เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8600 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9146 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7427 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูกาญจนสุตาภรณ์ (ณัฐพล) ดอนตะโก

ฉายา
ปสนฺโน

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
56 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
เป็นครูพระสอนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

ตำแหน่ง

เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
เป็นเจ้าคณะอำเภอ

จำนวนเข้าดู : 147

ปรับปรุงล่าสุด : 25 มกราคม พ.ศ. 2565 18:48:40

ข้อมูลเมื่อ : 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 21:00:42

 
 
 
 

ประวัติ

๑. ชื่อ
     พระมหาณัฐพล   ฉายา  ปสนฺโน    นามสกุล  ดอนตะโก  อายุ  ๕๕  พรรษา  ๓๕  วิทยฐานะ น.ธ.เอก,  ป.ธ.๔,  พธ.บ.,  สังกัดวัดไชยชุมพลชนะสงคราม  ตำบลบ้านใต้  อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
  1. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
  2. เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ
  3. เป็นเจ้าคณะอำเภอไทรโยค
 
๒. สถานะเดิม
ชื่อ  ณัฐพล   นามสกุล  ดอนตะโก   เกิดวัน  ๕ ฯ ๑๑  ค่ำ  ปี มะเมีย   ตรงกับวันที่  ๑๕  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๐๙
บิดาชื่อ  นายโม้ง ดอนตะโก    มารดาชื่อ   นางนอง  ดอนตะโก  บ้านเลขที่  ๑๔๔  หมู่ที่  ๓   ตำบลศรีมงคล   อำเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี
 
๓. บรรพชา
วัน  ๑ ฯ ๕  ปีวอก   วันอาทิตย์ที่  ๒๒  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๒๓
วัดศรีมงคล  ตำบลศรีมงคล  อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี
พระอุปัชฌาย์     พระอธิการบุญส่ง     วัดไทรโยคมณีกาญจน์  ตำบลไทรโยค  อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี
๔. อุปสมบท
 
วัน  ๑ ฯ ๗  ปีขาล   วันอาทิตย์ที่  ๘  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๒๙
วัดถ้ำมะเดื่อ  ตำบลศรีมงคล  อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี
พระอุปัชฌาย์                พระครูกาญจนประภัสสร    วัดถ้ำมะเดื่อ  ตำบลศรีมงคล 
                                  อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี
พระกรรมวาจาจารย์       พระอธิการทรง อนาลโย   วัดสามพระยา  ตำบลศรีมงคล
                                  อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี
พระอนุสาวนาจารย์        พระอธิการเกริ่น  ธมฺมทีโป    วัดหินดาด   ตำบลศรีมงคล     
                                  อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี
๕. วิทยฐานะ
พ.ศ. ๒๕๒๓                  สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จากโรงเรียนสมาคมไทยออสเตรเลีย  อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. ๒๕๓๐                  สอบได้ น.ธ.เอก  สำนักศาสนศึกษาวัดศรีมงคล  ตำบล         ศรีมงคล  อำเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. ๒๕๓๘                  สอบได้ ป.ธ.๔   สำนักศาสนศึกษาวัดไชยชุมพลชนะสงคราม  ตำบลบ้านใต้  อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๒                  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)  จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ     ราชวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๗                  สำเร็จพุทธศาสตร์บัณฑิต  (พธ.บ.) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๒                  สำเร็จปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร        
การศึกษาพิเศษ             สามารถพูด-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้
ความชำนาญการ           คอมพิวเตอร์  ช่างไฟฟ้า  เครื่องเสียง  วิทยากรธรรมะ
๖. งานปกครอง
พ.ศ. ๒๕๕๐                  เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๕                  เป็นรองเจ้าคณะอำเภอไทรโยค
พ.ศ. ๒๕๖๔                  เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอไทรโยค
๗. งานการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๓๑-ปัจจุบัน       เป็นอาจารย์โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  อำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. ๒๕๓๓-ปัจจุบัน       เป็นครูสอนปริยัติธรรมแผนกธรรม (ธรรมศึกษา) ในโรงเรียน
พ.ศ. ๒๕๓๓                  เป็นครูสอนแผนกธรรม ของกรมการศาสนา
พ.ศ. ๒๕๓๗-ปัจจุบัน       เป็นครูสอนวิชาพระพุทธศาสนา                             ประจำโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. ๒๕๓๘-ปัจจุบัน       เป็นวิทยากรโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน              วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๐-ปัจจุบัน       เป็นกรรมการดำเนินการจัดสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๑-ปัจจุบัน       เป็นครูสอนนักธรรม - บาลี สำนักศาสนาศึกษาวัดไชยชุมพล ชนะสงคราม  จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๖-ปัจจุบัน       เป็นหัวหน้าวิทยากรอบรม “ค่ายพุทธบุตร” และค่ายคุณธรรม  ของนักเรียนสังกัดสามัญศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๙-ปัจจุบัน       เป็นกรรมการสนามหลวง แผนกธรรม
๘. สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๕๑                  ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็น “ผู้ช่วยเจ้าอาวาสชั้นเอก” ในราชทินนาม “พระครูกาญจนสุตาภรณ์”
พ.ศ. ๒๕๕๖                  ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น “ผู้ช่วยเจ้าอาวาสชั้นพิเศษ” ในราชทินนามเดิม

สมณศักดิ์

พระครูกาญจนสุตาภรณ์ (ผจล.ชพ.)
ได้รับ พ.ศ. 2557