสังฆกรรมตลอดปี มีพระภิกษุสวดปาติโมกข์ได้ ๑ รูป
-มีการทำวัตรเช้า เย็น ตลอดปี
-ได้แนบกฎกติกาของวัดมาข้างท้ายนี้ด้วยแล้ว

 ๖.งานการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดเขากำแพง ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักศาสนศึกษาวัดเขากำแพง ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง
                 วัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นกรรมการสอบธรรมสนามหลวง ประจำอำเภออู่ทองจนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นกรรมการอุปถัมภ์โรงเรียนบ้านเขากำแพง ตลอดมา
พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมชั้นนวกภูมิ ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวงชั้น ตรี ณ วัดไร่ขิง
พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นกรรมการที่ปรึกษากรรมการาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอู่ทอง
พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นกรรมการที่ปรึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นกรรมการกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยนิวัฒนา
พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นประธานอุปถัมภ์การอบรมนักเรียน ข้าราชการ

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

เทียบเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก
ได้รับ พ.ศ. 2558

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2535
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 3 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2538