เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1451 วัด
สำนักสงฆ์
83 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1619 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8467 รูป
สามเณร
321 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
36 คน
บุคคลทั่วไปชาย
40 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
50 คน
ทั้งหมด
9005 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7295 รูป
ลาสิกขา
35 รูป
มรณภาพ
7 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระรัตนเวที (พีร์) อาจคงหาญ

ฉายา
ชินวโร

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
69 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
-

คุณสมบัติ

เป็นพระปริยัตินิเทศก์
เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

เป็นเจ้าอาวาสวัดเขาดีสลัก
เป็นเจ้าคณะอำเภอ

จำนวนเข้าดู : 446

ปรับปรุงล่าสุด : 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 20:33:50

ข้อมูลเมื่อ : 27 กันยายน พ.ศ. 2564 15:56:07

 
 
 
 

ประวัติ

ประวัติพระรัตนเวที (พีร์  ชินวโร)  ป.ธ.๗   เจ้าคณะอำเภออู่ทอง
 ๑.    ชื่อ  พระมหาพีร์      ฉายา   ชินวโร    อายุ ๖๗   พรรษา ๔๖   วิทยฐานะ  ป.ธ. ๗   น.ธ.เอก                          
                           ปัจจุบัน  คือ พระรัตนเวที      เจ้าคณะอำเภออู่ทอง
                           ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง     ๑.   เจ้าอาวาสวัดเขาดีสลัก     ตำบลดอนคา   อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี
                                                           ๒.   เจ้าคณะอำเภออู่ทอง
๒.   สถานะเดิม   ชื่อ   นายพีร์  นามสกุล  อาจคงหาญ ( เกิด   ๓  ฯ  ๖  ค่ำ)   ปี  มะเมีย  วันที่  ๒๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๔๙๗      
                         บิดาชื่อ นายผูก  อาจคงหาญ มารดาชื่อ นางหยัด อาจหงหาญ บ้านเลขที่  ๒๕   หมู่ที่  ๕   ตำบลจรเข้สามพัน      
                         อำเภออู่ทอง   จังหวัดสุพรรณบุรี
 ๓.   บรรพชา อุปสมบท  เข้าอุปสมบทเมื่อวันที่ ๒๑ เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.๒๕๑๘ (วัน  ๗  ฯ  ๘  ค่ำ)  ปี เถาะ   
                         ณ  วัดโพธาราม   ตำบลจระเข้สามพัน   อำเภออู่ทอง   จังหวัดสุพรรณบุรี
                         โดยมีพระอุปัชฌาย์  คือ พระครูวรกิจโสภณ   วัดโพธาราม   ตำบลจรเข้สามพัน  อำเภออู่ทอง    จังหวัดสุพรรณบุรี        
                         (ปัจจุบันได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่  “พระสุวรรณโมลี”   เจ้าคณะอำเภออู่ทอง)
                         พระกรรมวาจาจารย์ คือ พระใบฎีกาก้านตอง ฐานสุนฺทโร  วัดเทพคีรีวงศาราม ตำบลจรเข้สามพัน   อำเภออู่ทอง   จังหวัดสุพรรณบุรี  
                         (ปัจจุบันได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่  “พระครูนิวิฐเทวธรรม”)
                         พระอนุสาวนาจารย์  คือ   พระสมุห์อมร   วัดหนองหลุม  ตำบลหนองโอ่ง   อำเภออู่ทอง    จังหวัดสุพรรณบุรี   
                        (ต่อมาได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่  พระครูสุวรรณปัญญาคุณ   อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองหลุม)
๔.   วิทยฐานะ
                       พ.ศ. ๒๕๐๘       สำเร็จการศึกษาวิชาสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน   อำเภออู่ทอง    จังหวัดสุพรรณบุรี
                       พ.ศ. ๒๕๒๐        สอบได้นักธรรมชั้นเอก    สำนักเรียนวัดโพธาราม    อำเภออู่ทอง    จังหวัดสุพรรณบุรี
                       พ.ศ. ๒๕๓๔        สอบได้เปรียญธรรม ๗ ประโยค สำนักเรียนวัดโพธารามอำเภออู่ทอง    จังหวัดสุพรรณบุรี
                       ความรู้พิเศษ       ช่างไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์
                       ความชำนาญการ ด้านนวกรรม,  การแสดงพระธรรมเทศนา
๕.   งานปกครอง
                      พ.ศ. ๒๕๒๓        เป็นพระกรรมวาจาจารย์
                      พ.ศ. ๒๕๓๑        เป็นรองเจ้าอาวาสวัดโพธาราม
                      พ.ศ. ๒๕๓๔        เป็นรองเจ้าคณะอำเภออู่ทอง
                      พ.ศ. ๒๕๔๗        เป็นเจ้าอาวาสวัดเขาดีสลัก
                      พ.ศ. ๒๕๔๘        เป็นพระอุปัชฌาย์
                      พ.ศ. ๒๕๕๔        เป็นเจ้าคณะอำเภออู่ทอง
                      พ.ศ. ๒๕๔๘        มีพระภิกษุจำพรรษา   ๑๒  รูป          สามเณร   ๒  รูป 
                                               ศิษย์วัด    -    คน     อารามิกชน      -       คน
                      พ.ศ. ๒๕๔๙         มีพระภิกษุจำพรรษา    ๑๖  รูป        สามเณร   ๒  รูป 
                                                ศิษย์วัด    -    คน     อารามิกชน      -       คน
                      พ.ศ. ๒๕๕๐         มีพระภิกษุจำพรรษา   ๑๕       รูป     สามเณร   ๑  รูป 
                                                ศิษย์วัด    -    คน     อารามิกชน     -        คน
                      พ.ศ. ๒๕๕๑         มีพระภิกษุจำพรรษา    ๒๐  รูป         สามเณร   ๑  รูป 
                                                ศิษย์วัด    -    คน     อารามิกชน      -       คน
                      พ.ศ. ๒๕๕๒         มีพระภิกษุจำพรรษา     ๑๑  รูป        สามเณร    -  รูป 
                                                ศิษย์วัด    -    คน     อารามิกชน      -       คน
                                            -  มีการทำอุโบสถสังฆกรรม  ตลอดปี
                                            -  มีการทำวัตรสวดมนต์  เช้า – เย็น   ตลอดปี
                                            -  มีระเบียบการปกครองวัด เป็นไปตามพระธรรมวินัย
                                             - พระราชบัญญัติคณะสงฆ์และกฎมหาเถรสมาคม
                                            -  มีการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม  แผนกธรรม
                                            -  ไม่มีอธิกรณ์ใดๆ เกิดขึ้นในวัด
๖.   งานศึกษา
                      พ.ศ. ๒๕๓๐       เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม    สำนักเรียน   วัดสุวรรณาราม  เขตบางกอกน้อย    กรุงเทพมหานคร
                      พ.ศ. ๒๕๓๐       จนถึงปัจจุบัน เป็นกรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง แผนกธรรม  ณ  วัดสุทัศนเทพวราราม    กรุงเทพมหานคร
                      พ.ศ. ๒๕๓๓       เป็นพระปริยัตินิเทศก์     ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี
                      พ.ศ. ๒๕๔๔       เป็นผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวงประจำสนามสอบ  อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี    ตามคำสั่งแม่กองธรรมที่  ๒๓/๒๕๔๔
                      พ.ศ. ๒๕๔๗       เป็นเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดเขาดีสลัก   อำเภออู่ทอง   จังหวัดสุพรรณบุรี
                      พ.ศ. ๒๕๕๑        เป็นผู้แทนแม่กองธรรมสนามหลวง ปฏิบัติหน้าที่นำปัญหาข้อสอบนักธรรมชั้นโทและชั้นเอกไป
                                              สนามสอบ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม  จังหวัดกาญจนบุรี   ตามคำสั่งแม่กองธรรมที่  ๔๖/๒๕๕๑
 
 

สังกัดที่วัด

สมณศักดิ์

พระราชาคณะชั้นสามัญ
ได้รับ พ.ศ. 2559

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2520
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 7 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2534

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ป.4
ปีที่จบ พ.ศ. 2509
โรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน