เข้าสู่ระบบสมาชิก
สถิติสารสนเทศ
วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรมหาวิหาร
1 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นเอก วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรมหาวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นโท วรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี ราชวรวิหาร
0 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี วรวิหาร
2 วัด
พระอารามหลวง ชั้นตรี สามัญ
9 วัด
วัดราษฎร์
1454 วัด
สำนักสงฆ์
84 วัด
ที่พักสงฆ์
71 วัด
วัดร้าง
2 วัด
วัดทั้งหมด
1623 วัด
 
ศาสนบุคคลไทย
พระภิกษุ
8600 รูป
สามเณร
328 รูป
แม่ชี
91 รูป
ศิษย์วัด
35 คน
บุคคลทั่วไปชาย
41 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
51 คน
ทั้งหมด
9146 รูป/คน
 
ศาสนบุคคลต่างชาติ
พระภิกษุ
41 รูป
สามเณร
28 รูป
แม่ชี
1 รูป
ศิษย์วัด
3 คน
บุคคลทั่วไปชาย
0 คน
บุคคลทั่วไปหญิง
0 คน
ทั้งหมด
73 รูป/คน
 
สถิติสถานภาพพระภิกษุปัจจุบัน
พระบวชใหม่
7427 รูป
ลาสิกขา
23 รูป
มรณภาพ
5 รูป
 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล
พระวิสุทธิพงษ์เมธี ด้วงปลี

ฉายา
มหาวีโร

สถานภาพ
พระภิกษุ (ไทย)

อายุ
52 ปี

E-mail
-

Line ID
-

Facebook
มหาวีโร ภิกขุกาญจน์ https://www.facebook.com/profile.php?id=100003598632788

คุณสมบัติ

เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
เป็นเจ้าคณะอำเภอศรีสวัสดิ์

จำนวนเข้าดู : 177

ปรับปรุงล่าสุด : 25 มกราคม พ.ศ. 2565 18:39:28

ข้อมูลเมื่อ : 26 กันยายน พ.ศ. 2564 10:48:07

 
 
 
 

ประวัติ

พระวิสุทธิพงษ์เมธี, ดร.
(วีระ มหาวีโร ป.ธ.๗, พธ.บ.,M.A.)
 
ชื่อสมณศักดิ์ใหม่  (๒๕๕๗) พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิสุทธิพงษ์เมธี
ชื่อสมณศักดิ์เดิม  (๒๕๔๗) พระครูสัญญาบัตร (ผจล.ชพ.) พระครูศรีกิตติสุนทร
ชื่อเดิม      พระมหาวีระ มหาวีโร (ด้วงปลี)
สังกัดวัด   วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
                 โทร.๐๘๑-๙๘๑๒๙๖๒   FB และนามปากกาเขียนหนังสือ มหาวีโร ภิกขุกาญจน์
ตำแหน่งหน้าที่การงาน
          - เป็นเจ้าคณะอำเภอศรีสวัสดิ์  (๒๕๕๔)
          - เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (๒๕๔๖)
          - เป็นพระอุปัชฌาย์ (๒๕๕๕)
          - เป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  สาขาจังหวัดกาญจนบุรี (๒๕๔๗)
          - เป็น รก.ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์ (๒๕๖๔)
          - เป็นพระธรรมทูตเผยแผ่ธรรมะ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี
สถานะเดิม  เกิดวันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๔ ที่บ้านตลุงใต้ ตำบลดอนแสลบ  อำเภอห้วยกระเจา  จังหวัดกาญจนบุรี
บรรพชา     วันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๖  ณ วัดเขารักษ์   พระครูกาญจนประทีป พระอุปัชฌาย์
อุปสมบท    วันอาทิตย์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๕ ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จ.กาญจนบุรี
              พระอุปัชฌาย์  พระธรรมคุณาภรณ์  วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
              พระกรรมวาจาจารย์   พระธรรมปัญญาบดี  วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 
              พระอนุสาวนาจารย์    พระครูกาญจนชัยวัฒน์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม 
ประวัติการศึกษา      
   - นักธรรมชั้นเอก (๒๕๒๘)
   - เปรียญธรรม ๗ ประโยค (๒๕๕๖)
   - ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาชีพครู (ป.วค.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒๕๓๘)
   - ปริญญาตรี (พธ.บ.) เอกวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ม.มจร.) (๒๕๓๙)
   - ปริญญาโท (M.A.) สาขาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเดลลี  ประเทศอินเดีย (๒๕๔๐)
   - ปริญญาเอก (พธ.ด.) สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ม.มจร.) (๒๕๕๙)
สมณศักดิ์              - ปี ๒๕๔๗  เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูศรีกิตติสุนทร
                              - ปี ๒๕๕๗ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระวิสุทธิพงษ์เมธี
ผลงานเขียน           ๑. Basic English,
                               ๒. My English
                               ๓. นิทานธรรมบท เล่ม ๑ – ๘
                               ๔. บุญ
                               ๕. - อาหารใจยามเช้า เล่ม ๑ ชุดสาระธรรมนำไปใช้ในชีวิต
                                    - อาหารใจยามเช้า เล่ม ๒ ชุดมงคลสำหรับชีวิต
                                    - อาหารใจยามเช้า เล่ม ๓ ชุดพุทธภาษิตสอนใจ ชุด ๑
                                    - อาหารใจยามเช้า เล่ม ๔ ชุดพุทธภาษิตสอนใจ ชุด ๒
                                    - อาหารใจยามเช้า เล่ม ๕ ชุดพุทธภาษิตสอนใจ ชุด ๓
                                    - อาหารใจยามเช้า เล่ม ๖ ชุดพุทธภาษิตสอนใจ ชุด ๔
                                    - อาหารใจยามเช้า เล่ม ๗
                                    - อาหารใจยามเช้า เล่ม ๘
                                    - อาหารใจยามเช้า เล่ม ๙ เรื่องเล่าเคล้าธรรม
                                    - อาหารใจยามเช้า เล่ม ๑๐
                                    - อาหารใจยามเช้า เล่ม ๑๑ เรื่องเล่าเคล้าธรรม
                                    - อาหารใจยามเช้า เล่ม ๑๒ “หลัก - ทำ”
                                    - อาหารใจยามเช้า เล่ม ๑๓ เรื่องเล่าเคล้าธรรม “ผลกรรม”
                                    - อาหารใจยามเช้า เล่ม ๑๔ “มงคล”
                                    - อาหารใจยามเช้า เล่ม ๑๕ เรื่องเล่าเคล้าธรรม “โควิด”
 
ผลงานการก่อสร้าง
                 - พ.ศ.๒๕๔๖     ก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น “อนุสรณ์เจ้าคุณไพบูลย์ วีระราษฎร์ประชาอุปถัมภ์” 
                                         โรงเรียนบ้านตลุงใต้ ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
                 - พ.ศ.๒๕๕๐     ก่อสร้างหอวิปัสสนากรรมฐาน ๒ ชั้น ณ วัดสันติคีรี (ตลุงใต้)
                                         ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
                 - พ.ศ.๒๕๕๗    ก่อสร้าง “หอสมุดศรีกิตติสุนทร” ๒ ชั้น โรงเรียนบ้านตลุงใต้
                                         ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

สมณศักดิ์

พระครูศรีกิตติสุนทร
ได้รับ พ.ศ. 2547
พระวิสุทธิพงษ์เมธี
ได้รับ พ.ศ. 2557

วุฒิการศึกษาทางธรรม

นักธรรม

นักธรรมเอก
เปรียญธรรม
เปรียญธรรม 7 ปีที่สอบได้ พ.ศ. 2557

วุฒิทางโลก

วุฒิที่ได้รับ ปริญญาตรี
ปีที่จบ พ.ศ. 2539
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาโท
ปีที่จบ พ.ศ. 2542
University of Delhi
วุฒิที่ได้รับ ปริญญาเอก
ปีที่จบ พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย