เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8685 รูป
สามเณร
331 รูป
แม่ชี
89 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9232 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
42 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
74 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7505 รูป
ลาสิกขา
18 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระครูธรรมธรอุทัย หงษ์เวียงจันทร์

ฉายา
สุจิณฺโณ

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
54 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นครูสอนนักธรรม
เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

ตำแหน่ง

เป็นรองเจ้าอาวาสวัดเขากำแพง
เป็นเลขานุการรองเจ้าคณะอำเภออู่ทอง

จำนวนเข้าดู : 145

ปรับปรุงล่าสุด : 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 17:08:27

ข้อมูลเมื่อ : 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 17:06:42

 
 
 
 

ประวัติ

๑. ชื่อ
     พระครูธรรมธรอุทัย   ฉายา   สุจิณฺโณ    อายุ  ๕๔  พรรษา  ๒๑    วิทยฐานะ
      นักธรรมชั้นเอก  สังกัดวัดเขากำแพง   เลขที่ ๑๐๐   หมู่ที่  ๙  ตำบลดอนคา
      อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐    
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง                                                                  
     ๑. รองเจ้าอาวาสวัดเขากำแพง
      ๒. เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภออู่ทอง
๒. สถานะเดิม
     ชื่อ  นายอุทัย หงษ์เวียงจันทร์  เกิดวันศุกร์ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๙  ปี วอก
      ตรงกับวันที่  ๙  สิงหาคม  พุทธศักราช  ๒๕๑๑   บิดา นายบุดดา  หงษ์เวียงจันทร์ 
      มารดา นางแต๋ว หงษ์เวียงจันทร์  บ้านเลขที่  ๓๓/๑  หมู่ที่  ๑๓  ตำบลเลาขวัญ
      อำเภอเลาขวัญ    จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๒๗๐
๓. อุปสมบท
     วันเสาร์ ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๖ ปี มะเมีย ตรงกับวันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๔๕  
     ณ วัดโป่งไหม  ตำบลหนองประดู่   อำเภอเลาขวัญ    จังหวัดกาญจนบุรี
     พระอุปัชฌาย์       พระครูกาญจนวิมล  ฉายา ปสนฺโน      
     วัดโป่งไหม  อำเภอหนองประดู่  จังหวัดกาญจนบุรี
     พระกรรมวาจาจารย์  พระสมุห์บุญรอด  ฉายา สิริธมฺโม วัดโป่งไหม 
     ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี              
      พระอนุสาวนาจารย์        พระสมจิตต์  ฉายา สุจิตฺโต วัดโป่งไหม
      ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 
๔. วิทยฐานะ                                                                     
         พ.ศ.๒๕๒๓     สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านหนองแสลบ  ตำบลเลาขวัญ

                               อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี                                                      
         พ.ศ.๒๕๔๕     สอบไล่ได้ นักธรรมชั้นโท สำนักศาสนศึกษาวัดเขากำแพง คณะจังหวัดสุพรรณบุรี         
         พ.ศ.๒๕๔๖     สอบไล่ได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักศาสนศึกษาวัดเขากำแพง  คณะจังหวัดสุพรรณบุรี         
         พ.ศ.๒๕๔๗     สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ การศึกษานอกโรงเรียน อำเภออู่ทอง
                               จังหวัดสุพรรณบุรี          
         พ.ศ.๒๕๕๘    สำเร็จการศึกษาเป็นพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช                                   วิทยาลัย วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี
         พ.ศ.๒๕๕๙     สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
                               จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตำบลรั้วใหญ่                                       อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  
         พ.ศ.๒๕๕๙     สำเร็จการศึกษาเป็นพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ                                 ราชวิทยาลัย วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี          
๕. งานปกครอง
         พ.ศ.๒๕๔๙     เป็น พระสมุห์อุทัย  สุจิณฺโณ ฐานานุกรมของพระรัตโนภาสวิมล รองเจ้าคณะจังหวัด                                       มุกดาหาร
          พ.ศ.๒๕๕๐     เป็นพระกรรมวาจาจารย์
          พ.ศ.๒๕๕๒     เป็นรองเจ้าอาวาสวัดเขากำแพง ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
          พ.ศ.๒๕๕๒     เป็น พระครูธรรมธรอุทัย  สุจิณฺโณ ฐานานุกรมของพระธรรมวิมลมุนี
                                ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ
          พ.ศ.๒๕๕๔     เป็น เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภออู่ทอง

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

ฐานานุกรม พระครูธรรมธร
ได้รับ พ.ศ. 2553

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2546

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย