เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
72 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1620 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8532 รูป
สามเณร
318 รูป
แม่ชี
88 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9064 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
27 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
72 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7347 รูป
ลาสิกขา
37 รูป
มรณภาพ
10 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระปฏิภัทร์ ศรีไทยพันธุ์

ฉายา
อจลธมฺโม

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
47 ปี

E-mail
ajaladhammo@hotmail.com

Line ID
-

Facebook
ajaladhบ@hotmail.com

จำนวนเข้าดู : 124

ปรับปรุงล่าสุด : 22 มกราคม พ.ศ. 2565 09:51:10

ข้อมูลเมื่อ : 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 15:25:47

 
 
 
 

สังกัดที่วัด

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2560

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2540
ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ./B.A.) Hotel Management สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2543
รัฐศาสตรบัณฑิต(ร.บ.)การเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2546
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ( รป.ม.) การบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์(วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยบูรพา